کارنامه ارشد مکانیک 97 با سهمیه

کارنامه ارشد مکانیک 97 با سهمیه :

تجربه نشان داده است که با مقایسه آزمون هر سال با آزمون سال های گذشته می توان تخمین مناسبی از رتبه بدست آورد. به همین منظور در اینجا برای شما بیش از ۱۰۰ نمونه کارنامه ارشد مکانیک 97 با سهمیه را آماده کرده ایم تا به ارزیابی عملکرد خود بپردازید.

 

کارنامه ارشد مکانیک ۹۷ با سهمیه

 

 

 

 

گرایش ساخت و تولید

 

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب ۱) ریاضیات (ضریب ۲) حرارت و سیالات (ضریب ۱) جامدات (ضریب ۲) دینامیک و ارتعاشات (ضریب ۱) ساخت و تولید (ضریب ۴)
۵۳ ۶۶۲ ۴۲۰۲ ۰ ۰ ۳۸٫۶ ۳۱٫۶۷ ۰ ۰
۹۲ ۱۲۳۳ ۳۶۱۴ ۵۰ ۰ ۷٫۰۲ ۱۳٫۳۳ ۰ ۶٫۶۷
۹۷ ۱۳۳۷ ۳۵۳۲ ۱۶٫۶۷ ۵ ۲۸٫۰۷ ۱۳٫۳۳ ۱۳٫۳۳ ۰
۱۰۰ ۱۳۸۷ ۳۵۰۳ ۸٫۸۹ ۱۵ ۰ ۰ ۰ ۱۸٫۳۳
۱۴۱ ۱۸۷۸ ۳۲۲۱ ۰ ۰ ۰ ۵ ۰ ۱۸٫۳۳
۱۶۵ ۲۱۰۳ ۳۱۲۵ ۶٫۶۷ ۸٫۳۳ ۸٫۷۷ ۲۳٫۳۳ ۰
۱۶۷ ۲۱۶۶ ۳۰۹۷ ۳۴٫۴۴ ۳٫۳۳ ۱۹٫۳ ۳٫۳۳ ۱۰ ۰
۱۶۷ ۲۱۶۶ ۳۰۹۷ ۰ ۲۱٫۶۷ ۱۵٫۷۹ ۸٫۳۳ ۳٫۳۳ ۰
۱۸۴ ۲۳۸۶ ۳۰۰۹ ۳۶٫۶۷ ۵ ۱۷٫۵۴ ۳٫۳۳ ۱۰ ۰
۲۲۳ ۲۸۶۷ ۲۸۳۷ ۸۶٫۶۷ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۲۶۵ ۳۵۹۹ ۲۶۳۷ ۰ ۱۱٫۶۷ ۵٫۲۶ ۱٫۶۷ ۱۰ ۰
۲۷۳ ۳۶۸۱ ۲۶۲۰ ۰ ۱۳٫۳۳ ۲۴٫۵۶ ۶٫۶۷ -۱٫۶۶ ۰
۲۸۵ ۳۸۵۶ ۲۵۷۹ ۵۷٫۷۸ ۱٫۶۷ ۰ ۰ ۰ ۰
۳۰۵ ۴۲۶۱ ۲۴۹۷ ۰ ۰ ۱۰٫۵۳ ۱۳٫۳۳ -۱٫۶۶ ۰
۳۲۰ ۴۵۳۶ ۲۴۴۵ ۰ ۱٫۶۷ ۲۲٫۸۱ ۳٫۳۳ ۳٫۳۳ ۰
۳۴۷ ۴۹۱۱ ۲۳۷۸ ۷٫۷۸ -۳٫۳۲ ۵٫۲۶ ۶٫۶۷ ۲۰ ۰
۳۷۲ ۵۲۰۸ ۲۳۳۲ ۰ ۵ ۱٫۷۵ ۱۱٫۶۷ ۰ ۰
۷۹۷۸ ۸۷۳۵ ۱۸۷۵ ۸٫۸۹ ۰ -۱٫۷۴ ۵ ۵ ۰
۷۹۹۵ ۸۷۵۲ ۱۸۷۳ ۱۶٫۶۷ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۱۰۷۰۶ ۱۱۴۶۳ ۱۶۲۴ ۳٫۳۳ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۱۴۶۵۸ ۱۵۴۱۵ ۱۰۴۸ -۴٫۴۳ -۲۰ -۱۹٫۲۹ -۶٫۶۶ -۶٫۶۶ ۰

گرایش طراحی کاربردی

 

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب ۱) ریاضیات (ضریب ۲) حرارت و سیالات (ضریب ۲) جامدات (ضریب ۳) دینامیک و ارتعاشات (ضریب ۲)
۳۴ ۳۳۸ ۴۵۴۷ ۰ ۰ ۳۸٫۶ ۳۱٫۶۷ ۰
۶۹ ۸۰۴ ۳۷۲۷ ۱۶٫۶۷ ۵ ۲۸٫۰۷ ۱۳٫۳۳ ۱۳٫۳۳
۱۲۱ ۱۴۸۷ ۳۱۱۶ ۳۴٫۴۴ ۳٫۳۳ ۱۹٫۳ ۳٫۳۳ ۱۰
۱۲۴ ۱۵۰۶ ۳۱۰۱ ۶٫۶۷ ۸٫۳۳ ۸٫۷۷ ۲۳٫۳۳
۱۳۴ ۱۶۲۶ ۳۰۳۱ ۰ ۲۱٫۶۷ ۱۵٫۷۹ ۸٫۳۳ ۳٫۳۳
۱۳۹ ۱۷۰۱ ۲۹۸۸ ۳۶٫۶۷ ۵ ۱۷٫۵۴ ۳٫۳۳ ۱۰
۱۴۲ ۱۷۲۱ ۲۹۷۹ ۵۰ ۰ ۷٫۰۲ ۱۳٫۳۳ ۰
۲۰۳ ۲۵۳۷ ۲۶۶۶ ۰ ۱۳٫۳۳ ۲۴٫۵۶ ۶٫۶۷ -۱٫۶۶
۲۱۰ ۲۶۳۹ ۲۶۳۰ ۰ ۱۱٫۶۷ ۵٫۲۶ ۱٫۶۷ ۱۰
۲۱۵ ۲۶۶۸ ۲۶۲۲ ۰ ۱٫۶۷ ۲۲٫۸۱ ۳٫۳۳ ۳٫۳۳
۲۲۵ ۲۷۷۹ ۲۵۹۴ ۰ ۰ ۱۰٫۵۳ ۱۳٫۳۳ -۱٫۶۶
۲۳۶ ۲۸۸۲ ۲۵۶۲ ۷٫۷۸ -۳٫۳۲ ۵٫۲۶ ۶٫۶۷ ۲۰
۲۷۵ ۳۵۱۰ ۲۴۲۴ ۸۶٫۶۷ ۰ ۰ ۰ ۰
۳۰۸ ۴۰۴۵ ۲۳۲۰ ۰ ۵ ۱٫۷۵ ۱۱٫۶۷ ۰
۳۲۲ ۴۲۶۰ ۲۲۸۷ ۵۷٫۷۸ ۱٫۶۷ ۰ ۰ ۰
۴۸۲ ۶۴۸۸ ۱۹۹۵ ۸٫۸۹ ۱۵ ۰ ۰ ۰
۵۳۴ ۷۲۶۵ ۱۹۱۸ ۰ ۰ ۰ ۵ ۰
۵۶۱ ۷۷۴۶ ۱۸۷۲ ۸٫۸۹ ۰ -۱٫۷۴ ۵ ۵
۶۱۹ ۸۶۲۴ ۱۷۹۴ ۱۶٫۶۷ ۰ ۰ ۰ ۰
۷۴۷ ۱۱۰۲۴ ۱۶۰۹ ۳٫۳۳ ۰ ۰ ۰ ۰
۱۴۳۲۶ ۱۵۴۹۵ ۵۱۹ -۴٫۴۳ -۲۰ -۱۹٫۲۹ -۶٫۶۶ -۶٫۶۶

گرایش تبدیل انرژی و مهندسی هسته ای

 

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب ۱) ریاضیات (ضریب ۲) حرارت و سیالات (ضریب ۳) جامدات (ضریب ۲) دینامیک و ارتعاشات (ضریب ۲)
۳۳ ۳۴۵ ۴۵۳۵ ۰ ۰ ۳۸٫۶ ۳۱٫۶۷ ۰
۶۵ ۶۶۹ ۳۸۸۳ ۱۶٫۶۷ ۵ ۲۸٫۰۷ ۱۳٫۳۳ ۱۳٫۳۳
۹۵ ۱۱۳۷ ۳۳۲۳ ۳۴٫۴۴ ۳٫۳۳ ۱۹٫۳ ۳٫۳۳ ۱۰
۱۱۴ ۱۳۴۶ ۳۱۷۳ ۳۶٫۶۷ ۵ ۱۷٫۵۴ ۳٫۳۳ ۱۰
۱۲۱ ۱۴۲۶ ۳۱۰۹ ۰ ۲۱٫۶۷ ۱۵٫۷۹ ۸٫۳۳ ۳٫۳۳
۱۶۰ ۱۸۲۱ ۲۸۸۱ ۰ ۱۳٫۳۳ ۲۴٫۵۶ ۶٫۶۷ -۱٫۶۶
۱۶۴ ۱۸۵۶ ۲۸۶۷ ۰ ۱٫۶۷ ۲۲٫۸۱ ۳٫۳۳ ۳٫۳۳
۱۶۹ ۱۸۷۱ ۲۸۶۲ ۵۰ ۰ ۷٫۰۲ ۱۳٫۳۳ ۰
۱۷۴ ۱۹۲۳ ۲۸۳۸ ۶٫۶۷ ۸٫۳۳ ۸٫۷۷ ۲۳٫۳۳
۲۰۵ ۲۳۳۶ ۲۶۷۹ ۰ ۱۱٫۶۷ ۵٫۲۶ ۱٫۶۷ ۱۰
۲۳۷ ۲۸۲۸ ۲۵۳۰ ۷٫۷۸ -۳٫۳۲ ۵٫۲۶ ۶٫۶۷ ۲۰
۲۴۲ ۲۹۰۰ ۲۵۱۴ ۰ ۰ ۱۰٫۵۳ ۱۳٫۳۳ -۱٫۶۶
۲۶۳ ۳۲۲۸ ۲۴۳۷ ۸۶٫۶۷ ۰ ۰ ۰ ۰
۳۱۱ ۳۹۲۹ ۲۲۹۶ ۵۷٫۷۸ ۱٫۶۷ ۰ ۰ ۰
۳۷۲ ۴۷۶۸ ۲۱۵۵ ۰ ۵ ۱٫۷۵ ۱۱٫۶۷ ۰
۴۶۴ ۵۹۸۸ ۲۰۰۱ ۸٫۸۹ ۱۵ ۰ ۰ ۰
۵۷۷ ۷۶۶۸ ۱۸۳۸ ۰ ۰ ۰ ۵ ۰
۶۰۷ ۸۱۷۳ ۱۷۹۷ ۱۶٫۶۷ ۰ ۰ ۰ ۰
۶۲۳ ۸۳۶۷ ۱۷۸۰ ۸٫۸۹ ۰ -۱٫۷۴ ۵ ۵
۷۳۷ ۱۰۶۶۷ ۱۶۱۰ ۳٫۳۳ ۰ ۰ ۰ ۰
۱۴۳۵۶ ۱۵۵۰۱ ۴۱۹ -۴٫۴۳ -۲۰ -۱۹٫۲۹ -۶٫۶۶ -۶٫۶۶

گرایش مهندسی پزشکی

 

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب ۳) ریاضیات (ضریب ۴) حرارت و سیالات (ضریب ۳) جامدات (ضریب ۴) دینامیک و ارتعاشات (ضریب ۳) ساخت و تولید (ضریب ۳) مبانی بیومکانیک ۱ و ۲ (ضریب ۳) دروس پایه پزشکی (فیزیولوژی، آناتومی و فیزیک پزشکی) (ضریب ۳)
۴۶ ۵۴۶ ۴۲۰۳ ۰ ۰ ۳۸٫۶ ۳۱٫۶۷ ۰ ۰ ۰ ۰
۷۴ ۹۰۹ ۳۷۲۳ ۱۶٫۶۷ ۵ ۲۸٫۰۷ ۱۳٫۳۳ ۱۳٫۳۳ ۰ ۰ ۰
۹۵ ۱۱۹۲ ۳۴۷۷ ۵۰ ۰ ۷٫۰۲ ۱۳٫۳۳ ۰ ۶٫۶۷ ۰ ۰
۱۰۲ ۱۳۳۳ ۳۳۷۸ ۳۴٫۴۴ ۳٫۳۳ ۱۹٫۳ ۳٫۳۳ ۱۰ ۰ ۰ ۰
۱۱۱ ۱۴۹۵ ۳۲۸۳ ۳۶٫۶۷ ۵ ۱۷٫۵۴ ۳٫۳۳ ۱۰ ۰ ۰ ۰
۱۲۰ ۱۵۷۲ ۳۲۴۱ ۸۶٫۶۷ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۱۶۷ ۲۰۱۲ ۳۰۴۶ ۰ ۲۱٫۶۷ ۱۵٫۷۹ ۸٫۳۳ ۳٫۳۳ ۰ ۰ ۰
۱۷۵ ۲۱۳۵ ۲۹۹۷ ۶٫۶۷ ۸٫۳۳ ۸٫۷۷ ۲۳٫۳۳ ۰ ۰ ۰
۲۱۲ ۲۵۵۷ ۲۸۴۱ ۵۷٫۷۸ ۱٫۶۷ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۲۵۹ ۳۲۹۳ ۲۶۵۴ ۰ ۱۱٫۶۷ ۵٫۲۶ ۱٫۶۷ ۱۰ ۰ ۰ ۰
۲۶۱ ۳۳۳۱ ۲۶۴۲ ۰ ۱۳٫۳۳ ۲۴٫۵۶ ۶٫۶۷ -۱٫۶۶ ۰ ۰ ۰
۲۸۰ ۳۵۶۷ ۲۵۹۰ ۸٫۸۹ ۱۵ ۰ ۰ ۰ ۱۸٫۳۳ ۰ ۰
۲۹۸ ۳۷۴۴ ۲۵۵۷ ۰ ۱٫۶۷ ۲۲٫۸۱ ۳٫۳۳ ۳٫۳۳ ۰ ۰ ۰
۳۰۸ ۳۹۲۸ ۲۵۱۸ ۷٫۷۸ -۳٫۳۲ ۵٫۲۶ ۶٫۶۷ ۲۰ ۰ ۰ ۰
۳۲۳ ۴۲۲۸ ۲۴۶۱ ۰ ۰ ۱۰٫۵۳ ۱۳٫۳۳ -۱٫۶۶ ۰ ۰ ۰
۳۸۳ ۵۲۸۳ ۲۳۰۰ ۰ ۰ ۰ ۵ ۰ ۱۸٫۳۳ ۰ ۰
۴۲۳ ۵۶۸۸ ۲۲۴۳ ۰ ۵ ۱٫۷۵ ۱۱٫۶۷ ۰ ۰ ۰ ۰
۴۷۱ ۶۴۶۰ ۲۱۴۷ ۱۶٫۶۷ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱٫۷۵ ۵
۶۳۷ ۸۷۷۵ ۱۹۰۶ ۸٫۸۹ ۰ -۱٫۷۴ ۵ ۵ ۰ ۰ -۱٫۶۶
۱۰۸۷۹ ۱۱۷۳۴ ۱۶۴۱ ۳٫۳۳ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۱۴۶۱۴ ۱۵۴۶۹ ۹۶۵ -۴٫۴۳ -۲۰ -۱۹٫۲۹ -۶٫۶۶ -۶٫۶۶ ۰ -۱۹٫۲۹ ۱۳٫۳۳

گرایش سیستم محرکه خودرو

 

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب ۲) ریاضیات (ضریب ۳) حرارت و سیالات (ضریب ۳) جامدات (ضریب ۳) دینامیک و ارتعاشات (ضریب ۲)
۴۰ ۳۹۶ ۴۴۲۳ ۰ ۰ ۳۸٫۶ ۳۱٫۶۷ ۰
۶۸ ۷۶۲ ۳۷۹۹ ۱۶٫۶۷ ۵ ۲۸٫۰۷ ۱۳٫۳۳ ۱۳٫۳۳
۹۱ ۱۱۵۷ ۳۳۷۱ ۳۴٫۴۴ ۳٫۳۳ ۱۹٫۳ ۳٫۳۳ ۱۰
۱۰۷ ۱۳۲۱ ۳۲۵۷ ۳۶٫۶۷ ۵ ۱۷٫۵۴ ۳٫۳۳ ۱۰
۱۱۷ ۱۳۹۴ ۳۲۱۱ ۵۰ ۰ ۷٫۰۲ ۱۳٫۳۳ ۰
۱۳۲ ۱۵۴۴ ۳۱۱۱ ۰ ۲۱٫۶۷ ۱۵٫۷۹ ۸٫۳۳ ۳٫۳۳
۱۵۲ ۱۷۴۱ ۳۰۱۰ ۶٫۶۷ ۸٫۳۳ ۸٫۷۷ ۲۳٫۳۳
۱۵۵ ۱۷۶۷ ۲۹۹۵ ۸۶٫۶۷ ۰ ۰ ۰ ۰
۱۹۲ ۲۲۶۲ ۲۷۹۰ ۰ ۱۳٫۳۳ ۲۴٫۵۶ ۶٫۶۷ -۱٫۶۶
۲۱۶ ۲۵۳۸ ۲۶۹۴ ۰ ۱٫۶۷ ۲۲٫۸۱ ۳٫۳۳ ۳٫۳۳
۲۱۹ ۲۶۰۵ ۲۶۷۶ ۵۷٫۷۸ ۱٫۶۷ ۰ ۰ ۰
۲۲۶ ۲۷۱۰ ۲۶۴۴ ۰ ۱۱٫۶۷ ۵٫۲۶ ۱٫۶۷ ۱۰
۲۵۹ ۳۲۱۲ ۲۵۱۸ ۰ ۰ ۱۰٫۵۳ ۱۳٫۳۳ -۱٫۶۶
۲۷۸ ۳۴۷۵ ۲۴۶۰ ۷٫۷۸ -۳٫۳۲ ۵٫۲۶ ۶٫۶۷ ۲۰
۳۶۱ ۴۶۸۰ ۲۲۳۶ ۰ ۵ ۱٫۷۵ ۱۱٫۶۷ ۰
۴۲۵ ۵۵۰۴ ۲۱۲۵ ۸٫۸۹ ۱۵ ۰ ۰ ۰
۵۶۶ ۷۵۵۴ ۱۹۰۴ ۱۶٫۶۷ ۰ ۰ ۰ ۰
۵۸۷ ۷۹۲۰ ۱۸۶۸ ۰ ۰ ۰ ۵ ۰
۵۹۶ ۸۱۱۳ ۱۸۵۰ ۸٫۸۹ ۰ -۱٫۷۴ ۵ ۵
۹۹۵۰ ۱۰۸۲۰ ۱۶۳۱ ۳٫۳۳ ۰ ۰ ۰ ۰
۱۴۶۳۳ ۱۵۵۰۳ ۴۸۷ -۴٫۴۳ -۲۰ -۱۹٫۲۹ -۶٫۶۶ -۶٫۶۶

گرایش طراحی سیستم های دینامیکی خودرو

 

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب ۲) ریاضیات (ضریب ۳) حرارت و سیالات (ضریب ۱) جامدات (ضریب ۳) دینامیک و ارتعاشات (ضریب ۴)
۶۳ ۷۴۲ ۳۶۵۳ ۰ ۰ ۳۸٫۶ ۳۱٫۶۷ ۰
۷۱ ۸۷۸ ۳۵۱۱ ۱۶٫۶۷ ۵ ۲۸٫۰۷ ۱۳٫۳۳ ۱۳٫۳۳
۹۲ ۱۲۲۵ ۳۱۹۰ ۳۴٫۴۴ ۳٫۳۳ ۱۹٫۳ ۳٫۳۳ ۱۰
۱۰۱ ۱۳۵۸ ۳۱۱۱ ۳۶٫۶۷ ۵ ۱۷٫۵۴ ۳٫۳۳ ۱۰
۱۰۹ ۱۴۲۹ ۳۰۷۱ ۵۰ ۰ ۷٫۰۲ ۱۳٫۳۳ ۰
۱۲۵ ۱۵۸۹ ۲۹۹۵ ۸۶٫۶۷ ۰ ۰ ۰ ۰
۱۵۳ ۱۸۵۷ ۲۸۶۵ ۰ ۲۱٫۶۷ ۱۵٫۷۹ ۸٫۳۳ ۳٫۳۳
۱۷۶ ۲۰۸۷ ۲۷۷۳ ۶٫۶۷ ۸٫۳۳ ۸٫۷۷ ۲۳٫۳۳
۱۷۹ ۲۱۱۰ ۲۷۶۴ ۷٫۷۸ -۳٫۳۲ ۵٫۲۶ ۶٫۶۷ ۲۰
۱۹۰ ۲۱۷۰ ۲۷۴۴ ۰ ۱۱٫۶۷ ۵٫۲۶ ۱٫۶۷ ۱۰
۲۰۸ ۲۳۷۴ ۲۶۷۷ ۵۷٫۷۸ ۱٫۶۷ ۰ ۰ ۰
۳۱۳ ۳۹۹۲ ۲۳۰۶ ۰ ۱٫۶۷ ۲۲٫۸۱ ۳٫۳۳ ۳٫۳۳
۳۱۷ ۴۰۹۸ ۲۲۸۸ ۰ ۰ ۱۰٫۵۳ ۱۳٫۳۳ -۱٫۶۶
۳۲۰ ۴۱۵۸ ۲۲۷۸ ۰ ۱۳٫۳۳ ۲۴٫۵۶ ۶٫۶۷ -۱٫۶۶
۳۵۵ ۴۷۱۷ ۲۲۰۱ ۰ ۵ ۱٫۷۵ ۱۱٫۶۷ ۰
۳۹۳ ۵۲۶۷ ۲۱۲۵ ۸٫۸۹ ۱۵ ۰ ۰ ۰
۴۹۶ ۶۶۸۳ ۱۹۷۵ ۸٫۸۹ ۰ -۱٫۷۴ ۵ ۵
۵۵۲ ۷۴۳۲ ۱۹۰۴ ۱۶٫۶۷ ۰ ۰ ۰ ۰
۵۸۳ ۷۸۱۳ ۱۸۶۸ ۰ ۰ ۰ ۵ ۰
۹۹۶۷ ۱۰۷۹۵ ۱۶۳۱ ۳٫۳۳ ۰ ۰ ۰ ۰
۱۴۶۵۳ ۱۵۴۸۱ ۶۳۹ -۴٫۴۳ -۲۰ -۱۹٫۲۹ -۶٫۶۶ -۶٫۶۶

گرایش سازه بدنه خودرو

 

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب ۲) ریاضیات (ضریب ۳) حرارت و سیالات (ضریب ۲) جامدات (ضریب ۴) دینامیک و ارتعاشات (ضریب ۳)
۴۱ ۴۵۸ ۴۲۵۳ ۰ ۰ ۳۸٫۶ ۳۱٫۶۷ ۰
۶۹ ۸۵۳ ۳۶۵۵ ۱۶٫۶۷ ۵ ۲۸٫۰۷ ۱۳٫۳۳ ۱۳٫۳۳
۱۰۶ ۱۳۵۸ ۳۱۹۳ ۳۴٫۴۴ ۳٫۳۳ ۱۹٫۳ ۳٫۳۳ ۱۰
۱۱۲ ۱۳۹۵ ۳۱۷۳ ۵۰ ۰ ۷٫۰۲ ۱۳٫۳۳ ۰
۱۲۴ ۱۵۳۰ ۳۰۹۲ ۳۶٫۶۷ ۵ ۱۷٫۵۴ ۳٫۳۳ ۱۰
۱۳۰ ۱۵۹۳ ۳۰۶۱ ۶٫۶۷ ۸٫۳۳ ۸٫۷۷ ۲۳٫۳۳
۱۴۶ ۱۷۷۸ ۲۹۷۶ ۰ ۲۱٫۶۷ ۱۵٫۷۹ ۸٫۳۳ ۳٫۳۳
۱۶۹ ۲۰۳۸ ۲۸۶۸ ۸۶٫۶۷ ۰ ۰ ۰ ۰
۲۱۶ ۲۶۸۳ ۲۶۴۷ ۰ ۱۱٫۶۷ ۵٫۲۶ ۱٫۶۷ ۱۰
۲۳۳ ۲۸۴۵ ۲۶۰۵ ۷٫۷۸ -۳٫۳۲ ۵٫۲۶ ۶٫۶۷ ۲۰
۲۳۹ ۲۹۲۰ ۲۵۸۷ ۵۷٫۷۸ ۱٫۶۷ ۰ ۰ ۰
۲۵۶ ۳۱۸۱ ۲۵۲۳ ۰ ۱۳٫۳۳ ۲۴٫۵۶ ۶٫۶۷ -۱٫۶۶
۲۵۹ ۳۲۵۴ ۲۵۰۶ ۰ ۰ ۱۰٫۵۳ ۱۳٫۳۳ -۱٫۶۶
۲۶۷ ۳۳۶۴ ۲۴۷۹ ۰ ۱٫۶۷ ۲۲٫۸۱ ۳٫۳۳ ۳٫۳۳
۳۲۹ ۴۲۹۸ ۲۳۰۷ ۰ ۵ ۱٫۷۵ ۱۱٫۶۷ ۰
۴۴۵ ۵۹۹۹ ۲۰۷۶ ۸٫۸۹ ۱۵ ۰ ۰ ۰
۵۴۵ ۷۳۸۳ ۱۹۳۲ ۸٫۸۹ ۰ -۱٫۷۴ ۵ ۵
۵۶۰ ۷۵۷۸ ۱۹۱۳ ۰ ۰ ۰ ۵ ۰
۵۷۹ ۷۹۲۶ ۱۸۷۹ ۱۶٫۶۷ ۰ ۰ ۰ ۰
۱۰۱۳۸ ۱۱۰۰۴ ۱۶۲۶ ۳٫۳۳ ۰ ۰ ۰ ۰
۱۴۶۲۸ ۱۵۴۹۴ ۵۸۶ -۴٫۴۳ -۲۰ -۱۹٫۲۹ -۶٫۶۶ -۶٫۶۶

گرایش مهندسی مکاترونیک

 

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب ۱) ریاضیات (ضریب ۲) حرارت و سیالات (ضریب ۲) جامدات (ضریب ۲) دینامیک و ارتعاشات (ضریب ۳) ساخت و تولید (ضریب ۲)
۴۵ ۵۰۷ ۴۰۴۸ ۰ ۰ ۳۸٫۶ ۳۱٫۶۷ ۰ ۰
۶۷ ۷۵۶ ۳۷۰۲ ۱۶٫۶۷ ۵ ۲۸٫۰۷ ۱۳٫۳۳ ۱۳٫۳۳ ۰
۹۸ ۱۲۵۳ ۳۲۰۹ ۳۴٫۴۴ ۳٫۳۳ ۱۹٫۳ ۳٫۳۳ ۱۰ ۰
۱۱۶ ۱۴۶۵ ۳۰۸۰ ۳۶٫۶۷ ۵ ۱۷٫۵۴ ۳٫۳۳ ۱۰ ۰
۱۳۸ ۱۷۰۴ ۲۹۵۲ ۰ ۲۱٫۶۷ ۱۵٫۷۹ ۸٫۳۳ ۳٫۳۳ ۰
۱۴۱ ۱۷۲۵ ۲۹۴۲ ۵۰ ۰ ۷٫۰۲ ۱۳٫۳۳ ۰ ۶٫۶۷
۱۸۲ ۲۱۷۷ ۲۷۴۳ ۰ ۱۱٫۶۷ ۵٫۲۶ ۱٫۶۷ ۱۰ ۰
۱۹۳ ۲۲۵۰ ۲۷۲۲ ۷٫۷۸ -۳٫۳۲ ۵٫۲۶ ۶٫۶۷ ۲۰ ۰
۲۰۳ ۲۳۴۷ ۲۶۸۸ ۶٫۶۷ ۸٫۳۳ ۸٫۷۷ ۲۳٫۳۳ ۰
۲۲۶ ۲۶۰۷ ۲۶۲۱ ۰ ۱٫۶۷ ۲۲٫۸۱ ۳٫۳۳ ۳٫۳۳ ۰
۲۴۲ ۲۸۲۸ ۲۵۵۸ ۰ ۱۳٫۳۳ ۲۴٫۵۶ ۶٫۶۷ -۱٫۶۶ ۰
۲۶۸ ۳۲۲۷ ۲۴۶۶ ۸٫۸۹ ۱۵ ۰ ۰ ۰ ۱۸٫۳۳
۲۷۶ ۳۳۶۵ ۲۴۳۸ ۸۶٫۶۷ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۲۹۴ ۳۷۱۴ ۲۳۶۸ ۰ ۰ ۱۰٫۵۳ ۱۳٫۳۳ -۱٫۶۶ ۰
۳۱۷ ۴۰۹۱ ۲۳۰۲ ۰ ۰ ۰ ۵ ۰ ۱۸٫۳۳
۳۲۰ ۴۱۲۶ ۲۲۹۷ ۵۷٫۷۸ ۱٫۶۷ ۰ ۰ ۰ ۰
۴۰۳ ۵۲۵۴ ۲۱۳۴ ۰ ۵ ۱٫۷۵ ۱۱٫۶۷ ۰ ۰
۵۸۴ ۷۹۵۰ ۱۸۵۸ ۸٫۸۹ ۰ -۱٫۷۴ ۵ ۵ ۰
۶۳۵ ۸۷۱۴ ۱۷۹۶ ۱۶٫۶۷ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۷۵۰ ۱۱۱۵۹ ۱۶۰۹ ۳٫۳۳ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۱۴۳۵۸ ۱۵۴۸۴ ۷۹۸ -۴٫۴۳ -۲۰ -۱۹٫۲۹ -۶٫۶۶ -۶٫۶۶ ۰

 

از اینکه فرازگر را همرایی کردید از شما سپاسگذاریم.

5/5 - (1 امتیاز)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *