کارنامه ارشد مدیریت 97 بدون سهمیه

کارنامه ارشد مدیریت 97 بدون سهمیه :

تجربه نشان داده است که با مقایسه آزمون هر سال با آزمون سال های گذشته می توان تخمین مناسبی از رتبه بدست آورد. به همین منظور در اینجا برای شما بیش از ۱۰۰ نمونه کارنامه ارشد مدیریت 97 را آماده کرده ایم تا به ارزیابی عملکرد خود بپردازید.

 

کارنامه ارشد مدیریت ۹۷ - بدون سهمیه

 

 

 

 

 

گرایش مدیریت بازرگانی

 

رتبه

تراز

زبان عمومی و تخصصی (ضریب ۳)

اصول و مبانی مدیریت از دیدگاه اسلام (ضریب ۲)

ریاضی و آمار (ضریب ۲)

تئوری‌های مدیریت (ضریب ۳)

اقتصاد خرد و کلان (ضریب ۲)

تحقیق در عملیات (ضریب ۲)

بازاریابی (ضریب ۴)

۲۶۷
۵۶۷۶
۴۱٫۱۱
۴۴٫۴۴
۰
۵۷٫۷۸
-۱٫۷۴
۰
۳۷٫۷۸
۳۳۴
۵۴۵۵
۴۰
۰
۰
۳۲٫۲۲
۳۳٫۳۳
۰
۴۸٫۸۹
۳۹۱
۵۲۵۰
۱۲٫۲۲
۲۸٫۸۹
۲۹٫۸۲
۲۳٫۳۳
۳۳٫۳۳
۴۶٫۶۷
۰
۴۹۹
۴۹۹۱
۳۱٫۱۱
۶۲٫۲۲
۵٫۲۶
۵٫۵۶
-۱٫۷۴
۰
۵۱٫۱۱
۵۹۶
۴۸۰۷
۲۶٫۶۷
۱۳٫۳۳
۰
۳۲٫۲۲
۱۵٫۷۹
۰
۳۷٫۷۸
۶۴۰
۴۷۱۱
۰
۰
۷۱٫۹۳
۳۱٫۱۱
۵۰٫۸۸
۰
۰
۷۵۹
۴۵۰۵
۰
۸٫۸۹
۷٫۰۲
۲۸٫۸۹
۵۶٫۱۴
۰
۴۲٫۲۲
۸۴۸
۴۳۹۰
۱۱٫۱۱
۰
۰
۴۲٫۲۲
۲۶٫۳۲
۰
۳۷٫۷۸
۹۲۷
۴۲۸۲
۰
۲۸٫۸۹
۰
۱۲٫۲۲
۳۱٫۵۸
۰
۵۳٫۳۳
۱۰۴۵
۴۱۴۲
۲٫۲۲
۳۷٫۷۸
۲۹٫۸۲
۲۰
-۵٫۲۵
-۶٫۶۶
۳۷٫۷۸
۱۳۲۸
۳۸۹۹
۶۵٫۵۶
۱۷٫۷۸
۰
۱۱٫۱۱
۳٫۵۱
۰
۱۵٫۵۶
۱۴۲۴
۳۸۴۳
۰
۲۲٫۲۲
۰
۳۴٫۴۴
۱۲٫۲۸
۰
۲۴٫۴۴
۱۹۳۳
۳۵۷۱
-۱۵٫۵۵
۲۰
۱٫۷۵
۲۸٫۸۹
۴۳٫۸۶
-۶٫۶۶
۲۸٫۸۹
۲۳۲۳
۳۴۳۶
۴۶٫۶۷
۶٫۶۷
۰
۳٫۳۳
۱۲٫۲۸
۰
۱۵٫۵۶
۲۵۲۳
۳۳۶۹
۱۲٫۲۲
۴۸٫۸۹
۰
۲۰
۰
۰
۴٫۴۴
۲۹۹۱
۳۲۴۹
۳۰
-۲٫۲۱
۰
۲٫۲۲
۰
۰
۲۴٫۴۴
۳۳۹۱
۳۱۶۹
۳٫۳۳
۰
۲۴٫۵۶
۰
۴۵٫۶۱
۰
۰
۴۱۵۶
۳۰۲۸
۰
۴۴٫۴۴
۰
۱۱٫۱۱
۸٫۷۷
۰
۱۷٫۷۸
۵۲۲۴
۲۸۹۰
۲٫۲۲
۴٫۴۴
-۱٫۷۴
۳۲٫۲۲
۸٫۷۷
۰
۰
۶۲۱۱
۲۷۹۶
۰
۱۱٫۱۱
-۱۹٫۲۹
۲۴٫۴۴
-۳٫۵
۱۱٫۱۱
۲۰
۷۷۸۹
۲۶۶۷
۱۳٫۳۳
۳۱٫۱۱
۰
۶٫۶۷
-۳٫۵
۰
۶٫۶۷
۹۱۴۰
۲۵۷۸
-۱٫۱
۲۶٫۶۷
۰
۱۱٫۱۱
۱۰٫۵۳
۰
۶٫۶۷
۱۰۵۳۰
۲۵۰۱
۷٫۷۸
۳۷٫۷۸
۰
-۱٫۱
۰
۶٫۶۷
۱۱٫۱۱
۱۱۴۷۱
۲۴۵۴
۷٫۷۸
۲۴٫۴۴
-۸٫۷۶
۸٫۸۹
۵٫۲۶
۱۳٫۳۳
-۴٫۴۳
۱۲۶۹۸
۲۳۹۵
۰
۶٫۶۷
۸٫۷۷
۰
۱۷٫۵۴
۰
۱۱٫۱۱
۱۳۳۷۳
۲۳۶۵
۶٫۶۷
۶٫۶۷
۰
۲٫۲۲
-۷٫۰۱
۰
۱۷٫۷۸
۱۵۱۵۴
۲۲۹۹
۵٫۵۶
۲۰
۰
۶٫۶۷
۵٫۲۶
۰
۶٫۶۷
۱۵۷۵۷
۲۲۷۸
۰
۲۰
۰
۱۳٫۳۳
۸٫۷۷
-۲٫۲۱
-۲٫۲۱
۱۶۳۴۵
۲۲۵۹
۰
-۸٫۸۸
۰
۱۴٫۴۴
۰
-۲٫۲۱
۰
۲۰۲۱۱
۲۱۴۹
۰
۰
۰
۰
۲۲٫۸۱
۰
۰
۲۱۶۷۷
۲۱۱۲
۲۱٫۱۱
۶٫۶۷
۰
۲٫۲۲
۰
۰
۲٫۲۲
۲۵۵۲۷
۲۰۱۸
۱٫۱۱
۲۲٫۲۲
-۳٫۵
۱۰
۳٫۵۱
۶٫۶۷
۰
۲۷۴۷۷
۱۹۷۵
-۲٫۲۱
۳۱٫۱۱
۰
۲٫۲۲
-۱٫۷۴
۰
۰
۳۰۰۹۴
۱۹۲۰
۰
۲۰
۰
-۱٫۱
۰
۰
-۴٫۴۳
۳۳۶۴۲
۱۸۵۳
۱٫۱۱
۱۱٫۱۱
۵٫۲۶
-۵٫۵۵
-۵٫۲۵
۲۰
۲٫۲۲
۳۵۵۱۰
۱۸۱۹
۰
۰
۰
۷٫۷۸
۱۰٫۵۳
۰
۰
۳۸۲۳۱
۱۷۷۱
۰
۱۳٫۳۳
۰
۰
-۳٫۵
۰
-۴٫۴۳
۴۰۹۴۵
۱۷۲۴
-۱۱٫۱
۱۷٫۷۸
۸٫۷۷
-۶٫۶۶
-۵٫۲۵
۲٫۲۲
۴٫۴۴
۴۴۱۹۲
۱۶۶۹
۱۱٫۱۱
-۱۵٫۵۵
-۵٫۲۵
۳٫۳۳
۵٫۲۶
۰
۰
۴۶۲۴۵
۱۶۳۶
-۱۱٫۱
۱۱٫۱۱
۱٫۷۵
-۱۵٫۵۵
-۱۰٫۵۲
۲٫۲۲
۲۰
۴۸۲۴۴
۱۶۰۳
۳٫۳۳
-۲٫۲۱
۰
-۱٫۱
۳٫۵۱
۰
۲٫۲۲
۵۰۴۷۰
۱۵۶۷
-۲۰
۱۱٫۱۱
-۲۶٫۳۱
-۲٫۲۱
-۵٫۲۵
۲۰
۱۱٫۱۱
۵۲۶۹۲
۱۵۳۰
۲٫۲۲
۱۱٫۱۱
۰
۳٫۳۳
-۳٫۵
۰
-۲٫۲۱
۵۶۰۶۷
۱۴۷۱
۰
۴٫۴۴
-۷٫۰۱
-۵٫۵۵
۱۹٫۳
۴٫۴۴
-۲۲٫۲۱
۶۱۲۹۷
۱۳۷۰
-۳٫۳۲
۴٫۴۴
۰
-۱۱٫۱
۱۲٫۲۸
۰
۰
۶۸۸۳۰
۱۰۷۰
۰
۲۰
-۸٫۷۶
-۶٫۶۶
-۱۲٫۲۸
۰
-۱۵٫۵۵

گرایش مدیریت دولتی

 

رتبه

تراز

زبان عمومی و تخصصی (ضریب ۳)

اصول و مبانی مدیریت از دیدگاه اسلام (ضریب ۲)

ریاضی و آمار (ضریب ۲)

تئوری‌های مدیریت (ضریب ۳)

اقتصاد خرد و کلان (ضریب ۲)

مالیه عمومی و بودجه (ضریب ۳)

مدیریت منابع انسانی (ضریب ۳)

۱۸۲
۵۴۸۰
۴۱٫۱۱
۴۴٫۴۴
۰
۵۷٫۷۸
-۱٫۷۴
۰
۱۷٫۷۸
۲۲۶
۵۳۱۳
۳۶٫۶۷
۳۵٫۵۶
۵٫۲۶
۵۷٫۷۸
۱۵٫۷۹
۰
۰
۲۸۸
۵۱۰۶
۰
۰
۷۱٫۹۳
۳۱٫۱۱
۵۰٫۸۸
۰
۰
۳۳۳
۴۹۸۳
۱۲٫۲۲
۴۸٫۸۹
۰
۲۰
۰
۰
۵۱٫۱۱
۳۶۶
۴۹۰۱
۵۵٫۵۶
-۶٫۶۶
۱٫۷۵
۶٫۶۷
۱۵٫۷۹
-۶٫۶۶
۵۵٫۵۶
۴۶۴
۴۷۱۲
۸۷٫۷۸
۶٫۶۷
۵٫۲۶
۸٫۸۹
۲۱٫۰۵
۰
۰
۴۹۴
۴۶۶۱
۱۲٫۲۲
۲۸٫۸۹
۲۹٫۸۲
۲۳٫۳۳
۳۳٫۳۳
۰
۰
۵۶۵
۴۵۸۵
۱۷٫۷۸
۶۶٫۶۷
۰
۱۷٫۷۸
۴۹٫۱۲
۰
۰
۸۸۱
۴۲۶۶
۴۰
۰
۰
۳۲٫۲۲
۳۳٫۳۳
۰
۰
۹۵۴
۴۲۱۶
۰
۲۴٫۴۴
۰
۱۵٫۵۶
۱۷٫۵۴
۱۵٫۵۶
۲۶٫۶۷
۱۰۸۰
۴۱۲۱
۲۰
۱۱٫۱۱
۳۶٫۸۴
۱۵٫۵۶
۸٫۷۷
-۱۵٫۵۵
۲۸٫۸۹
۱۲۲۷
۴۰۳۷
۰
۴۲٫۲۲
۸٫۷۷
۳۴٫۴۴
۳۵٫۰۹
۰
۰
۱۴۸۹
۳۹۱۰
۲۶٫۶۷
۱۳٫۳۳
۰
۳۲٫۲۲
۱۵٫۷۹
۰
۰
۱۸۴۵
۳۷۷۹
۶۷٫۷۸
-۲٫۲۱
۰
-۱٫۱
-۱٫۷۴
۰
۱۷٫۷۸
۲۰۹۹
۳۶۹۳
۶۵٫۵۶
۱۷٫۷۸
۰
۱۱٫۱۱
۳٫۵۱
۰
۰
۲۴۹۷
۳۵۸۱
۰
۶٫۶۷
۰
۲۱٫۱۱
۲۲٫۸۱
۰
۲۴٫۴۴
۲۹۳۹
۳۴۷۳
۰
۸٫۸۹
۷٫۰۲
۲۸٫۸۹
۵۶٫۱۴
۰
۰
۴۱۰۳
۳۲۷۵
۳٫۳۳
۲۴٫۴۴
۱٫۷۵
۱٫۱۱
۵٫۲۶
۲٫۲۲
۲۲٫۲۲
۵۱۲۲
۳۱۴۴
۴۶٫۶۷
۶٫۶۷
۰
۳٫۳۳
۱۲٫۲۸
۰
۰
۶۰۰۰
۳۰۴۴
۴۳٫۳۳
۶٫۶۷
۰
۱۱٫۱۱
۵٫۲۶
۰
۰
۷۴۶۹
۲۹۰۹
۵۱٫۱۱
۶٫۶۷
۰
۰
۰
۰
۰
۸۶۶۳
۲۸۲۱
۰
۳۱٫۱۱
۰
-۱٫۱
-۱۲٫۲۸
۱۱٫۱۱
۲۶٫۶۷
۹۵۳۵
۲۷۶۴
۱٫۱۱
۶٫۶۷
۰
۱۳٫۳۳
۷٫۰۲
-۶٫۶۶
۱۳٫۳۳
۱۰۶۵۴
۲۶۹۲
۱٫۱۱
-۲٫۲۱
-۱٫۷۴
۳٫۳۳
-۱٫۷۴
۲۶٫۶۷
-۲٫۲۱
۱۱۱۱۹
۲۶۶۴
۳۳٫۳۳
۲۶٫۶۷
۰
-۲٫۲۱
۱٫۷۵
۰
۰
۱۱۶۵۸
۲۶۳۵
۱۰
۱۱٫۱۱
۱۵٫۷۹
۱٫۱۱
-۱۴٫۰۳
۱۵٫۵۶
-۴٫۴۳
۱۲۵۴۷
۲۵۸۹
-۴٫۴۳
۲۸٫۸۹
۰
۱٫۱۱
-۸٫۷۶
۴٫۴۴
۱۳٫۳۳
۱۳۱۰۶
۲۵۶۵
۰
-۲٫۲۱
۰
۲۲٫۲۲
-۳٫۵
۱۷٫۷۸
-۴٫۴۳
۱۴۰۸۱
۲۵۲۴
۰
-۱۵٫۵۵
۲۲٫۸۱
۱۵٫۵۶
-۱۹٫۲۹
۲٫۲۲
۱۱٫۱۱
۱۵۵۲۶
۲۴۶۴
۰
۴٫۴۴
۰
۱٫۱۱
۱۰٫۵۳
۴٫۴۴
۱۷٫۷۸
۱۷۲۲۶
۲۴۰۳
۴۰
۰
۰
۰
۰
۰
۰
۱۹۷۹۲
۲۳۱۹
۰
۲۰
۰
۱۱٫۱۱
۱٫۷۵
-۴٫۴۳
۰
۲۱۰۰۱
۲۲۸۲
۰
۱۱٫۱۱
-۱٫۷۴
۲٫۲۲
-۱۲٫۲۸
۲٫۲۲
۲۰
۲۲۰۸۰
۲۲۵۲
۷٫۷۸
۲۴٫۴۴
-۸٫۷۶
۸٫۸۹
۵٫۲۶
-۲٫۲۱
-۶٫۶۶
۲۴۳۸۲
۲۱۸۶
-۱٫۱
۱۷٫۷۸
۰
-۱٫۱
-۱٫۷۴
-۲٫۲۱
۶٫۶۷
۲۶۱۴۵
۲۱۴۰
-۳٫۳۲
۱۵٫۵۶
۵٫۲۶
۸٫۸۹
۸٫۷۷
۰
۲٫۲۲
۲۹۳۸۴
۲۰۶۰
۱۲٫۲۲
۴٫۴۴
-۱٫۷۴
۰
۱٫۷۵
۰
۰
۳۲۳۱۵
۱۹۹۶
۰
۸٫۸۹
۰
۱۰
-۳٫۵
۰
-۲٫۲۱
۳۶۵۸۰
۱۹۰۶
۰
۰
۰
۳٫۳۳
۵٫۲۶
۰
۰
۴۰۷۷۰
۱۸۲۲
۰
۰
۰
۰
۰
۰
۰
۴۵۸۲۵
۱۷۲۶
-۱۱٫۱
۲٫۲۲
۱٫۷۵
۲٫۲۲
۱٫۷۵
۲٫۲۲
۱۱٫۱۱
۴۷۷۷۹
۱۶۹۱
۱٫۱۱
۶٫۶۷
۰
۰
-۱٫۷۴
۰
۰
۵۰۲۰۶
۱۶۴۶
۷٫۷۸
-۴٫۴۳
۰
-۲٫۲۱
۰
۰
۰
۵۱۷۶۱
۱۶۱۷
-۲٫۲۱
۲۰
-۵٫۲۵
-۲٫۲۱
-۲۸٫۰۷
۰
۰
۵۳۶۳۰
۱۵۸۳
۶٫۶۷
۰
۰
۰
-۱٫۷۴
۰
۰
۵۵۱۱۴
۱۵۵۶
۰
۰
۰
۰
۰
۰
۰
۵۸۵۶۸
۱۴۹۱
۰
۶٫۶۷
۰
-۱٫۱
۰
۰
۰
۶۲۲۵۵
۱۴۱۶
۰
۰
۰
۰
۰
۰
۰
۶۴۵۶۷
۱۳۶۰
۰
-۱۳٫۳۲
۰
-۱٫۱
-۱٫۷۴
۰
-۱۵٫۵۵
۶۹۴۷۹
۱۱۴۱
-۶٫۶۶
۲۲٫۲۲
۰
-۱٫۱
-۵٫۲۵
-۶٫۶۶
-۱۵٫۵۵

گرایش مدیریت صنعتی

 

رتبه

تراز

زبان عمومی و تخصصی (ضریب ۳)

اصول و مبانی مدیریت از دیدگاه اسلام (ضریب ۲)

ریاضی و آمار (ضریب ۳)

تئوری‌های مدیریت (ضریب ۳)

اقتصاد خرد و کلان (ضریب ۲)

تحقیق در عملیات (ضریب ۳)

مدیریت تولید (ضریب ۳)

۳۱
۶۷۷۴
۱۲٫۲۲
۲۸٫۸۹
۲۹٫۸۲
۲۳٫۳۳
۳۳٫۳۳
۴۶٫۶۷
۲۶٫۶۷
۱۴۰
۵۳۲۶
۰
۰
۷۱٫۹۳
۳۱٫۱۱
۵۰٫۸۸
۰
۰
۲۲۰
۴۸۶۷
۳۶٫۶۷
۳۵٫۵۶
۵٫۲۶
۵۷٫۷۸
۱۵٫۷۹
۰
۰
۳۰۸
۴۵۷۲
۰
۴۲٫۲۲
۸٫۷۷
۳۴٫۴۴
۳۵٫۰۹
۰
۲۴٫۴۴
۳۳۴
۴۴۶۷
۴۱٫۱۱
۴۴٫۴۴
۰
۵۷٫۷۸
-۱٫۷۴
۰
۰
۴۸۹
۴۱۹۳
۱۷٫۷۸
۶۶٫۶۷
۰
۱۷٫۷۸
۴۹٫۱۲
۰
۰
۶۹۵
۳۹۲۹
۴۰
۰
۰
۳۲٫۲۲
۳۳٫۳۳
۰
۰
۷۹۷
۳۸۳۴
۰
۸٫۸۹
۷٫۰۲
۲۸٫۸۹
۵۶٫۱۴
۰
۱۷٫۷۸
۸۱۷
۳۸۱۱
۲۰
۱۱٫۱۱
۳۶٫۸۴
۱۵٫۵۶
۸٫۷۷
-۶٫۶۶
۱۱٫۱۱
۱۰۵۰
۳۶۲۴
۲۶٫۶۷
۱۳٫۳۳
۰
۳۲٫۲۲
۱۵٫۷۹
۰
۰
۱۳۶۶
۳۴۴۷
-۱٫۱
۰
۳٫۵۱
۵۱٫۱۱
۳۳٫۳۳
۰
۰
۱۵۱۴
۳۳۷۶
۳٫۳۳
۰
۲۴٫۵۶
۰
۴۵٫۶۱
۰
۰
۱۹۵۰
۳۲۰۳
۱۲٫۲۲
۴۸٫۸۹
۰
۲۰
۰
۰
۰
۲۲۳۷
۳۱۲۹
۲٫۲۲
۳۷٫۷۸
۲۹٫۸۲
۲۰
-۵٫۲۵
-۶٫۶۶
-۶٫۶۶
۲۶۸۸
۳۰۲۵
۲۸٫۸۹
۲۰
۱٫۷۵
۲۰
۲۲٫۸۱
-۶٫۶۶
-۶٫۶۶
۳۲۱۸
۲۹۲۷
۰
۲۲٫۲۲
۰
۲۱٫۱۱
۲۶٫۳۲
۰
۰
۳۷۸۶
۲۸۳۴
۰
۸٫۸۹
-۱٫۷۴
۰
۷٫۰۲
۰
۳۵٫۵۶
۴۶۸۷
۲۷۲۳
۰
۴٫۴۴
۱٫۷۵
۲۶٫۶۷
۲۶٫۳۲
۲٫۲۲
۰
۵۰۱۲
۲۶۸۹
۰
۶٫۶۷
۰
۲۱٫۱۱
۲۲٫۸۱
۰
۰
۶۸۴۱
۲۵۳۲
۱۲٫۲۲
۱۵٫۵۶
۰
۱۵٫۵۶
۱٫۷۵
۰
۰
۷۳۳۰
۲۴۹۷
۳۳٫۳۳
۲۶٫۶۷
۰
-۲٫۲۱
۱٫۷۵
۰
۰
۸۱۲۰
۲۴۴۸
۱۳٫۳۳
۳۱٫۱۱
۰
۶٫۶۷
-۳٫۵
۰
۰
۹۲۵۷
۲۳۸۶
۰
۱۵٫۵۶
۰
۱۸٫۸۹
۵٫۲۶
۰
۰
۱۱۰۴۷
۲۳۰۲
۵٫۵۶
۱۳٫۳۳
۸٫۷۷
۱۲٫۲۲
-۸٫۷۶
۰
۰
۱۱۳۴۷
۲۲۸۹
۰
۲۰
۰
۱۱٫۱۱
۱٫۷۵
۰
۰
۱۲۹۶۳
۲۲۲۶
-۱٫۱
۲۸٫۸۹
۰
۱۱٫۱۱
۷٫۰۲
۰
۰
۱۵۱۹۴
۲۱۵۳
-۲٫۲۱
۳۳٫۳۳
-۳٫۵
۱۵٫۵۶
-۵٫۲۵
۰
۰
۱۶۶۵۴
۲۱۱۲
۰
۲۰
۰
۰
۱۰٫۵۳
۰
۰
۱۷۵۱۱
۲۰۸۹
-۶٫۶۶
۲۲٫۲۲
۰
-۱٫۱
-۵٫۲۵
۲٫۲۲
۲۰
۱۹۶۳۴
۲۰۳۳
۲۱٫۱۱
۶٫۶۷
۰
۲٫۲۲
۰
۰
۰
۲۱۰۴۹
۲۰۰۰
۰
-۱۱٫۱
۱٫۷۵
۲۱٫۱۱
۱٫۷۵
-۶٫۶۶
۰
۲۲۶۱۴
۱۹۶۹
۰
۲٫۲۲
۰
۱۴٫۴۴
۵٫۲۶
۰
۰
۲۳۶۶۲
۱۹۴۹
۰
۸٫۸۹
۰
۲٫۲۲
-۱٫۷۴
-۲٫۲۱
۰
۲۶۲۶۱
۱۹۰۲
۱٫۱۱
۲٫۲۲
۰
۱۰
۳٫۵۱
۰
۰
۲۹۰۲۳
۱۸۵۶
۱۶٫۶۷
۴٫۴۴
۰
۰
۰
۰
۰
۳۱۸۵۹
۱۸۱۱
۰
۰
۰
۷٫۷۸
۱۰٫۵۳
۰
۰
۳۵۸۴۵
۱۷۵۳
-۱٫۱
-۲٫۲۱
۷٫۰۲
۰
۰
۰
۰
۳۹۰۳۷
۱۷۰۵
۰
۸٫۸۹
۰
۵٫۵۶
۱٫۷۵
۰
۰
۴۴۱۹۲
۱۶۳۴
۷٫۷۸
۰
۰
۰
۰
۰
۰
۴۷۹۷۴
۱۵۸۳
-۴٫۴۳
۱۷٫۷۸
۵٫۲۶
-۶٫۶۶
-۷٫۰۱
۰
۰
۵۰۱۰۴
۱۵۵۴
-۲٫۲۱
۲۴٫۴۴
-۷٫۰۱
۱٫۱۱
۱٫۷۵
-۲٫۲۱
-۴٫۴۳
۵۳۷۹۷
۱۵۰۲
۰
۰
۰
۰
۰
۰
۰
۵۵۴۹۹
۱۴۷۶
-۱٫۱
۲٫۲۲
۰
-۳٫۳۲
۷٫۰۲
۰
۰
۶۱۸۹۶
۱۳۶۸
۰
۰
-۱٫۷۴
-۴٫۴۳
۰
۰
۰

گرایش مدیریت فناوری اطلاعات

 

رتبه

تراز

زبان عمومی و تخصصی (ضریب ۳)

اصول و مبانی مدیریت از دیدگاه اسلام (ضریب ۲)

ریاضی و آمار (ضریب ۲)

تئوری‌های مدیریت (ضریب ۳)

اقتصاد خرد و کلان (ضریب ۲)

تحقیق در عملیات (ضریب ۲)

مدیریت تولید (ضریب ۲)

بازاریابی (ضریب ۲)

۱۲۹
۶۱۱۰
۱۲٫۲۲
۲۸٫۸۹
۲۹٫۸۲
۲۳٫۳۳
۳۳٫۳۳
۴۶٫۶۷
۲۶٫۶۷
۰
۲۲۸
۵۵۰۳
۳۶٫۶۷
۳۵٫۵۶
۵٫۲۶
۵۷٫۷۸
۱۵٫۷۹
۰
۰
۲۴٫۴۴
۲۵۵
۵۳۵۸
۴۱٫۱۱
۴۴٫۴۴
۰
۵۷٫۷۸
-۱٫۷۴
۰
۰
۳۷٫۷۸
۳۵۱
۵۰۵۳
۸۷٫۷۸
۶٫۶۷
۵٫۲۶
۸٫۸۹
۲۱٫۰۵
۰
۰
۳۱٫۱۱
۳۹۸
۴۹۱۸
۴۰
۰
۰
۳۲٫۲۲
۳۳٫۳۳
۰
۰
۴۸٫۸۹
۴۸۳
۴۷۱۱
۱۷٫۷۸
۶۶٫۶۷
۰
۱۷٫۷۸
۴۹٫۱۲
۰
۰
۱۷٫۷۸
۵۸۰
۴۵۴۷
۰
۴۲٫۲۲
۸٫۷۷
۳۴٫۴۴
۳۵٫۰۹
۰
۲۴٫۴۴
۴٫۴۴
۶۲۵
۴۴۶۰
۰
۸٫۸۹
۷٫۰۲
۲۸٫۸۹
۵۶٫۱۴
۰
۱۷٫۷۸
۴۲٫۲۲
۶۶۸
۴۳۹۷
۳۱٫۱۱
۶۲٫۲۲
۵٫۲۶
۵٫۵۶
-۱٫۷۴
۰
۰
۵۱٫۱۱
۱۰۱۸
۳۹۸۰
۱۱٫۱۱
۰
۰
۴۲٫۲۲
۲۶٫۳۲
۰
۰
۳۷٫۷۸
۱۲۱۴
۳۸۳۹
-۱٫۱
۰
۳٫۵۱
۵۱٫۱۱
۳۳٫۳۳
۰
۰
۱۵٫۵۶
۱۴۸۲
۳۶۶۰
۲٫۲۲
۳۷٫۷۸
۲۹٫۸۲
۲۰
-۵٫۲۵
-۶٫۶۶
-۶٫۶۶
۳۷٫۷۸
۱۸۶۸
۳۴۷۱
۲۰
۱۱٫۱۱
۳۶٫۸۴
۱۵٫۵۶
۸٫۷۷
-۶٫۶۶
۱۱٫۱۱
-۶٫۶۶
۲۳۶۲
۳۳۱۱
۴۶٫۶۷
۶٫۶۷
۰
۳٫۳۳
۱۲٫۲۸
۰
۰
۱۵٫۵۶
۲۷۲۲
۳۲۱۷
۰
۴۶٫۶۷
۰
۱۱٫۱۱
۰
۰
۰
۴۲٫۲۲
۳۲۹۵
۳۰۹۸
۶۷٫۷۸
-۲٫۲۱
۰
-۱٫۱
-۱٫۷۴
۰
۰
-۴٫۴۳
۳۸۲۲
۳۰۰۲
۵۵٫۵۶
-۶٫۶۶
۱٫۷۵
۶٫۶۷
۱۵٫۷۹
-۶٫۶۶
۲٫۲۲
-۱۵٫۵۵
۴۱۵۱
۲۹۵۱
۳۰
-۲٫۲۱
۰
۲٫۲۲
۰
۰
۰
۲۴٫۴۴
۵۷۱۲
۲۷۷۲
۸٫۸۹
۱۵٫۵۶
۰
۱۲٫۲۲
۱٫۷۵
۰
۰
۱۱٫۱۱
۶۷۳۰
۲۶۸۲
۴۸٫۸۹
۰
۰
۰
۰
۰
۰
۸٫۸۹
۷۲۹۰
۲۶۳۶
۰
۴۶٫۶۷
۰
-۵٫۵۵
۱۷٫۵۴
۰
۲٫۲۲
۲۸٫۸۹
۸۱۹۰
۲۵۷۳
۰
۱۵٫۵۶
۱٫۷۵
۴٫۴۴
-۵٫۲۵
۰
۰
۳۵٫۵۶
۹۵۳۵
۲۴۹۲
۳٫۳۳
۴٫۴۴
۰
۷٫۷۸
۷٫۰۲
۰
۰
۳۳٫۳۳
۱۱۶۹۶
۲۳۸۹
۰
۳۷٫۷۸
۰
۶٫۶۷
-۵٫۲۵
۶٫۶۷
۰
۰
۱۴۵۶۶
۲۲۷۷
۰
-۸٫۸۸
۰
۱۴٫۴۴
۰
-۲٫۲۱
۰
۰
۱۶۲۵۹
۲۲۲۰
۰
۰
۰
۳٫۳۳
۵٫۲۶
۰
۰
۲۰
۱۸۴۵۳
۲۱۵۶
۱۰
۴٫۴۴
۰
۱۵٫۵۶
-۷٫۰۱
۰
۰
۰
۲۱۱۴۷
۲۰۸۹
۳٫۳۳
۴٫۴۴
۰
۳٫۳۳
-۱٫۷۴
۰
۰
۱۷٫۷۸
۲۴۷۰۴
۲۰۱۱
۱٫۱۱
۲۲٫۲۲
-۳٫۵
۱۰
۳٫۵۱
۶٫۶۷
-۶٫۶۶
۰
۲۸۴۰۰
۱۹۳۸
۱۳٫۳۳
۶٫۶۷
۰
-۴٫۴۳
۱٫۷۵
۰
۰
۴٫۴۴
۳۳۰۱۹
۱۸۵۴
۰
۲٫۲۲
۰
۳٫۳۳
-۱٫۷۴
۰
۰
۱۳٫۳۳
۳۵۵۳۲
۱۸۱۱
۸٫۸۹
۱۵٫۵۶
۰
-۱۰
۱۰٫۵۳
۰
۰
-۲۸٫۸۸
۳۸۴۹۲
۱۷۶۲
۳٫۳۳
-۸٫۸۸
۰
۱۱٫۱۱
۱٫۷۵
۰
۰
۲٫۲۲
۴۲۷۱۰
۱۶۹۵
-۱٫۱
-۲٫۲۱
۷٫۰۲
۰
۰
۰
۰
۰
۴۷۵۶۰
۱۶۲۰
۳٫۳۳
۲٫۲۲
۰
۳٫۳۳
۳٫۵۱
-۲٫۲۱
۰
-۲٫۲۱
۴۹۳۴۸
۱۵۹۲
۰
-۶٫۶۶
۰
۴٫۴۴
۸٫۷۷
۰
۰
۰
۵۱۲۸۸
۱۵۶۲
۰
۰
۰
۰
۰
۰
۰
۰
۵۶۱۳۳
۱۴۸۵
۰
-۴٫۴۳
۰
۰
۰
۰
۰
۰
۶۳۷۸۹
۱۳۳۸
۰
۲٫۲۲
-۱٫۷۴
۲٫۲۲
۱٫۷۵
۲٫۲۲
-۱۵٫۵۵
۲٫۲۲
۶۹۱۸۱
۱۰۸۳
۲٫۲۲
۲٫۲۲
۰
-۶٫۶۶
-۲۶٫۳۱
۲٫۲۲
-۴٫۴۳
-۶٫۶۶

گرایش مدیریت تکنولوژی

 

رتبه

تراز

زبان عمومی و تخصصی (ضریب ۳)

اصول و مبانی مدیریت از دیدگاه اسلام (ضریب ۲)

ریاضی و آمار (ضریب ۲)

تئوری‌های مدیریت (ضریب ۳)

اقتصاد خرد و کلان (ضریب ۲)

تحقیق در عملیات (ضریب ۲)

مدیریت تولید (ضریب ۲)

۵۷
۶۵۴۱
۱۲٫۲۲
۲۸٫۸۹
۲۹٫۸۲
۲۳٫۳۳
۳۳٫۳۳
۴۶٫۶۷
۲۶٫۶۷
۱۷۷
۵۴۶۳
۳۶٫۶۷
۳۵٫۵۶
۵٫۲۶
۵۷٫۷۸
۱۵٫۷۹
۰
۰
۲۲۸
۵۲۴۴
۰
۰
۷۱٫۹۳
۳۱٫۱۱
۵۰٫۸۸
۰
۰
۲۵۶
۵۰۸۹
۴۱٫۱۱
۴۴٫۴۴
۰
۵۷٫۷۸
-۱٫۷۴
۰
۰
۳۴۳
۴۷۸۴
۰
۴۲٫۲۲
۸٫۷۷
۳۴٫۴۴
۳۵٫۰۹
۰
۲۴٫۴۴
۳۷۸
۴۷۰۳
۱۷٫۷۸
۶۶٫۶۷
۰
۱۷٫۷۸
۴۹٫۱۲
۰
۰
۵۵۶
۴۳۶۸
۴۰
۰
۰
۳۲٫۲۲
۳۳٫۳۳
۰
۰
۸۲۶
۴۰۲۶
۰
۸٫۸۹
۷٫۰۲
۲۸٫۸۹
۵۶٫۱۴
۰
۱۷٫۷۸
۹۷۵
۳۸۹۷
۱۷٫۷۸
۲۶٫۶۷
۴۵٫۶۱
۱۳٫۳۳
۰
۰
۰
۱۱۲۳
۳۸۰۰
-۱٫۱
۰
۳٫۵۱
۵۱٫۱۱
۳۳٫۳۳
۰
۰
۱۵۰۱
۳۵۶۴
۱۱٫۱۱
۰
۰
۴۲٫۲۲
۲۶٫۳۲
۰
۰
۱۹۵۹
۳۳۷۸
۵۵٫۵۶
-۶٫۶۶
۱٫۷۵
۶٫۶۷
۱۵٫۷۹
-۶٫۶۶
۲٫۲۲
۱۹۹۶
۳۳۶۵
۰
۲۲٫۲۲
۰
۳۴٫۴۴
۱۲٫۲۸
۰
۰
۲۱۸۲
۳۳۰۶
۶۷٫۷۸
-۲٫۲۱
۰
-۱٫۱
-۱٫۷۴
۰
۰
۲۵۱۶
۳۲۱۸
۲٫۲۲
۳۷٫۷۸
۲۹٫۸۲
۲۰
-۵٫۲۵
-۶٫۶۶
-۶٫۶۶
۳۱۰۷
۳۰۹۰
۰
۰
۱۴٫۰۴
۰
۶۳٫۱۶
۰
۰
۳۹۶۲
۲۹۴۱
-۱۵٫۵۵
۲۰
۱٫۷۵
۲۸٫۸۹
۴۳٫۸۶
-۶٫۶۶
۰
۴۲۳۱
۲۹۰۳
۴٫۴۴
۲٫۲۲
۲۹٫۸۲
۱۵٫۵۶
-۵٫۲۵
۴٫۴۴
۲٫۲۲
۵۲۵۶
۲۷۸۵
۰
۸٫۸۹
۰
۲۴٫۴۴
۸٫۷۷
۰
۰
۶۳۶۵
۲۶۷۸
۸٫۸۹
۱۵٫۵۶
۰
۱۲٫۲۲
۱٫۷۵
۰
۰
۷۵۱۱
۲۵۹۲
۱۴٫۴۴
۱۵٫۵۶
۰
۸٫۸۹
۰
۰
۰
۸۴۲۸
۲۵۳۲
۰
۱۵٫۵۶
۰
۱۱٫۱۱
۳٫۵۱
۰
۰
۹۳۵۳
۲۴۷۸
۰
۳۷٫۷۸
۰
۶٫۶۷
-۵٫۲۵
۶٫۶۷
۰
۱۰۷۳۹
۲۴۰۶
-۲٫۲۱
۲۸٫۸۹
-۱۹٫۲۹
۲٫۲۲
۸٫۷۷
-۶٫۶۶
۲۰
۱۲۵۷۲
۲۳۲۶
-۲٫۲۱
۳۳٫۳۳
-۳٫۵
۱۵٫۵۶
-۵٫۲۵
۰
۰
۱۴۷۲۳
۲۲۵۱
۲٫۲۲
۰
۰
۰
۲۲٫۸۱
۰
۰
۱۶۰۴۲
۲۲۱۱
۳٫۳۳
-۱۵٫۵۵
۳٫۵۱
۲۸٫۸۹
-۱۲٫۲۸
-۴٫۴۳
-۴٫۴۳
۱۷۳۵۵
۲۱۷۴
۱۴٫۴۴
-۶٫۶۶
۰
۸٫۸۹
-۱۰٫۵۲
۰
۰
۱۸۹۹۵
۲۱۳۲
۱۰
-۶٫۶۶
۱۵٫۷۹
-۶٫۶۶
-۱۲٫۲۸
۲٫۲۲
۴٫۴۴
۲۱۰۰۱
۲۰۸۱
۰
۲۰
۰
-۱٫۱
۰
۰
۰
۲۲۰۸۰
۲۰۵۷
-۲٫۲۱
۳۱٫۱۱
۰
۲٫۲۲
-۱٫۷۴
۰
۰
۲۴۶۳۷
۲۰۰۰
۳٫۳۳
-۸٫۸۸
۷٫۰۲
۵٫۵۶
۵٫۲۶
-۴٫۴۳
-۴٫۴۳
۲۷۶۵۶
۱۹۴۰
۱۶٫۶۷
۴٫۴۴
۰
۰
۰
۰
۰
۳۰۶۲۳
۱۸۸۵
۰
۰
۰
۷٫۷۸
۱۰٫۵۳
۰
۰
۳۴۳۲۵
۱۸۲۲
۰
۰
۰
۰
۰
۰
۰
۳۷۸۹۴
۱۷۶۳
۰
-۲٫۲۱
۰
-۳٫۳۲
۰
۰
۰
۴۰۴۰۹
۱۷۲۴
۰
-۴٫۴۳
-۵٫۲۵
-۲٫۲۱
۱۰٫۵۳
۰
-۲٫۲۱
۴۱۶۰۵
۱۷۰۵
-۱٫۱
-۲٫۲۱
۷٫۰۲
۰
۰
۰
۰
۴۴۱۷۷
۱۶۶۶
-۲٫۲۱
۲۴٫۴۴
-۷٫۰۱
۱٫۱۱
۱٫۷۵
-۲٫۲۱
-۴٫۴۳
۴۷۳۸۷
۱۶۱۸
۸٫۸۹
۰
۰
۰
۰
۰
۰
۵۱۰۵۴
۱۵۶۳
۰
۲۲٫۲۲
-۱٫۷۴
-۵٫۵۵
-۱٫۷۴
۰
-۲٫۲۱
۵۵۴۳۷
۱۴۹۵
۰
۶٫۶۷
۰
-۱٫۱
۰
۰
۰
۶۱۵۳۰
۱۳۹۰
۳٫۳۳
-۴٫۴۳
۵٫۲۶
-۱٫۱
-۵٫۲۵
۰
۰
۶۴۷۱۱
۱۳۲۰
۰
۲۰
-۸٫۷۶
-۶٫۶۶
-۱۲٫۲۸
۰
۰
۶۷۸۴۱
۱۲۱۸
۳٫۳۳
۱۱٫۱۱
۰
-۵٫۵۵
-۱۵٫۷۸
۰
۰

 گرایش مدیریت مالی

 

رتبه

تراز

زبان عمومی و تخصصی (ضریب ۲)

اصول و مبانی مدیریت از دیدگاه اسلام (ضریب ۲)

ریاضی و آمار (ضریب ۳)

تئوری‌های مدیریت (ضریب ۲)

اقتصاد خرد و کلان (ضریب ۳)

مدیریت مالی (ضریب ۴)

مدیریت سرمایه‌گذاری و ریسک (ضریب ۴)

حسابداری مالی و صنعتی (ضریب ۴)

۱۱
۸۰۹۱
۰
۰
۷۱٫۹۳
۳۱٫۱۱
۵۰٫۸۸
۶۸٫۸۹
۵۲٫۳۸
۶۲٫۲۲
۴۴
۶۸۰۴
۳٫۳۳
۰
۲۴٫۵۶
۰
۴۵٫۶۱
۷۱٫۱۱
۳۳٫۳۳
۷۷٫۷۸
۵۱
۶۶۴۱
۰
۰
۱۴٫۰۴
۰
۶۳٫۱۶
۶۶٫۶۷
۳۳٫۳۳
۸۶٫۶۷
۵۰۷
۳۷۴۴
۱۲٫۲۲
۲۸٫۸۹
۲۹٫۸۲
۲۳٫۳۳
۳۳٫۳۳
۰
۰
۰
۶۰۲
۳۶۰۲
۲۰
۱۱٫۱۱
۳۶٫۸۴
۱۵٫۵۶
۸٫۷۷
۲٫۲۲
۲۳٫۸۱
۱۱٫۱۱
۷۰۱
۳۴۸۱
۱۷٫۷۸
۶۶٫۶۷
۰
۱۷٫۷۸
۴۹٫۱۲
۰
۰
۰
۷۴۹
۳۴۴۲
۰
۱۵٫۵۶
-۱٫۷۴
-۵٫۵۵
۳٫۵۱
۳۳٫۳۳
۰
۵۷٫۷۸
۱۰۳۱
۳۲۳۰
۱٫۱۱
۶٫۶۷
۰
۱۳٫۳۳
۷٫۰۲
-۴٫۴۳
۰
۶۲٫۲۲
۱۱۲۶
۳۱۷۳
۰
-۱۵٫۵۵
۲۲٫۸۱
۱۵٫۵۶
-۱۹٫۲۹
۲۸٫۸۹
۱۴٫۲۹
۲۰
۱۴۱۲
۳۰۴۰
۰
۴۲٫۲۲
۸٫۷۷
۳۴٫۴۴
۳۵٫۰۹
۰
۰
۰
۱۹۳۱
۲۸۶۵
۴٫۴۴
۱۳٫۳۳
۸٫۷۷
۲٫۲۲
۱۵٫۷۹
۳۷٫۷۸
۴٫۷۶
۲٫۲۲
۲۶۲۶
۲۷۱۴
-۱٫۱
۰
۳٫۵۱
۵۱٫۱۱
۳۳٫۳۳
۰
۰
۰
۳۸۷۸
۲۵۵۰
۳٫۳۳
-۸٫۸۸
۷٫۰۲
۵٫۵۶
۵٫۲۶
-۴٫۴۳
۱۶٫۶۷
۱۳٫۳۳
۴۴۰۴
۲۴۹۹
۰
۲۲٫۲۲
۰
۲۱٫۱۱
۲۶٫۳۲
۰
۰
-۲٫۲۱
۵۳۱۷
۲۴۲۸
-۴٫۴۳
۳۵٫۵۶
۱۰٫۵۳
۱۵٫۵۶
۳٫۵۱
۰
۲٫۳۸
۸٫۸۹
۶۱۰۲
۲۳۷۵
۳۳٫۳۳
۳۳٫۳۳
۰
۷٫۷۸
۰
۰
۰
۰
۶۶۱۴
۲۳۴۵
۱۱٫۱۱
۲۸٫۸۹
۵٫۲۶
۸٫۸۹
۷٫۰۲
۰
۰
۶٫۶۷
۸۰۵۶
۲۲۷۴
۲٫۲۲
۲۴٫۴۴
۰
۱۵٫۵۶
۰
۰
۰
۰
۸۶۷۷
۲۲۴۷
۳۳٫۳۳
۳۷٫۷۸
۰
-۱٫۱
-۳٫۵
۰
۰
-۲٫۲۱
۱۰۰۷۲
۲۱۹۲
۳٫۳۳
-۱۵٫۵۵
۳٫۵۱
۲۸٫۸۹
-۱۲٫۲۸
۴٫۴۴
-۱۶٫۶۶
۲۸٫۸۹
۱۱۴۷۱
۲۱۴۵
۵۱٫۱۱
۶٫۶۷
۰
۰
۰
۰
۰
۰
۱۲۵۴۲
۲۱۱۳
۸٫۸۹
۱۱٫۱۱
۱۴٫۰۴
۷٫۷۸
۰
۰
۰
۰
۱۳۷۹۳
۲۰۷۸
۰
۴۶٫۶۷
۰
۱۱٫۱۱
۰
۰
۰
۰
۱۵۲۱۶
۲۰۴۲
۰
۲۰
۰
۱۱٫۱۱
۱٫۷۵
۰
۰
۰
۱۶۴۰۶
۲۰۱۳
۳٫۳۳
۴٫۴۴
۰
۳٫۳۳
-۱٫۷۴
-۲٫۲۱
۰
۲۰
۱۹۹۱۵
۱۹۴۲
۷٫۷۸
۳۷٫۷۸
۰
-۱٫۱
۰
۰
۴٫۷۶
۲٫۲۲
۲۲۲۷۴
۱۹۰۱
۱۰
۱۱٫۱۱
۱۵٫۷۹
۱٫۱۱
-۱۴٫۰۳
۰
۰
۰
۲۵۶۰۵
۱۸۴۸
۲٫۲۲
-۱۵٫۵۵
۸٫۷۷
۱۱٫۱۱
۲۲٫۸۱
-۶٫۶۶
-۴٫۷۵
۲٫۲۲
۲۷۳۷۷
۱۸۲۲
۰
۱۵٫۵۶
۰
۱٫۱۱
-۱٫۷۴
۰
۰
۴٫۴۴
۳۰۷۱۱
۱۷۷۵
۳٫۳۳
۱۱٫۱۱
۰
۱۷٫۷۸
-۱۴٫۰۳
۰
۰
۰
۳۲۸۶۸
۱۷۴۸
۳٫۳۳
۴٫۴۴
۰
۷٫۷۸
۷٫۰۲
۰
۰
۰
۳۵۴۷۶
۱۷۱۴
-۱٫۱
-۲٫۲۱
۷٫۰۲
۰
۰
۰
۰
۰
۳۸۱۲۰
۱۶۸۲
۱۱٫۱۱
۳۷٫۷۸
۱٫۷۵
-۲۰
۸٫۷۷
-۱۵٫۵۵
۴٫۷۶
-۶٫۶۶
۴۲۸۰۶
۱۶۲۶
۰
۰
۰
۸٫۸۹
۰
۰
۰
۰
۴۵۹۴۱
۱۵۸۹
-۲٫۲۱
۳۱٫۱۱
-۳٫۵
۳٫۳۳
۰
۰
۰
۰
۴۸۴۹۶
۱۵۵۸
۰
۰
۰
۰
۰
۰
۰
۰
۵۳۱۰۵
۱۵۰۲
۰
۰
۰
۰
۰
۰
۰
۰
۵۹۳۳۴
۱۴۱۶
۰
۰
۰
۰
۰
۰
۰
۰
۶۲۷۲۸
۱۳۵۹
۷٫۷۸
-۶٫۶۶
۰
۰
-۳٫۵
-۲٫۲۱
۰
۲٫۲۲
۶۹۹۴۸
۱۱۱۰
۳٫۳۳
۱۱٫۱۱
۰
-۵٫۵۵
-۱۵٫۷۸
-۲٫۲۱
۰
-۲٫۲۱

گرایش مدیریت کارآفرینی

 

رتبه

تراز

زبان عمومی و تخصصی (ضریب ۳)

اصول و مبانی مدیریت از دیدگاه اسلام (ضریب ۲)

ریاضی و آمار (ضریب ۳)

تئوری‌های مدیریت (ضریب ۲)

اقتصاد خرد و کلان (ضریب ۲)

بازاریابی (ضریب ۲)

مبانی کارآفرینی (ضریب ۳)

۱۰۸
۶۱۹۴
۴۱٫۱۱
۴۴٫۴۴
۰
۵۷٫۷۸
-۱٫۷۴
۳۷٫۷۸
۳۵٫۵۶
۱۹۰
۵۷۴۳
۰
۰
۷۱٫۹۳
۳۱٫۱۱
۵۰٫۸۸
۰
۰
۲۷۵
۵۳۷۱
۸۷٫۷۸
۶٫۶۷
۵٫۲۶
۸٫۸۹
۲۱٫۰۵
۳۱٫۱۱
۰
۲۸۵
۵۳۵۳
۳۶٫۶۷
۳۵٫۵۶
۵٫۲۶
۵۷٫۷۸
۱۵٫۷۹
۲۴٫۴۴
۰
۴۵۶
۴۹۱۱
۴۰
۰
۰
۳۲٫۲۲
۳۳٫۳۳
۴۸٫۸۹
۰
۴۹۳
۴۸۴۴
۱۷٫۷۸
۶۶٫۶۷
۰
۱۷٫۷۸
۴۹٫۱۲
۱۷٫۷۸
۰
۵۶۲
۴۶۹۸
۳۱٫۱۱
۶۲٫۲۲
۵٫۲۶
۵٫۵۶
-۱٫۷۴
۵۱٫۱۱
۰
۶۵۲
۴۵۷۲
۰
۲۴٫۴۴
۰
۱۵٫۵۶
۱۷٫۵۴
۳۷٫۷۸
۴۰
۸۲۶
۴۳۴۷
۱۷٫۷۸
۲۶٫۶۷
۴۵٫۶۱
۱۳٫۳۳
۰
۰
۲٫۲۲
۸۳۸
۴۳۳۹
۲۶٫۶۷
۱۳٫۳۳
۰
۳۲٫۲۲
۱۵٫۷۹
۳۷٫۷۸
۰
۱۰۲۲
۴۱۷۵
۲٫۲۲
۳۷٫۷۸
۲۹٫۸۲
۲۰
-۵٫۲۵
۳۷٫۷۸
۰
۱۳۵۲
۳۹۶۱
۰
۴۲٫۲۲
۸٫۷۷
۳۴٫۴۴
۳۵٫۰۹
۴٫۴۴
۰
۱۵۸۶
۳۸۳۵
۳٫۳۳
-۸٫۸۸
۷٫۰۲
۵٫۵۶
۵٫۲۶
۲۰
۴۶٫۶۷
۱۷۰۷
۳۷۸۱
۰
۲۲٫۲۲
۰
۲۱٫۱۱
۲۶٫۳۲
۳۱٫۱۱
۸٫۸۹
۲۶۷۰
۳۴۶۲
۰
۴٫۴۴
۱٫۷۵
۲۶٫۶۷
۲۶٫۳۲
۴۶٫۶۷
۰
۲۸۳۱
۳۴۲۲
۶۵٫۵۶
۶٫۶۷
۰
-۱٫۱
۰
۶٫۶۷
۰
۴۰۳۵
۳۱۹۴
۰
۳۳٫۳۳
۰
۲٫۲۲
۱۹٫۳
۲۸٫۸۹
۰
۴۵۷۳
۳۱۱۳
۵۶٫۶۷
۲۲٫۲۲
۰
۱٫۱۱
-۵٫۲۵
۰
۲٫۲۲
۵۱۰۶
۳۰۴۶
۳۰
-۲٫۲۱
۰
۲٫۲۲
۰
۲۴٫۴۴
۰
۶۶۸۴
۲۸۹۳
۱۱٫۱۱
۳۷٫۷۸
۱٫۷۵
-۲۰
۸٫۷۷
۱۱٫۱۱
۱۱٫۱۱
۷۹۸۲
۲۷۸۸
-۲٫۲۱
۳۳٫۳۳
-۳٫۵
۱۵٫۵۶
-۵٫۲۵
۰
۲۲٫۲۲
۹۰۴۲
۲۷۰۹
-۴٫۴۳
-۲۸٫۸۸
۰
۵۰
۲۶٫۳۲
۱۱٫۱۱
۰
۱۰۶۹۹
۲۶۱۱
۱۲٫۲۲
۱۷٫۷۸
۰
۲٫۲۲
-۵٫۲۵
۱۳٫۳۳
۱۵٫۵۶
۱۳۴۰۸
۲۴۸۱
-۳٫۳۲
۱۵٫۵۶
۱۰٫۵۳
۱٫۱۱
-۲۲٫۸
۶٫۶۷
۲۶٫۶۷
۱۴۲۱۰
۲۴۴۹
۰
۱۵٫۵۶
۰
۱٫۱۱
-۱٫۷۴
۱۱٫۱۱
۱۳٫۳۳
۱۶۴۲۷
۲۳۶۷
۱۴٫۴۴
۱۵٫۵۶
۰
۸٫۸۹
۰
-۸٫۸۸
۰
۱۸۵۵۶
۲۲۹۹
۰
۲۰
۰
۱۱٫۱۱
۱٫۷۵
۰
۰
۲۲۹۸۳
۲۱۷۳
۲۱٫۱۱
۶٫۶۷
۰
۲٫۲۲
۰
۲٫۲۲
۰
۲۷۲۹۴
۲۰۶۶
۱٫۱۱
۶٫۶۷
۰
۳٫۳۳
۳٫۵۱
۲۶٫۶۷
-۶٫۶۶
۳۰۲۷۲
۱۹۹۹
۱٫۱۱
۳۳٫۳۳
۰
۰
۰
۰
۰
۳۷۲۸۴
۱۸۵۸
۰
۸٫۸۹
۰
-۳٫۳۲
-۸٫۷۶
۰
۲۰
۴۱۱۶۱
۱۷۸۴
-۱٫۱
-۲٫۲۱
۷٫۰۲
۰
۰
۰
۰
۴۵۷۸۹
۱۷۰۱
۰
۲٫۲۲
-۵٫۲۵
-۳٫۳۲
-۷٫۰۱
-۲٫۲۱
۰
۴۹۶۱۶
۱۶۳۲
۰
۰
۰
۰
۰
۰
۰
۵۳۵۲۱
۱۵۶۲
۰
۰
۰
۰
۰
۰
۰
۵۶۲۹۳
۱۵۱۲
۰
۲٫۲۲
۰
۱۱٫۱۱
-۷٫۰۱
۰
-۱۱٫۱
۶۳۴۶۸
۱۳۶۵
۲٫۲۲
۲٫۲۲
۰
-۶٫۶۶
-۲۶٫۳۱
-۶٫۶۶
۱۷٫۷۸

گرایش مدیریت منابع انسانی

 

رتبه

تراز

زبان عمومی و تخصصی (ضریب ۳)

اصول و مبانی مدیریت از دیدگاه اسلام (ضریب ۲)

ریاضی و آمار (ضریب ۲)

تئوری‌های مدیریت (ضریب ۳)

اقتصاد خرد و کلان (ضریب ۲)

مدیریت منابع انسانی (ضریب ۳)

بازاریابی (ضریب ۲)

۱۵۵
۶۲۰۲
۴۱٫۱۱
۴۴٫۴۴
۰
۵۷٫۷۸
-۱٫۷۴
۱۷٫۷۸
۳۷٫۷۸
۲۲۷
۵۷۹۵
۳۶٫۶۷
۳۵٫۵۶
۵٫۲۶
۵۷٫۷۸
۱۵٫۷۹
۰
۲۴٫۴۴
۳۷۷
۵۳۰۱
۸۷٫۷۸
۶٫۶۷
۵٫۲۶
۸٫۸۹
۲۱٫۰۵
۰
۳۱٫۱۱
۴۳۱
۵۱۵۸
۴۰
۰
۰
۳۲٫۲۲
۳۳٫۳۳
۰
۴۸٫۸۹
۴۵۵
۵۱۱۲
۱۲٫۲۲
۴۸٫۸۹
۰
۲۰
۰
۵۱٫۱۱
۴٫۴۴
۵۳۷
۴۹۴۰
۱۷٫۷۸
۶۶٫۶۷
۰
۱۷٫۷۸
۴۹٫۱۲
۰
۱۷٫۷۸
۶۰۵
۴۸۳۰
۵۵٫۵۶
-۶٫۶۶
۱٫۷۵
۶٫۶۷
۱۵٫۷۹
۵۵٫۵۶
-۱۵٫۵۵
۶۹۲
۴۷۰۲
۱۲٫۲۲
۲۸٫۸۹
۲۹٫۸۲
۲۳٫۳۳
۳۳٫۳۳
۰
۰
۷۷۶
۴۶۰۸
۳۱٫۱۱
۶۲٫۲۲
۵٫۲۶
۵٫۵۶
-۱٫۷۴
۰
۵۱٫۱۱
۱۰۶۲
۴۳۳۸
۰
۲۴٫۴۴
۰
۱۵٫۵۶
۱۷٫۵۴
۲۶٫۶۷
۳۷٫۷۸
۱۲۷۲
۴۱۷۱
۱۱٫۱۱
۰
۰
۴۲٫۲۲
۲۶٫۳۲
۰
۳۷٫۷۸
۱۵۳۹
۴۰۱۵
-۱٫۱
۰
۳٫۵۱
۵۱٫۱۱
۳۳٫۳۳
۰
۱۵٫۵۶
۱۹۳۴
۳۸۳۰
۳۳٫۳۳
۳۳٫۳۳
۰
۷٫۷۸
۰
۶٫۶۷
۲۲٫۲۲
۲۵۱۰
۳۶۲۹
۶٫۶۷
۲۸٫۸۹
-۱٫۷۴
۱۱٫۱۱
۲۲٫۸۱
۱۳٫۳۳
۱۱٫۱۱
۳۳۵۷
۳۴۴۵
۴۱٫۱۱
۱۱٫۱۱
۰
۰
۱۹٫۳
۰
۰
۳۸۵۰
۳۳۵۲
۰
۴۶٫۶۷
۰
۱۱٫۱۱
۰
۰
۴۲٫۲۲
۵۵۳۳
۳۱۲۱
۸٫۸۹
۱۵٫۵۶
۰
۱۲٫۲۲
۱٫۷۵
۸٫۸۹
۱۱٫۱۱
۶۳۸۶
۳۰۳۴
۳۰
-۲٫۲۱
۰
۲٫۲۲
۰
۰
۲۴٫۴۴
۷۷۱۲
۲۹۲۷
۵٫۵۶
۲۰
۰
۶٫۶۷
۵٫۲۶
۲۰
۶٫۶۷
۸۳۹۰
۲۸۸۲
۱٫۱۱
۶٫۶۷
۰
۱۳٫۳۳
۷٫۰۲
۱۳٫۳۳
۰
۹۷۷۴
۲۷۹۲
-۱٫۱
۲۸٫۸۹
۰
۱۱٫۱۱
۷٫۰۲
۰
۲۴٫۴۴
۱۱۱۱۲
۲۷۱۳
۱۸٫۸۹
۸٫۸۹
-۱٫۷۴
۲۰
۰
۰
۰
۱۲۶۹۸
۲۶۳۲
۱۳٫۳۳
۳۱٫۱۱
۰
۶٫۶۷
-۳٫۵
-۴٫۴۳
۶٫۶۷
۱۳۲۰۴
۲۶۰۸
۱۱٫۱۱
۲۸٫۸۹
۵٫۲۶
۸٫۸۹
۷٫۰۲
-۱۳٫۳۲
۴٫۴۴
۱۵۲۶۹
۲۵۲۲
۲۸٫۸۹
۱۷٫۷۸
۰
-۱٫۱
۰
۰
-۲٫۲۱
۱۷۹۱۱
۲۴۲۱
۰
۴٫۴۴
۰
۰
-۳٫۵
۲۶٫۶۷
۶٫۶۷
۲۰۳۷۵
۲۳۴۰
-۳٫۳۲
۱۵٫۵۶
۱۰٫۵۳
۱٫۱۱
-۲۲٫۸
۲۴٫۴۴
۶٫۶۷
۲۳۳۵۴
۲۲۵۰
۰
۱۱٫۱۱
-۱٫۷۴
۲٫۲۲
-۱۲٫۲۸
۲۰
۲٫۲۲
۲۵۸۵۹
۲۱۸۲
۰
-۲٫۲۱
۰
-۳٫۳۲
۰
۱۱٫۱۱
۶٫۶۷
۲۹۴۵۸
۲۰۹۰
۱۵٫۵۶
۸٫۸۹
۳٫۵۱
۲٫۲۲
-۵٫۲۵
۱۱٫۱۱
-۶٫۶۶
۳۳۶۳۸
۱۹۹۵
۴٫۴۴
۴٫۴۴
۰
۳٫۳۳
۱۰٫۵۳
۰
۰
۳۷۲۷۲
۱۹۱۸
-۱۲٫۲۱
۶٫۶۷
-۱۴٫۰۳
۳٫۳۳
۰
۱۷٫۷۸
۲٫۲۲
۴۰۲۳۶
۱۸۵۷
۵٫۵۶
۱۷٫۷۸
۵٫۲۶
۰
-۱٫۷۴
۰
-۴٫۴۳
۴۵۷۳۶
۱۷۴۹
۰
-۶٫۶۶
۰
۱۳٫۳۳
-۱٫۷۴
-۲٫۲۱
۴٫۴۴
۴۸۴۹۵
۱۶۹۶
-۱۱٫۱
۱۷٫۷۸
۸٫۷۷
-۶٫۶۶
-۵٫۲۵
۲٫۲۲
۴٫۴۴
۵۲۴۲۶
۱۶۲۱
۳٫۳۳
۲٫۲۲
۰
۳٫۳۳
۳٫۵۱
-۲٫۲۱
-۲٫۲۱
۵۵۷۴۴
۱۵۵۶
۰
۰
۰
۰
۰
۰
۰
۵۸۵۳۵
۱۵۰۱
۰
۱۱٫۱۱
۰
۱٫۱۱
-۳٫۵
-۴٫۴۳
-۲٫۲۱
۶۲۰۰۸
۱۴۲۸
۰
۶٫۶۷
۰
-۱٫۱
۰
۰
-۴٫۴۳
۶۴۳۷۷
۱۳۷۲
۰
-۲٫۲۱
۰
-۲٫۲۱
-۵٫۲۵
۴٫۴۴
-۲٫۲۱
۶۹۸۷۵
۱۱۳۱
۳٫۳۳
۲٫۲۲
۰
-۴٫۴۳
-۵٫۲۵
-۱۵٫۵۵
۰

 گرایش مدیریت حمل و نقل دریایی 

 

رتبه

تراز

زبان عمومی و تخصصی (ضریب ۴)

اصول و مبانی مدیریت از دیدگاه اسلام (ضریب ۲)

ریاضی و آمار (ضریب ۳)

تئوری‌های مدیریت (ضریب ۲)

اقتصاد خرد و کلان (ضریب ۲)

تحقیق در عملیات (ضریب ۳)

دانش حمل‌ونقل (ضریب ۳)

۵۱
۶۲۵۳
۱۲٫۲۲
۲۸٫۸۹
۲۹٫۸۲
۲۳٫۳۳
۳۳٫۳۳
۴۶٫۶۷
۰
۱۳۹
۵۴۵۶
۰
۰
۷۱٫۹۳
۳۱٫۱۱
۵۰٫۸۸
۰
۰
۱۷۷
۵۲۶۲
۸۷٫۷۸
۶٫۶۷
۵٫۲۶
۸٫۸۹
۲۱٫۰۵
۰
۰
۲۷۲
۴۹۶۱
۳۶٫۶۷
۳۵٫۵۶
۵٫۲۶
۵۷٫۷۸
۱۵٫۷۹
۰
۰
۳۹۵
۴۶۲۸
۲۸٫۸۹
۲۰
۱٫۷۵
۲۰
۲۲٫۸۱
-۶٫۶۶
۳۷٫۷۸
۴۱۵
۴۵۷۴
۴۱٫۱۱
۴۴٫۴۴
۰
۵۷٫۷۸
-۱٫۷۴
۰
۰
۴۴۴
۴۵۲۹
۵۵٫۵۶
-۶٫۶۶
۱٫۷۵
۶٫۶۷
۱۵٫۷۹
-۶٫۶۶
۲۸٫۸۹
۴۹۰
۴۴۵۸
۱۷٫۷۸
۶۶٫۶۷
۰
۱۷٫۷۸
۴۹٫۱۲
۰
۰
۶۶۸
۴۲۱۹
۱۷٫۷۸
۲۶٫۶۷
۴۵٫۶۱
۱۳٫۳۳
۰
۰
۰
۷۱۶
۴۱۷۵
۴۰
۰
۰
۳۲٫۲۲
۳۳٫۳۳
۰
۰
۹۱۰
۴۰۱۴
۶۵٫۵۶
۱۷٫۷۸
۰
۱۱٫۱۱
۳٫۵۱
۰
۰
۱۱۷۸
۳۸۶۱
۳۱٫۱۱
۶۲٫۲۲
۵٫۲۶
۵٫۵۶
-۱٫۷۴
۰
۰
۱۴۸۶
۳۷۱۲
۰
۴۲٫۲۲
۸٫۷۷
۳۴٫۴۴
۳۵٫۰۹
۰
۰
۲۱۲۳
۳۵۰۰
۱۳٫۳۳
۳۱٫۱۱
۰
۶٫۶۷
-۳٫۵
۰
۲۶٫۶۷
۲۶۱۸
۳۳۶۶
۳۳٫۳۳
۳۷٫۷۸
۰
-۱٫۱
-۳٫۵
۰
۴٫۴۴
۳۱۰۳
۳۲۶۰
۵۱٫۱۱
۶٫۶۷
۰
۰
۰
۰
۰
۳۶۶۸
۳۱۶۲
-۱٫۱
۰
۳٫۵۱
۵۱٫۱۱
۳۳٫۳۳
۰
۰
۴۱۲۲
۳۰۹۹
۶٫۶۷
۲۶٫۶۷
۰
۲٫۲۲
۱۲٫۲۸
۴٫۴۴
۱۱٫۱۱
۵۷۳۲
۲۹۱۵
۲۷٫۷۸
۴۰
۰
۴٫۴۴
۰
۰
۰
۶۹۹۸
۲۸۱۱
۰
۳۵٫۵۶
۰
۱۱٫۱۱
۱۲٫۲۸
۰
-۲٫۲۱
۷۱۹۶
۲۷۹۴
۰
۰
۲۴٫۵۶
۰
۱٫۷۵
۱۳٫۳۳
۰
۸۲۵۸
۲۷۱۶
۲٫۲۲
-۱۵٫۵۵
۸٫۷۷
۱۱٫۱۱
۲۲٫۸۱
۲۰
-۶٫۶۶
۹۸۲۴
۲۶۳۲
۳۸٫۸۹
-۲٫۲۱
۰
۰
۰
۰
-۴٫۴۳
۱۰۶۸۷
۲۵۸۷
۵٫۵۶
۲٫۲۲
-۳٫۵
-۳٫۳۲
-۸٫۷۶
۰
۲۶٫۶۷
۱۵۲۰۰
۲۴۰۷
-۴٫۴۳
-۲۸٫۸۸
۰
۵۰
۲۶٫۳۲
۰
۰
۱۸۹۲۶
۲۲۸۶
۱۷٫۷۸
۰
۱٫۷۵
۶٫۶۷
۰
۰
۰
۲۰۸۹۵
۲۲۳۲
۷٫۷۸
-۶٫۶۶
۰
۱٫۱۱
۱۵٫۷۹
۰
۰
۲۳۱۶۰
۲۱۷۵
-۲٫۲۱
۳۷٫۷۸
-۱۲٫۲۸
۷٫۷۸
-۱۲٫۲۸
۲۰
-۶٫۶۶
۲۶۷۸۸
۲۰۹۰
۷٫۷۸
۱۱٫۱۱
۰
-۱٫۱
-۵٫۲۵
۰
۸٫۸۹
۲۸۵۱۰
۲۰۵۳
۴٫۴۴
۱۱٫۱۱
۰
۰
۰
۰
۰
۳۰۳۶۴
۲۰۱۳
۰
-۱۵٫۵۵
۰
۱٫۱۱
-۵٫۲۵
۰
۱۳٫۳۳
۳۲۱۰۵
۱۹۷۹
۰
۶٫۶۷
۷٫۰۲
۱٫۱۱
-۳٫۵
-۲٫۲۱
۲٫۲۲
۳۳۸۱۱
۱۹۴۶
-۱٫۱
۲۰
۱۵٫۷۹
-۱۰
-۵٫۲۵
-۶٫۶۶
۲٫۲۲
۴۰۰۶۰
۱۸۳۲
-۶٫۶۶
۱۱٫۱۱
-۵٫۲۵
-۶٫۶۶
۱۵٫۷۹
۱۱٫۱۱
۲٫۲۲
۴۵۳۷۶
۱۷۴۰
-۲٫۲۱
۳۱٫۱۱
-۳٫۵
۳٫۳۳
۰
۰
۰
۵۰۴۲۰
۱۶۵۵
۰
۱۱٫۱۱
۰
۰
-۱٫۷۴
۰
۰
۵۵۳۸۱
۱۵۷۰
۳٫۳۳
۲٫۲۲
۰
۳٫۳۳
۳٫۵۱
-۲٫۲۱
-۴٫۴۳
۵۹۵۹۷
۱۴۹۴
۰
۶٫۶۷
۰
-۱٫۱
۰
۰
۰
۶۲۳۹۴
۱۴۳۷
۰
-۱۵٫۵۵
۰
۸٫۸۹
۰
۰
۶٫۶۷
۶۷۶۶۲
۱۲۹۸
-۱٫۱
-۸٫۸۸
-۳٫۵
۱٫۱۱
-۱٫۷۴
۰
۰

گرایش مدیریت بازرگانی دریایی

 

رتبه

تراز

زبان عمومی و تخصصی (ضریب ۴)

اصول و مبانی مدیریت از دیدگاه اسلام (ضریب ۲)

ریاضی و آمار (ضریب ۴)

تئوری‌های مدیریت (ضریب ۲)

اقتصاد خرد و کلان (ضریب ۲)

دانش مدیریت بازرگانی و حمل‌ونقل (ضریب ۲)

۴۰
۶۳۹۰
۰
۰
۷۱٫۹۳
۳۱٫۱۱
۵۰٫۸۸
۰
۱۴۹
۵۴۵۵
۸۷٫۷۸
۶٫۶۷
۵٫۲۶
۸٫۸۹
۲۱٫۰۵
۰
۲۰۴
۵۱۹۲
۱۲٫۲۲
۲۸٫۸۹
۲۹٫۸۲
۲۳٫۳۳
۳۳٫۳۳
۰
۲۲۰
۵۱۴۶
۳۶٫۶۷
۳۵٫۵۶
۵٫۲۶
۵۷٫۷۸
۱۵٫۷۹
۰
۳۱۸
۴۸۲۵
۱۷٫۷۸
۲۶٫۶۷
۴۵٫۶۱
۱۳٫۳۳
۰
۰
۳۷۰
۴۶۹۶
۴۱٫۱۱
۴۴٫۴۴
۰
۵۷٫۷۸
-۱٫۷۴
۰
۴۲۶
۴۵۶۶
۱۷٫۷۸
۶۶٫۶۷
۰
۱۷٫۷۸
۴۹٫۱۲
۰
۴۹۶
۴۴۵۱
۶۷٫۷۸
-۲٫۲۱
۰
-۱٫۱
-۱٫۷۴
۲۱٫۱۱
۶۵۱
۴۲۶۸
۴۰
۰
۰
۳۲٫۲۲
۳۳٫۳۳
۰
۶۶۵
۴۲۵۴
۲۰
۱۱٫۱۱
۳۶٫۸۴
۱۵٫۵۶
۸٫۷۷
-۶٫۶۶
۶۸۴
۴۲۲۹
۵۵٫۵۶
-۶٫۶۶
۱٫۷۵
۶٫۶۷
۱۵٫۷۹
۱۵٫۵۶
۸۰۹
۴۱۱۵
۶۵٫۵۶
۱۷٫۷۸
۰
۱۱٫۱۱
۳٫۵۱
۰
۹۲۴
۴۰۲۲
۲۸٫۸۹
۲۰
۱٫۷۵
۲۰
۲۲٫۸۱
۱۵٫۵۶
۹۴۸
۴۰۰۶
۳۱٫۱۱
۶۲٫۲۲
۵٫۲۶
۵٫۵۶
-۱٫۷۴
۰
۱۰۳۵
۳۹۳۸
۴۶٫۶۷
۶٫۶۷
۰
۳٫۳۳
۱۲٫۲۸
۱۴٫۴۴
۱۳۰۳
۳۷۶۶
۲٫۲۲
۳۷٫۷۸
۲۹٫۸۲
۲۰
-۵٫۲۵
۰
۱۷۵۴
۳۵۳۶
۵۶٫۶۷
۲۲٫۲۲
۰
۱٫۱۱
-۵٫۲۵
۳٫۳۳
۲۳۲۳
۳۳۴۳
۰
۸٫۸۹
۷٫۰۲
۲۸٫۸۹
۵۶٫۱۴
۰
۲۸۸۳
۳۱۹۵
۴٫۴۴
۲٫۲۲
۲۹٫۸۲
۱۵٫۵۶
-۵٫۲۵
-۴٫۴۳
۳۶۷۳
۳۰۴۸
-۴٫۴۳
۳۵٫۵۶
۱۰٫۵۳
۱۵٫۵۶
۳٫۵۱
۱۰
۴۱۲۲
۲۹۸۲
۲۵٫۵۶
۲۲٫۲۲
۰
-۶٫۶۶
۲۲٫۸۱
۰
۵۵۲۷
۲۸۱۷
۳۰
-۲٫۲۱
۰
۲٫۲۲
۰
۰
۶۱۹۴
۲۷۵۱
۰
۳۷٫۷۸
۰
-۵٫۵۵
۵٫۲۶
۲۱٫۱۱
۷۸۳۲
۲۶۲۵
۱۸٫۸۹
۸٫۸۹
-۱٫۷۴
۲۰
۰
۰
۸۴۸۵
۲۵۸۲
۳٫۳۳
۲۴٫۴۴
۱٫۷۵
۱٫۱۱
۵٫۲۶
۰
۱۰۰۵۳
۲۴۹۷
۰
۱۵٫۵۶
۰
۱٫۱۱
۱۲٫۲۸
۱۵٫۵۶
۱۱۲۴۵
۲۴۴۰
-۴٫۴۳
-۲۸٫۸۸
۰
۵۰
۲۶٫۳۲
۰
۱۳۱۹۴
۲۳۶۰
۱۵٫۵۶
۸٫۸۹
۳٫۵۱
۲٫۲۲
-۵٫۲۵
۱۱٫۱۱
۱۶۲۰۳
۲۲۵۷
۵٫۵۶
۱۵٫۵۶
۰
۱٫۱۱
-۱۲٫۲۸
۷٫۷۸
۱۷۸۸۸
۲۲۰۶
۳٫۳۳
-۸٫۸۸
۷٫۰۲
۵٫۵۶
۵٫۲۶
۰
۱۹۰۲۳
۲۱۷۳
۱۳٫۳۳
۸٫۸۹
۰
۵٫۵۶
-۱٫۷۴
۰
۲۱۲۱۴
۲۱۱۷
۱۰
۴٫۴۴
۰
۱۵٫۵۶
-۷٫۰۱
۰
۲۳۶۸۴
۲۰۶۰
۴٫۴۴
۴٫۴۴
۰
۳٫۳۳
۱۰٫۵۳
۲٫۲۲
۲۶۹۴۹
۱۹۹۰
۱۲٫۲۲
۸٫۸۹
۰
۰
۰
۱٫۱۱
۳۰۱۰۴
۱۹۳۰
۳٫۳۳
۴٫۴۴
۰
۷٫۷۸
۷٫۰۲
۰
۳۲۸۰۷
۱۸۸۱
۰
۶٫۶۷
۰
-۵٫۵۵
۱۰٫۵۳
۰
۳۵۹۸۵
۱۸۲۶
-۶٫۶۶
۲۲٫۲۲
۰
-۱٫۱
-۵٫۲۵
۱۵٫۵۶
۳۸۱۸۰
۱۷۹۰
۰
۰
۰
۰
۰
۰
۴۰۷۹۸
۱۷۴۹
۰
۲٫۲۲
۰
۰
۰
۶٫۶۷
۴۴۷۷۹
۱۶۸۶
-۲٫۲۱
۲۸٫۸۹
-۱۹٫۲۹
۲٫۲۲
۸٫۷۷
۰
۴۶۰۲۱
۱۶۶۷
-۳٫۳۲
۱۵٫۵۶
۱۰٫۵۳
۱٫۱۱
-۲۲٫۸
۰
۴۸۸۷۱
۱۶۲۳
۰
۲۰
۰
۲٫۲۲
-۵٫۲۵
-۱٫۱
۵۳۱۱۰
۱۵۵۶
۰
۰
۰
۰
۰
۰
۵۷۸۰۳
۱۴۷۷
۷٫۷۸
-۶٫۶۶
۰
۰
-۳٫۵
۰
۶۳۱۵۲
۱۳۷۶
۰
-۲٫۲۱
۰
-۲٫۲۱
-۵٫۲۵
۳٫۳۳
۶۶۵۲۶
۱۲۹۰
۰
۸٫۸۹
۰
-۳٫۳۲
-۸٫۷۶
۰

از اینکه فرازگر را در بررسی کارنامه ارشد مدیریت 97 همرایی کردید از شما سپاسگذاریم.

5/5 - (2 امتیاز)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *