کارنامه ارشد عمران 97 :

تجربه نشان داده است که با مقایسه آزمون هر سال با آزمون سال های گذشته می توان تخمین مناسبی از رتبه بدست آورد. به همین منظور در اینجا برای شما بیش از ۱۰۰ نمونه کارنامه ارشد عمران 97 را آماده کرده ایم تا به ارزیابی عملکرد خود بپردازید.

 

کارنامه ارشد عمران ۹۷

 

خلاصه نکات آزمون نظام مهندسی


 

 

کارنامه ارشد عمران 97 – بدون سهمیه

 

رتبه

تراز

زبان عمومی و تخصصی (ضریب ۱)

ریاضیات (ضریب ۱)

مکانیک جامدات (ضریب ۱)

مکانیک خاک و پی سازی (ضریب ۱)

مکانیک سیالات و هیدرولیک (ضریب ۱)

طراحی (ضریب ۱)

۷۴
۷۰۰۵
۵۴٫۴۴
۴۴٫۴۴
۳٫۷
۴۸٫۳۳
۶۸٫۴۲
۲۵٫۵۶
۱۳۹
۶۳۷۸
۸۳٫۳۳
۶٫۶۷
۲۶٫۳۲
۱۵
۷۱٫۹۳
۲۱٫۱۱
۱۷۳
۶۱۳۶
۵۷٫۷۸
-۴٫۴۳
۴۲٫۱۱
۳۰
۶۳٫۱۶
۱۶٫۶۷
۲۰۵
۵۹۵۱
۴۸٫۸۹
۲۶٫۶۷
۱۴٫۰۴
۴۳٫۳۳
۳۵٫۰۹
۲۵٫۵۶
۲۳۰
۵۷۹۹
۵۷٫۷۸
۴۶٫۶۷
۱۸٫۵۲
۲۱٫۶۷
۴۳٫۸۶
۳٫۳۳
۲۷۵
۵۶۲۰
۴۵٫۵۶
-۲٫۲۱
۳۱٫۴۸
۳۳٫۳۳
۵۷٫۸۹
۱۳٫۳۳
۳۳۹
۵۴۱۹
۲۵٫۵۶
۰
۴۰٫۳۵
۴۶٫۶۷
۴۵٫۶۱
۱۰
۴۱۳
۵۱۶۵
۵۶٫۶۷
۰
۱۴٫۸۱
۳۳٫۳۳
۵۹٫۶۵
۱۲٫۲۲
۴۳۰
۵۰۹۲
۴۱٫۱۱
۲۰
۰
۳۸٫۳۳
۴۹٫۱۲
۱۵٫۵۶
۴۷۷
۵۰۰۴
۲۵٫۵۶
۶٫۶۷
۷٫۴۱
۳۳٫۳۳
۴۳٫۸۶
۲۸٫۸۹
۶۴۹
۴۶۱۶
۳۴٫۴۴
۰
۹٫۲۶
۳۶٫۶۷
۲۲٫۸۱
۲۶٫۶۷
۶۹۷
۴۵۲۱
۴۰
۰
۹٫۲۶
۵۰
۲۲٫۸۱
۱۴٫۴۴
۷۲۴
۴۴۶۹
۶۷٫۷۸
۰
۰
۳۶٫۶۷
۳۶٫۸۴
۰
۷۹۱
۴۳۵۵
۱۷٫۷۸
۱۳٫۳۳
۵٫۵۶
۲۳٫۳۳
۵۰٫۸۸
۵٫۵۶
۸۳۲
۴۲۹۷
۲۱٫۱۱
۲۶٫۶۷
۰
۱۸٫۳۳
۳۸٫۶
۱۲٫۲۲
۸۸۴
۴۲۲۸
۲۸٫۸۹
۱۳٫۳۳
۱٫۸۵
۲۸٫۳۳
۳۱٫۵۸
۶٫۶۷
۹۱۴
۴۱۹۹
۶٫۶۷
۱۳٫۳۳
۵٫۲۶
۳۵
۲۹٫۸۲
۲۳٫۳۳
۹۹۴
۴۱۱۷
۲۲٫۲۲
۲۸٫۸۹
۰
۳۵
۳۱٫۵۸
۲٫۲۲
۱۱۶۵
۳۸۸۳
۳۲٫۲۲
۰
۱٫۸۵
۴۸٫۳۳
۳۱٫۵۸
۲٫۲۲
۱۳۳۶
۳۷۰۸
۱۰
۰
۱۴٫۸۱
۳۳٫۳۳
۱۴٫۰۴
۲۰
۱۵۶۴
۳۵۰۸
۳۲٫۲۲
۰
۰
۳۸٫۳۳
۱۴٫۰۴
۳٫۳۳
۱۸۲۷
۳۳۲۲
۶۶٫۶۷
۰
۰
-۱٫۶۶
-۱٫۷۴
۶٫۶۷
۱۹۳۰
۳۲۶۲
۳۱٫۱۱
۱۱٫۱۱
۱٫۷۵
۰
-۱۰٫۵۲
۲۴٫۴۴
۲۲۱۱
۳۱۱۵
۲۰
-۱۱٫۱
۵٫۵۶
۳۱٫۶۷
۱۰٫۵۳
۱۲٫۲۲
۲۳۰۷
۳۰۶۸
۲٫۲۲
-۴٫۴۳
۹٫۲۶
۱۶٫۶۷
۲۴٫۵۶
۸٫۸۹
۲۶۷۳
۲۹۲۷
۶۱٫۱۱
۰
۵٫۵۶
۰
۰
۲٫۲۲
۲۸۷۰
۲۸۶۳
۶٫۶۷
-۶٫۶۶
۸٫۷۷
۰
۲۴٫۵۶
۶٫۶۷
۳۷۵۸
۲۶۳۳
۸٫۸۹
۰
۰
۲۶٫۶۷
۱٫۷۵
۱۴٫۴۴
۴۳۹۴
۲۵۱۰
۱۰
۰
۰
۲۱٫۶۷
۰
۵٫۵۶
۵۰۲۴
۲۴۱۴
۰
۱۷٫۷۸
۱٫۸۵
۰
-۱٫۷۴
۶٫۶۷
۵۵۹۹
۲۳۴۰
۰
۱۷٫۷۸
۰
۱٫۶۷
۳٫۵۱
-۱۰
۶۱۳۷
۲۲۷۵
۲۰
۱۱٫۱۱
۰
۰
۳٫۵۱
۰
۶۷۲۹
۲۲۱۷
-۴٫۴۳
۴٫۴۴
۱۴٫۸۱
۰
۱۰٫۵۳
-۱۴٫۴۳
۷۵۷۰
۲۱۳۹
۳٫۳۳
۰
۰
۱۸٫۳۳
۰
۰
۹۲۲۸
۲۰۱۳
۰
۰
۰
۵
۰
۶٫۶۷
۱۰۶۱۸
۱۹۲۹
۱۶٫۶۷
۰
-۳٫۶۹
۶٫۶۷
۰
-۱٫۱
۱۲۳۲۶
۱۸۴۳
۶٫۶۷
۲٫۲۲
۸٫۷۷
۶٫۶۷
-۳٫۵
-۱۰
۱۴۱۱۵
۱۷۶۲
۲٫۲۲
۰
۰
-۳٫۳۲
۱٫۷۵
۶٫۶۷
۱۵۷۶۰
۱۶۹۶
۲۰
۱۱٫۱۱
-۵٫۲۵
-۱۸٫۳۲
-۵٫۲۵
۶٫۶۷
۱۷۸۶۴
۱۶۲۰
۵٫۵۶
۰
۰
-۱٫۶۶
۰
۴٫۴۴
۲۰۵۳۷
۱۵۳۲
۰
۰
۰
۰
-۱٫۷۴
-۲٫۲۱
۲۴۵۰۴
۱۳۹۱
۰
۰
۰
۰
۰
-۱٫۱

کارنامه ارشد عمران ۹۷ – با سهمیه

 

رتبه

رتبه کشوری

تراز

زبان عمومی و تخصصی (ضریب ۱)

ریاضیات (ضریب ۱)

مکانیک جامدات (ضریب ۱)

مکانیک خاک و پی سازی (ضریب ۱)

مکانیک سیالات و هیدرولیک (ضریب ۱)

طراحی (ضریب ۱)

۶۲
۶۲۸
۴۸۱۹
۶۶٫۶۷
۲۰
۱٫۸۵
۴۰
۱۹٫۳
۶٫۶۷
۶۶
۶۵۰
۴۷۷۸
۰
۰
۰
۴۶٫۶۷
۸۹٫۴۷
۱۸٫۸۹
۸۷
۷۸۱
۴۵۵۶
۵۵٫۵۶
۴٫۴۴
۲۷٫۷۸
۳۳٫۳۳
۱۷٫۵۴
۰
۱۱۰
۹۸۰
۴۲۸۱
۴۶٫۶۷
۸٫۸۹
۱۲٫۲۸
۶٫۶۷
۴۷٫۳۷
۱۰
۱۲۶
۱۲۱۱
۴۰۲۷
۵۷٫۷۸
-۲٫۲۱
۰
۱۶٫۶۷
۱۴٫۰۴
۱۶٫۶۷
۱۵۰
۱۴۷۵
۳۷۵۰
۶۶٫۶۷
۰
۰
۳٫۳۳
۳۶٫۸۴
۰
۱۵۴
۱۵۳۰
۳۷۰۶
۱۸٫۸۹
۰
۱۶٫۶۷
۲۰
۳۶٫۸۴
۲٫۲۲
۱۶۹
۱۷۲۷
۳۵۴۵
۶۳٫۳۳
-۴٫۴۳
-۵٫۵۵
۱٫۶۷
۳۵٫۰۹
۴٫۴۴
۱۷۳
۱۷۵۷
۳۵۲۸
۱۰
۰
۲۰٫۳۷
۳۳٫۳۳
۲۱٫۰۵
۳٫۳۳
۱۸۹
۱۹۱۹
۳۴۱۲
۱۵٫۵۶
۰
۰
۴۱٫۶۷
۱۵٫۷۹
۱۰
۲۰۹
۲۱۴۶
۳۲۸۴
۳۸٫۸۹
۱۱٫۱۱
۱٫۸۵
۲۸٫۳۳
۰
۶٫۶۷
۲۵۲
۲۶۶۷
۳۰۵۲
۷۰
-۸٫۸۸
-۷٫۴
۶٫۶۷
۳٫۵۱
۵٫۵۶
۲۸۲
۳۲۷۵
۲۸۴۸
۴۲٫۲۲
-۱۳٫۳۲
۳٫۷
۳٫۳۳
۱۲٫۲۸
۴٫۴۴
۲۸۸
۳۳۱۶
۲۸۳۹
۲۵٫۵۶
۰
۰
۲۰
۱۴٫۰۴
۰
۳۰۶
۳۵۸۱
۲۷۷۳
۲۱٫۱۱
-۱۳٫۳۲
۹٫۲۶
۸٫۳۳
۳٫۵۱
۱۰
۳۱۱
۳۶۶۵
۲۷۵۳
۲۰
۰
۰
۲۱٫۶۷
۱۷٫۵۴
۲٫۲۲
۳۲۵
۳۵۰۲
۲۷۹۱
۸٫۸۹
۰
۱۴٫۰۴
۱٫۶۷
۲۱٫۰۵
۵٫۵۶
۳۲۹
۳۸۵۱
۲۷۰۵
۷٫۷۸
-۲٫۲۱
۱۶٫۶۷
۶٫۶۷
۱۵٫۷۹
۳٫۳۳
۳۵۸
۴۲۱۳
۲۶۳۱
۴۸٫۸۹
۲۰
-۱۲٫۲۸
۱۳٫۳۳
-۵٫۲۵
-۱۵٫۵۵
۳۷۴
۴۵۱۹
۲۵۷۶
۷٫۷۸
۰
۰
۱۱٫۶۷
-۱٫۷۴
۱۳٫۳۳
۳۷۸
۴۵۹۰
۲۵۶۲
۰
۰
۰
۱۳٫۳۳
۳٫۵۱
۱۴٫۴۴
۴۴۰
۵۴۸۰
۲۴۳۰
۲۳٫۳۳
-۲۴٫۴۳
۱۲٫۹۶
-۶٫۶۶
۲۹٫۸۲
۲٫۲۲
۴۶۲
۵۷۴۰
۲۳۹۸
۲۱٫۱۱
۰
۰
۰
۰
۰
۴۹۳
۶۱۷۳
۲۳۴۶
۰
۰
۰
۶٫۶۷
۲۲٫۸۱
۲٫۲۲
۵۲۵
۶۲۵۸
۲۳۳۸
۲۱٫۱۱
۰
۵٫۲۶
۵
۰
۱۰
۵۵۹
۷۱۲۸
۲۲۴۶
۴٫۴۴
۰
۰
۰
۵٫۲۶
۸٫۸۹
۵۶۵
۷۲۰۱
۲۲۴۱
۴۲٫۲۲
۰
۰
۰
۰
۱٫۱۱
۶۵۸
۸۶۶۰
۲۱۲۱
۱٫۱۱
۲٫۲۲
۲۲٫۸۱
۶٫۶۷
-۱۲٫۲۸
-۳٫۳۲
۶۸۵
۸۹۸۳
۲۰۹۹
۱۶٫۶۷
۴٫۴۴
۵٫۵۶
-۱٫۶۶
۰
۸٫۸۹
۷۴۰
۹۹۸۱
۲۰۲۸
۲۲٫۲۲
۰
۷٫۰۲
-۱٫۶۶
۰
-۳٫۳۲
۷۷۱
۱۰۵۰۰
۱۹۹۵
۰
۰
۰
۱۱٫۶۷
۰
۲٫۲۲
۷۸۳
۱۰۶۲۹
۱۹۸۸
۰
۰
۰
۵
۸٫۷۷
۵٫۵۶
۷۸۶
۱۰۶۸۰
۱۹۸۶
۱۲٫۲۲
-۴٫۴۳
۷٫۰۲
-۶٫۶۶
۵٫۲۶
۶٫۶۷
۸۳۴
۱۱۴۵۳
۱۹۴۵
۰
۴٫۴۴
۰
۰
۵٫۲۶
۰
۸۹۰
۱۲۳۵۹
۱۹۰۰
۳٫۳۳
-۱۱٫۱
۱۱٫۱۱
۰
۸٫۷۷
۳٫۳۳
۹۷۴
۱۳۶۳۳
۱۸۴۲
۱۰
۰
۰
۰
۰
۰
۱۰۲۳
۱۴۶۶۸
۱۷۹۸
۳٫۳۳
۰
-۱٫۸۴
-۱٫۶۶
۰
۵٫۵۶
۱۰۳۳
۱۴۸۴۷
۱۷۹۱
۲٫۲۲
۰
۹٫۲۶
۳٫۳۳
-۳٫۵
۳٫۳۳
۱۰۳۸
۱۴۹۳۲
۱۷۸۸
-۸٫۸۸
۶٫۶۷
۲۱٫۰۵
-۶٫۶۶
-۵٫۲۵
۲٫۲۲
۱۰۵۴
۱۵۱۱۰
۱۷۸۱
۰
۲٫۲۲
۰
۸٫۳۳
۰
۲٫۲۲
۱۰۶۸
۱۵۴۴۰
۱۷۶۷
-۲۴٫۴۳
-۶٫۶۶
۲۲٫۲۲
۱۸٫۳۳
-۸٫۷۶
۵٫۵۶
۱۰۸۴
۱۵۷۰۰
۱۷۵۶
-۱٫۱
۸٫۸۹
-۳٫۶۹
۰
۵٫۵۶
۱۱۰۷
۱۵۹۵۹
۱۷۴۶
۱۲٫۲۲
۰
۰
۰
۵٫۲۶
۰
۱۱۲۹
۱۶۳۷۸
۱۷۳۰
-۳٫۳۲
۰
-۱٫۸۴
۰
-۱٫۷۴
۴٫۴۴
۱۱۳۲
۱۶۴۱۵
۱۷۲۹
۱۰
-۴٫۴۳
۰
۰
۰
-۱٫۱
۱۱۸۶
۱۷۳۶۳
۱۶۹۶
۰
۰
۵٫۵۶
-۱٫۶۶
۰
-۳٫۳۲
۱۲۰۲
۱۷۶۵۶
۱۶۸۷
۳٫۳۳
۰
۰
-۱٫۶۶
۰
۳٫۳۳
۱۲۱۲
۱۷۸۲۶
۱۶۸۱
۰
۰
-۳٫۶۹
۰
-۱٫۷۴
۳٫۳۳
۱۲۲۸
۱۸۰۶۰
۱۶۷۳
۴٫۴۴
۴٫۴۴
۰
۰
۰
-۱٫۱
۱۲۳۸
۱۸۲۷۶
۱۶۶۶
۰
-۲٫۲۱
۹٫۲۶
-۱٫۶۶
-۱٫۷۴
۱٫۱۱
۱۲۷۹
۱۹۱۱۲
۱۶۳۸
۱۲٫۲۲
۰
-۱٫۸۴
-۱٫۶۶
۰
۰
۱۳۱۵
۲۰۲۰۹
۱۶۰۳
۳٫۳۳
-۲٫۲۱
۰
-۱٫۶۶
۰
۱٫۱۱
۱۴۱۲
۲۲۷۰۸
۱۵۲۵
۰
-۲٫۲۱
۱٫۸۵
۸٫۳۳
۳٫۵۱
-۱۰
۱۱۷۷۹
۱۳۰۱۳
۱۸۷۰
۰
۰
۰
۰
۰
۰
۲۱۵۲۶
۲۳۵۱۴
۱۴۹۸
۱٫۱۱
-۴٫۴۳
۰
۵
۳٫۵۱
-۱٫۱
۲۴۶۷۷
۲۶۶۶۵
۱۳۸۳
-۱۰
۰
-۵٫۵۵
۳٫۳۳
۵٫۲۶
-۲٫۲۱
۲۵۱۷۴
۲۷۱۶۲
۱۳۵۶
۰
۰
۰
۰
۰
۰

 

از اینکه فرازگر را همرایی کردید از شما سپاسگذاریم.

5/5 - (2 امتیاز)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *