رتبه و محل قبولی ارشد برق ۹۷

امروز برای شما نمونه هایی از رتبه و محل قبولی ارشد برق ۹۷ را در جدولی آماده کرده ایم تا با بررسی آن کمکی به انتخاب بهتر شما کرده باشیم. در ادامه با فرازگر همراه باشید.

 

رتبه و محل قبولی ارشد برق ۹۷

 

 

رتبه و محل قبولی ارشد برق ۹۷

 

رتبه

نام زیر گرایش

محل قبولی

۳۹
سیستم های قدرت
روزانه- دانشگاه صنعتی شریف – تهران
۵۱
سیستمهای الکترونیک دیجیتال
روزانه- دانشگاه تهران
۸۲
الکترونیک قدرت و ماشینهای الکتریکی
روزانه- دانشگاه تهران
۹۶
مخابرات سیستم
روزانه- دانشگاه تهران
۱۲۵
کنترل
روزانه- دانشگاه صنعتی شریف – تهران
۱۴۰
سیستم های قدرت
روزانه- دانشگاه صنعتی امیرکبیر – تهران
۱۵۰
افزاره های میکرو و نانوالکترونیک
روزانه- دانشگاه صنعتی شریف – تهران
۱۸۸
مخابرات سیستم
نوبت دوم- دانشگاه صنعتی امیرکبیر – تهران
۲۲۰
بیوالکتریک
نوبت دوم- دانشگاه تهران
۲۷۱
سیستم های قدرت
روزانه- دانشگاه تربیت مدرس
۳۹۱
سیستمهای الکترونیک دیجیتال
روزانه- دانشگاه شهید بهشتی – تهران
۴۲۳
مخابرات سیستم
روزانه- دانشگاه علم و صنعت ایران – تهران
۴۴۶
مدارهای مجتمع الکترونیک
نوبت دوم- دانشگاه صنعتی امیرکبیر – تهران
۴۷۵
الکترونیک قدرت و ماشینهای الکتریکی
روزانه- دانشگاه تربیت مدرس
۴۸۰
مخابرات میدان و موج
روزانه- دانشگاه صنعتی امیرکبیر – تهران
۵۷۰
سیستم های قدرت
نوبت دوم- دانشگاه علم و صنعت ایران – تهران
۵۸۰
مهندسی مکاترونیک
روزانه- دانشگاه تهران-دانشکده علوم و فنون نوین
۶۵۹
مدارهای مجتمع الکترونیک
نوبت دوم- دانشگاه علم و صنعت ایران – تهران
۶۹۷
بیوالکتریک
روزانه- دانشگاه علم و صنعت ایران – تهران
۹۴۷
نانوفتونیک
روزانه- دانشگاه تهران-دانشکده علوم و فنون نوین
۱۰۱۲
مخابرات سیستم
نوبت دوم- دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی – تهران
۱۰۳۵
برنامه ریزی و مدیریت سیستمهای انرژی الکتریکی
روزانه- دانشگاه شهید بهشتی – تهران
۱۰۵۵
مهندسی مکاترونیک
روزانه- دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی – تهران
۱۱۰۲
مهندسی فتونیک
روزانه- دانشگاه صنعتی امیرکبیر – تهران
۱۱۲۰
الکترونیک قدرت و ماشینهای الکتریکی
روزانه- دانشگاه صنعتی مالک اشتر
۱۱۷۰
کنترل
روزانه- دانشگاه شهید بهشتی – تهران
۱۲۲۷
بیوالکتریک
روزانه- دانشگاه شیراز
۱۳۵۵
الکترونیک قدرت و ماشینهای الکتریکی
نوبت دوم- دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی – تهران
۱۴۴۷
افزاره های میکرو و نانوالکترونیک
نوبت دوم- دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی – تهران
۱۴۵۴
مخابرات میدان و موج
روزانه- دانشگاه تربیت مدرس
۱۵۰۰
شبکه های مخابراتی
روزانه- دانشگاه صنعتی اصفهان
۱۵۱۰
کنترل
روزانه- دانشگاه شیراز
۱۶۴۱
سیستم های قدرت
روزانه- دانشگاه صنعتی قم
۱۶۷۵
مهندسی فتونیک
نوبت دوم- دانشگاه صنعتی امیرکبیر – تهران
۱۶۷۵
مخابرات میدان و موج
روزانه- دانشگاه شهید بهشتی – تهران
۱۷۳۵
بیوالکتریک
نوبت دوم- دانشگاه صنعتی اصفهان
۱۷۵۰
مهندسی انرژی های تجدید پذیر
روزانه- پژوهشگاه مواد و انرژی – مشکین دشت کرج
۱۸۱۸
افزاره های میکرو و نانوالکترونیک
روزانه- دانشگاه تبریز
۱۸۲۵
کنترل
روزانه- دانشگاه اصفهان
۱۸۳۰
مخابرات سیستم
روزانه- دانشگاه شهید چمران – اهواز
۱۸۶۳
کاربرد پرتوها
روزانه- دانشگاه صنعتی امیرکبیر – تهران
۲۰۶۰
الکترونیک قدرت و ماشینهای الکتریکی
نوبت دوم- دانشگاه اصفهان
۲۰۸۳
سیستم های قدرت
روزانه- دانشگاه بینالمللی امام خمینی (ره) – قزوین
۲۲۲۲
مدارهای مجتمع الکترونیک
نوبت دوم- دانشگاه صنعتی اصفهان
۲۲۳۰
مخابرات میدان و موج
نوبت دوم- دانشگاه شهید بهشتی – تهران
۲۳۷۷
سامانه های برقی حمل و نقل
نوبت دوم- دانشگاه شهید بهشتی – تهران
۲۴۳۵
الکترونیک قدرت و ماشینهای الکتریکی
روزانه- دانشگاه یزد
۲۵۷۱
بیوالکتریک
روزانه- دانشگاه صنعتی سهند – تبریز
۲۶۳۰
کنترل
روزانه- دانشگاه کاشان
۲۷۸۰
کنترل
روزانه- دانشگاه هرمزگان – بندر عباس
۲۸۱۷
مخابرات میدان و موج
روزانه- دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
۲۸۷۱
مدارهای مجتمع الکترونیک
روزانه- دانشگاه کاشان
۲۸۷۵
مخابرات سیستم
روزانه- دانشگاه شاهد – تهران
۲۸۹۵
گداخت هستهای
نوبت دوم- دانشگاه صنعتی امیرکبیر – تهران
۳۱۳۸
الکترونیک قدرت و ماشینهای الکتریکی
روزانه- دانشگاه صنعتی مالک اشتر (محل تحصیل شاهین شهر اصفهان)
۳۲۱۲
سیستم های قدرت
نوبت دوم- دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
۳۳۱۶
مدارهای مجتمع الکترونیک
روزانه- دانشگاه ارومیه
۳۴۷۱
کنترل
روزانه- دانشگاه قم
۳۵۹۱
مخابرات سیستم
روزانه- دانشگاه خلیج فارس – بوشهر
۳۶۸۰
مهندسی مکاترونیک
روزانه- دانشگاه حکیم سبزواری – سبزوار
۳۸۸۸
سیستمهای الکترونیک دیجیتال
روزانه- دانشگاه تفرش
۴۰۰۹
مهندسی مکاترونیک
روزانه- دانشگاه سمنان
۴۰۸۷
الکترونیک قدرت و ماشینهای الکتریکی
روزانه- دانشگاه صنعتی قم
۴۱۷۰
کنترل
نوبت دوم- دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
۴۱۸۲
افزاره های میکرو و نانوالکترونیک
روزانه- دانشگاه صنعتی جندی شاپور – دزفول
۴۱۹۰
مخابرات سیستم
روزانه- دانشگاه ارومیه
۴۲۴۴
سیستم های قدرت
روزانه- دانشگاه تفرش
۴۳۰۷
مخابرات میدان و موج
نوبت دوم- دانشگاه علوم و فنون هوایی (شهید ستاری)
۴۴۵۰
نانوفتونیک
روزانه- دانشگاه تبریز
۴۶۰۸
الکترونیک قدرت و ماشینهای الکتریکی
روزانه- دانشگاه صنعتی اراک
۴۷۵۴
بیوالکتریک
پردیس- دانشگاه شهید بهشتی – تهران
۴۷۸۶
برنامه ریزی و مدیریت سیستمهای انرژی الکتریکی
نوبت دوم- دانشگاه تبریز
۴۸۲۶
کنترل
روزانه- دانشگاه سمنان
۴۸۷۰
افزاره های میکرو و نانوالکترونیک
نوبت دوم- دانشگاه تبریز
۴۹۲۲
الکترونیک قدرت و ماشینهای الکتریکی
روزانه- دانشگاه صنعتی کرمانشاه
۴۹۸۰
مخابرات میدان و موج
روزانه- دانشگاه شهید باهنر – کرمان
۴۹۹۲
مخابرات سیستم
نوبت دوم- دانشگاه خلیج فارس – بوشهر
۵۰۰۳
افزاره های میکرو و نانوالکترونیک
نوبت دوم- دانشگاه حکیم سبزواری – سبزوار
۵۳۶۸
کاربرد پرتوها
روزانه- دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته کرمان
۵۴۱۵
کنترل
نوبت دوم- دانشگاه کردستان – سنندج
۵۵۵۵
الکترونیک قدرت و ماشینهای الکتریکی
روزانه- دانشگاه حکیم سبزواری – سبزوار
۵۵۷۵
مهندسی مکاترونیک
نوبت دوم- دانشگاه محقق اردبیلی – اردبیل
۵۸۰۹
مخابرات میدان و موج
نوبت دوم- دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
۶۰۴۱
مدارهای مجتمع الکترونیک
نوبت دوم- دانشگاه گلستان – گرگان
۶۰۸۰
الکترونیک قدرت و ماشینهای الکتریکی
نوبت دوم- دانشگاه کردستان – سنندج
۶۴۸۱
مخابرات سیستم
نوبت دوم- دانشگاه بیرجند
۷۲۸۲
مخابرات میدان و موج
نوبت دوم- دانشگاه یزد
۷۵۳۲
مخابرات سیستم
نوبت دوم- دانشگاه شهید باهنر – کرمان
۷۶۳۵
مهندسی مکاترونیک
نوبت دوم- دانشگاه صنعتی شاهرود
۸۲۸۵
سیستم های قدرت
غیرانتفاعی- دانشگاه غیرانتفاعی خاتم – تهران
۱۱۶۶۵
مدارهای مجتمع الکترونیک
غیرانتفاعی- موسسه غیرانتفاعی صنعتی مازندران – بابل
۱۱۶۹۰
مهندسی پرتوپزشکی
پردیس- دانشگاه شیراز
۱۲۹۷۴
الکترونیک قدرت و ماشینهای الکتریکی
پردیس- دانشگاه صنعتی شیراز
۱۳۰۰۰
مهندسی مکاترونیک
پردیس- دانشگاه تربیت مدرس
۱۳۳۷۵
کنترل
پردیس- دانشگاه تبریز
۱۴۲۶۶
بیوالکتریک
مجازی دولتی- دانشگاه صنعتی سهند – تبریز
۱۴۸۱۴
مدارهای مجتمع الکترونیک
پردیس- دانشگاه شهید بهشتی – تهران
۱۵۸۸۴
مهندسی راکتور
پردیس- دانشگاه شیراز
۱۶۱۷۰
مخابرات میدان و موج
غیرانتفاعی- موسسه غیرانتفاعی ادیبان – گرمسار
۱۷۵۱۵
سیستمهای الکترونیک دیجیتال
پردیس- دانشگاه شهید بهشتی – تهران
۱۸۸۹۰
مدارهای مجتمع الکترونیک
غیرانتفاعی- موسسه غیرانتفاعی علوم و فناوری سپاهان – اصفهان
۱۹۹۴۰
مهندسی انرژی های تجدید پذیر
پردیس- دانشگاه شهید بهشتی – تهران
۲۰۲۰۷
مخابرات سیستم
غیرانتفاعی- دانشگاه غیرانتفاعی صنعتی سجاد – مشهد
۲۰۵۹۵
کنترل
غیرانتفاعی- موسسه غیرانتفاعی صدرالمتألهین – تهران
۲۱۱۴۸
بیوالکتریک
غیرانتفاعی- موسسه غیرانتفاعی روزبهان – ساری
۲۱۳۶۰
مهندسی راکتور
پردیس- دانشگاه شهید بهشتی – تهران

 

از اینکه فرازگر را همرایی کردید از شما سپاسگذاریم.

5/5 - (2 امتیاز)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *