افکت ()fadeToggle در جی کوئری :

امروز به شما استفاده از افکت ()fadeToggle در جی کوئری را آموزش می دهیم.این افکت کار سوئیچ کردن بین افکت های ()fadeIn و ()fadeOut را انجام می دهد.

افکت () fadeToggle در جی کوئری

افکت ()fadeToggle عنصر مورد نظر را در صورت محو بودن نمایان می کند و اگر نمایان باشد آن را محو خواهد کرد.

Syntax:

$(selector).fadeToggle(speed,callback);

Speed :

یک پارامتر اختیاری است که سرعت ظاهر شدن عنصر مورد نظر را تعیین می کند. مقدارهای قابل استفاده :

 • milliseconds
 • “slow”
 • “fast”

Callback :

یک تابع اختیاری است که پس از ظاهر شدن عنصر مورد نظر به نمایش درمی آید.

در زیر می توانید مثال هایی از این افکت را مشاهده فرمائید :

مثال اول  :

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/3.4.1/jquery.min.js"></script>
<script>
$(document).ready(function(){
 $("button").click(function(){
  $("#div1").fadeToggle();
  $("#div2").fadeToggle("slow");
  $("#div3").fadeToggle(3000);
 });
});
</script>
</head>
<body>

<p>Welcome to Farazgar</p>

<button>کلیک کنید</button><br><br>

<div id="div1" style="width:80px;height:80px;background-color:red;"></div>
<br>
<div id="div2" style="width:80px;height:80px;background-color:green;"></div>
<br>
<div id="div3" style="width:80px;height:80px;background-color:blue;"></div>

</body>
</html>

مثال دوم :

<!DOCTYPE html> 
<html> 

<head> 
  <title> 
    jQuery fadeToggle() Method 
  </title> 
  
  <style> 
    #Outer { 
    border: 1px solid black; 
    padding-top: 40px; 
    height: 140px; 
    background: green; 
    display: none; 
    } 
  </style> 
  
  <script src= 
"https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/3.3.1/jquery.min.js"> 
  </script> 
</head> 

<body style = "text-align:center;"> 
  
  <div id= "Outer"> 
    <h1 style = "color:white;" > 
      Welcome to Farazgar 
    </h1> 
  </div><br> 
  
  <button id = "btn"> 
    کلیک کنید
  </button> 
  
  <!-- Script to use fadeToggle() Method -->   
  <script> 
    $(document).ready(function() { 
      $("#btn").click(function() { 
        $("#Outer").fadeToggle(1000); 
      }); 
    }); 
  </script> 
</body> 

</html>


 

از اینکه فرازگر را در این مقاله همرایی کردید از شما سپاسگذاریم.

5/5 - (2 امتیاز)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *