تجربه نشان داده است که با مقایسه آزمون هر سال با آزمون سال های گذشته می توان تخمین مناسبی از رتبه بدست آورد. به همین منظور در اینجا برای شما بیش از ۱۰۰ نمونه کارنامه ارشد کامپیوتر ۹۷ را آماده کرده ایم تا به ارزیابی عملکرد خود بپردازید.

 

کارنامه ارشد کامپیوتر ۹۷

 

 

 

 

کارنامه ارشد کامپیوتر ۹۷ – گرایش معماری کامپیوتر

 

رتبه

تراز

زبان عمومی و تخصصی (ضریب ۱)

ریاضیات (ضریب ۲)

دورس تخصصی مشترک (ضریب ۴)

دروس تخصصی معماری سیستمهای کامپیوتری (ضریب ۳)

۱۵۷
۵۱۶۰
۱۵٫۵۶
۲۱٫۶۷
۴۰٫۴۸
۰
۲۱۴
۴۹۳۹
۵۴٫۴۴
۸٫۳۳
۳۵٫۸
۰
۳۹۳
۴۴۰۸
۷٫۷۸
۴۰
۳٫۴۵
۲۰
۴۷۴
۴۱۹۳
۳٫۳۳
۱۰
۳۵٫۶۳
۰
۷۱۲
۳۸۳۷
۴۵٫۵۶
۶٫۶۷
۲۵
۰
۹۳۶
۳۶۰۰
۳۱٫۱۱
۶٫۶۷
۲۲٫۶۲
۰
۱۰۴۵
۳۵۰۲
۶۳٫۳۳
۱۰
۱۲٫۳۵
۰
۱۶۰۶
۳۱۱۵
۸٫۸۹
۰
۲۱٫۴۳
۰
۱۹۳۱
۲۹۸۱
۲٫۲۲
۶٫۶۷
۶٫۱۷
۱۳٫۳۳
۲۴۰۱
۲۸۰۶
۵۳٫۳۳
۶٫۶۷
۸٫۳۳
۰
۲۸۹۲
۲۶۶۹
۳٫۳۳
۰
۱٫۲۳
۱۳٫۳۳
۳۱۴۰
۲۶۰۴
۲۴٫۴۴
-۶٫۶۶
۱۲٫۳۵
۰
۳۶۹۳
۲۴۹۱
۷۰
۰
۰
۰
۴۶۹۳
۲۳۱۷
۱۱٫۱۱
۱۳٫۳۳
۴٫۷۶
۰
۵۰۹۳
۲۲۶۵
۷۷٫۷۸
-۱٫۶۶
-۲٫۴۶
۰
۵۸۱۷
۲۱۸۴
۷۸٫۸۹
-۱٫۶۶
-۷٫۴
۰
۶۳۶۱
۲۱۲۶
۵۳٫۳۳
۰
۰
۰
۷۳۰۲
۲۰۴۳
۱۴٫۴۴
۰
۵٫۹۵
۰
۸۵۵۸
۱۹۳۹
۰
۰
۴٫۹۴
۰
۱۱۲۵۵
۱۷۶۹
۶٫۶۷
۰
-۱٫۲۲
۰
۱۲۹۱۵
۱۶۸۰
۰
۰
۴٫۷۶
-۱٫۶۶
۱۶۵۲۴
۱۴۸۷
۸٫۸۹
-۱٫۶۶
-۹٫۸۷
-۱٫۶۶
۱۹۶۸۷
۱۲۴۱
-۴٫۴۳
-۶٫۶۶
-۱٫۱۹
-۳٫۳۲

کارنامه ارشد کامپیوتر ۹۷ – گرایش هوش مصنوعی

 

رتبه

تراز

زبان عمومی و تخصصی (ضریب ۱)

ریاضیات (ضریب ۲)

دورس تخصصی مشترک (ضریب ۴)

دروس تخصصی هوش مصنوعی و رباتیکز (ضریب ۳)

۱۶۴
۵۳۲۵
۱۵٫۵۶
۲۱٫۶۷
۴۰٫۴۸
۵
۲۵۳
۴۸۶۹
۵۴٫۴۴
۸٫۳۳
۳۵٫۸
۰
۵۶۷
۴۰۱۵
۳٫۳۳
۱۰
۳۵٫۶۳
۶۰۵
۳۹۳۹
۶۳٫۳۳
۱۰
۱۲٫۳۵
۱۰
۷۰۳
۳۷۸۶
۴۵٫۵۶
۶٫۶۷
۲۵
۰
۸۱۳
۳۶۶۱
۲۶٫۶۷
۰
۱۰٫۷۱
۲۱٫۶۷
۹۰۱
۳۵۵۷
۸٫۸۹
۰
۲۱٫۴۳
۱۰
۱۱۲۶
۳۳۵۷
۲۶٫۶۷
۵
۱۷٫۸۶
۰
۱۴۸۹
۳۱۲۲
۵۷٫۷۸
۰
۱۳٫۱
۰
۲۰۷۲
۲۸۷۹
۲۱٫۱۱
۰
۱۵٫۴۸
۰
۲۶۴۳
۲۶۹۶
۳٫۳۳
۰
۱۷٫۸۶
۳٫۳۳
۳۶۲۰
۲۴۷۳
۷۰
۰
۰
۰
۴۵۷۸
۲۳۱۳
۱۸٫۸۹
۸٫۳۳
۳٫۵۷
۰
۵۰۵۴
۲۲۴۹
۷۸٫۸۹
-۱٫۶۶
-۷٫۴
۱٫۶۷
۶۵۲۷
۲۰۸۴
-۱۳٫۳۲
-۱۱٫۶۶
۱۳٫۷۹
۰
۷۰۹۴
۲۰۳۳
۰
۰
۷٫۱۴
۰
۸۸۲۶
۱۹۰۲
-۶٫۶۶
۰
۱۰٫۳۴
۰
۱۰۳۶۰
۱۸۰۸
۰
۰
۲٫۳۸
۳٫۳۳
۱۲۲۰۲
۱۷۰۶
-۲٫۲۱
-۶٫۶۶
-۴٫۷۵
۶٫۶۷
۱۴۹۰۲
۱۵۵۸
۲٫۲۲
۳٫۳۳
۱٫۲۳
-۱٫۶۶
۱۹۰۳۴
۱۲۸۱
۰
-۱٫۶۶
۰
۰

کارنامه ارشد کامپیوتر ۹۷ – گرایش های نرم افزار – شبکه و امنیت

 

رتبه

تراز

زبان عمومی و تخصصی (ضریب ۱)

ریاضیات (ضریب ۲)

دورس تخصصی مشترک (ضریب ۴)

دروس تخصصی نرم افزار (ضریب ۳)

۱۴۷
۵۳۸۶
۵۴٫۴۴
۸٫۳۳
۳۵٫۸
۲۱٫۰۵
۲۴۲
۴۸۷۲
۶۳٫۳۳
۱۰
۱۲٫۳۵
۳۸٫۶
۲۹۸
۴۷۰۴
۱۵٫۵۶
۲۱٫۶۷
۴۰٫۴۸
۰
۴۵۲
۴۳۰۴
۳٫۳۳
۱۰
۳۵٫۶۳
۱۱٫۱۱
۷۹۴
۳۷۳۹
۴۵٫۵۶
۶٫۶۷
۲۵
۵٫۲۶
۸۳۱
۳۶۹۳
۳۱٫۱۱
۶٫۶۷
۲۲٫۶۲
۸٫۷۷
۹۲۸
۳۵۹۱
۱۴٫۴۴
۰
۱۵٫۴۸
۲۲٫۸۱
۱۰۱۲
۳۵۱۲
۷۴٫۴۴
۰
۵٫۹۵
۱۴٫۸۱
۱۲۸۱
۳۳۲۰
۲۶٫۶۷
۵
۱۷٫۸۶
۳٫۵۱
۱۹۱۷
۲۹۸۸
۸٫۸۹
۰
۲۱٫۴۳
۱٫۸۵
۲۳۴۱
۲۸۳۶
۶٫۶۷
۱۳٫۳۳
۱۵٫۴۸
۰
۳۱۶۵
۲۶۰۶
۷۸٫۸۹
-۱٫۶۶
-۷٫۴
۱۲٫۲۸
۴۳۴۳
۲۳۷۶
۷۰
۰
۰
۰
۵۱۸۴
۲۲۵۶
۶٫۶۷
۱۰
۷٫۴۱
۵٫۵۶
۶۶۷۸
۲۰۸۷
۶٫۶۷
-۱۱٫۶۶
-۱۱٫۸۹
۲۲٫۸۱
۷۲۵۵
۲۰۳۸
۲٫۲۲
۰
۶٫۱۷
-۱٫۸۴
۸۲۳۶
۱۹۶۳
۶٫۶۷
-۳٫۳۲
۱۹٫۰۵
-۲۵٫۹۲
۹۸۳۲
۱۸۵۶
۲۳٫۳۳
۰
-۱٫۲۲
۳٫۵۱
۱۲۸۸۴
۱۶۸۰
-۲٫۲۱
۵
-۱٫۲۲
۱٫۸۵
۱۵۲۳۱
۱۵۴۷
۵٫۵۶
۰
۰
۰

کارنامه ارشد کامپیوتر ۹۷ – گرایش معماری کامپیوتر (با سهمیه)

 

رتبه

رتبه کشوری

تراز

زبان عمومی و تخصصی (ضریب ۱)

ریاضیات (ضریب ۲)

دورس تخصصی مشترک (ضریب ۴)

دروس تخصصی معماری سیستمهای کامپیوتری (ضریب ۳)

۵۸
۷۷۵
۳۸۵۲
۲۷٫۷۸
۳٫۳۳
۱۷٫۲۸
۵
۱۲۵
۱۶۶۷
۳۱۷۲
۶۸٫۸۹
۱۰
۴٫۹۴
۰
۱۶۷
۲۳۶۷
۲۸۹۳
۸٫۸۹
۰
۱۹٫۷۵
۰
۲۵۵
۳۵۷۴
۲۵۸۷
۵۰
۰
۶٫۱۷
۰
۳۰۱
۴۳۳۸
۲۴۴۵
۸٫۸۹
۰
۱۱٫۱۱
۰
۳۱۰
۴۵۲۵
۲۴۱۲
۳۲٫۲۲
۸٫۳۳
۶٫۱۷
۰
۳۳۵
۴۹۶۱
۲۳۴۶
۱۵٫۵۶
۰
۱۰٫۷۱
-۳٫۳۲
۵۲۸۹
۵۷۸۶
۲۲۴۲
۴٫۴۴
۰
۷٫۱۴
۰
۷۸۵۶
۸۳۵۳
۱۹۹۶
۱۱٫۱۱
۱۸٫۳۳
-۱٫۱۹
۱۰۳۸۵
۱۰۸۸۲
۱۸۲۲
-۸٫۸۸
۰
۴٫۷۶
۳٫۳۳
۱۱۵۲۱
۱۲۰۱۸
۱۷۵۵
۰
۰
۲٫۴۷
۰
۱۱۶۷۲
۱۲۱۶۹
۱۷۴۶
۰
۰
-۳٫۶۹
۰
۱۱۹۸۲
۱۲۴۷۹
۱۷۳۰
۳٫۳۳
۰
-۱٫۲۲
۰
۱۲۸۰۵
۱۳۳۰۲
۱۶۸۵
۱۳٫۳۳
-۶٫۶۶
-۱٫۱۹
۰
۱۳۹۴۹
۱۴۴۴۶
۱۶۲۶
۱۴٫۴۴
۱٫۶۷
-۲٫۴۶
۰
۱۴۲۰۰
۱۴۶۹۷
۱۶۱۳
۳۶٫۶۷
-۴٫۹۳
۰
۱۴۲۷۸
۱۴۷۷۵
۱۶۰۹
۱۰
-۱٫۶۶
۰
۰
۱۴۶۸۷
۱۵۱۸۴
۱۵۸۸
۰
۰
۰
۰
۱۷۳۲۰
۱۷۸۱۷
۱۴۴۱
۰
۰
۰
۰
۱۸۶۴۳
۱۹۱۴۰
۱۳۵۳
-۱٫۱
-۱٫۶۶
۰
۰
۱۹۵۶۰
۲۰۰۵۷
۱۲۵۷
-۳٫۳۲
۰
-۴٫۷۵
۰

کارنامه ارشد کامپیوتر ۹۷ – گرایش هوش مصنوعی (با سهمیه)

 

رتبه

رتبه کشوری

تراز

زبان عمومی و تخصصی (ضریب ۱)

ریاضیات (ضریب ۲)

دورس تخصصی مشترک (ضریب ۴)

دروس تخصصی هوش مصنوعی و رباتیکز (ضریب ۳)

۸۹
۱۱۰۶
۳۴۷۰
۲۷٫۷۸
۳٫۳۳
۱۷٫۲۸
۰
۱۳۷
۱۶۱۵
۳۱۴۲
۶۸٫۸۹
۱۰
۴٫۹۴
۰
۱۵۵
۱۹۰۳
۳۰۱۸
۱۵٫۵۶
۰
۱۰٫۷۱
۱۳٫۳۳
۱۷۵
۲۳۳۵
۲۸۶۳
۸٫۸۹
۰
۱۹٫۷۵
۰
۲۹۵
۳۹۵۴
۲۴۸۵
۵۰
۰
۶٫۱۷
-۳٫۳۲
۳۱۸
۴۳۱۳
۲۴۲۷
۸٫۸۹
۰
۱۱٫۱۱
۰
۳۳۸
۴۵۳۸
۲۳۹۰
۳۲٫۲۲
۸٫۳۳
۶٫۱۷
۰
۴۱۱
۵۷۷۸
۲۲۳۱
۴٫۴۴
۰
۷٫۱۴
۰
۱۱۳۶۰
۱۲۱۳۲
۱۷۵۱
۰
۰
۲٫۴۷
۰
۱۱۴۶۰
۱۲۲۳۲
۱۷۴۶
۱۱٫۱۱
۱۸٫۳۳
-۱٫۱۹
-۱۳٫۳۲
۱۱۷۳۰
۱۲۵۰۲
۱۷۳۰
۳٫۳۳
۰
-۱٫۲۲
۰
۱۲۰۶۰
۱۲۸۳۲
۱۷۱۳
۰
۰
-۳٫۶۹
-۱٫۶۶
۱۲۵۵۱
۱۳۳۲۳
۱۶۸۵
۱۳٫۳۳
-۶٫۶۶
-۱٫۱۹
۰
۱۳۶۷۹
۱۴۴۵۱
۱۶۲۳
۱۴٫۴۴
۱٫۶۷
-۲٫۴۶
۰
۱۳۹۷۶
۱۴۷۴۸
۱۶۰۷
۱۰
-۱٫۶۶
۰
۰
۱۴۰۱۴
۱۴۷۸۶
۱۶۰۵
-۳٫۳۲
۰
-۴٫۷۵
۸٫۳۳
۱۴۳۲۳
۱۵۰۹۵
۱۵۸۸
۰
۰
۰
۰
۱۴۶۶۷
۱۵۴۳۹
۱۵۷۰
۳۶٫۶۷
-۴٫۹۳
-۱٫۶۶
۱۷۰۱۰
۱۷۷۸۲
۱۴۴۱
۰
۰
۰
۰
۱۷۳۱۱
۱۸۰۸۳
۱۴۲۳
-۸٫۸۸
۰
۴٫۷۶
-۶٫۶۶
۱۸۲۷۸
۱۹۰۵۰
۱۳۵۲
-۱٫۱
-۱٫۶۶
۰
۰

کارنامه ارشد کامپیوتر ۹۷ – گرایش های نرم افزار – شبکه و امنیت (با سهمیه)

 

رتبه

رتبه کشوری

تراز

زبان عمومی و تخصصی (ضریب ۱)

ریاضیات (ضریب ۲)

دورس تخصصی مشترک (ضریب ۴)

دروس تخصصی نرم افزار (ضریب ۳)

۳۱
۲۹۲
۴۸۱۹
۶۸٫۸۹
۱۰
۴٫۹۴
۴۳٫۸۶
۹۹
۱۲۲۴
۳۴۴۰
۲۷٫۷۸
۳٫۳۳
۱۷٫۲۸
۳٫۵۱
۱۷۱
۲۲۶۸
۲۹۳۷
۸٫۸۹
۰
۱۹٫۷۵
۵٫۵۶
۲۳۵
۳۲۳۵
۲۶۶۴
۳۲٫۲۲
۸٫۳۳
۶٫۱۷
۹٫۲۶
۳۱۳
۴۳۲۳
۲۴۵۰
۵۰
۰
۶٫۱۷
۰
۳۲۶
۴۶۰۶
۲۴۰۳
۴٫۴۴
۰
۷٫۱۴
۵٫۵۶
۳۶۱
۵۱۱۶
۲۳۳۲
۸٫۸۹
۰
۱۱٫۱۱
۰
۳۸۱
۵۴۸۳
۲۲۸۴
۱۵٫۵۶
۰
۱۰٫۷۱
۰
۸۱۹۵
۸۸۷۶
۱۹۶۶
۰
۰
۲٫۴۷
۵٫۵۶
۱۰۴۵۸
۱۱۱۳۹
۱۸۲۰
۱۱٫۱۱
۱۸٫۳۳
-۱٫۱۹
-۸٫۷۶
۱۱۹۳۸
۱۲۶۱۹
۱۷۳۲
۰
۰
-۳٫۶۹
۰
۱۱۹۸۱
۱۲۶۶۲
۱۷۳۰
۳٫۳۳
۰
-۱٫۲۲
۰
۱۲۴۰۱
۱۳۰۸۲
۱۷۰۸
-۸٫۸۸
۰
۴٫۷۶
۳٫۵۱
۱۲۸۰۱
۱۳۴۸۲
۱۶۸۵
۱۴٫۴۴
۱٫۶۷
-۲٫۴۶
۱٫۸۵
۱۴۱۴۵
۱۴۸۲۶
۱۶۰۸
۱۳٫۳۳
-۶٫۶۶
-۱٫۱۹
-۳٫۵
۱۴۴۶۲
۱۵۱۴۳
۱۵۹۰
۳۶٫۶۷
-۴٫۹۳
۰
۱۴۴۹۴
۱۵۱۷۵
۱۵۸۸
۰
۰
۰
۰
۱۵۰۲۱
۱۵۷۰۲
۱۵۵۹
۱۰
-۱٫۶۶
۰
-۱٫۸۴
۱۶۹۸۹
۱۷۶۷۰
۱۴۴۱
۰
۰
۰
۰
۱۸۲۳۵
۱۸۹۱۶
۱۳۴۸
-۱٫۱
-۱٫۶۶
۰
۰
۱۹۴۲۰
۲۰۱۰۱
۱۱۹۴
-۳٫۳۲
۰
-۴٫۷۵
-۱٫۸۴

 

از اینکه فرازگر را همرایی کردید از شما سپاسگذاریم.

5/5 - (1 امتیاز)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *