کارنامه ارشد مکانیک ۹۷ – بدون سهمیه

تجربه نشان داده است که با مقایسه آزمون هر سال با آزمون سال های گذشته می توان تخمین مناسبی از رتبه بدست آورد. به همین منظور در اینجا برای شما بیش ز ۱۰۰ نمونه کارنامه ارشد مکانیک ۹۷ را آماده کرده ایم تا به ارزیابی عملکرد خود بپردازید.

 

کارنامه ارشد مکانیک ۹۷ - بدون سهمیه

 

 

 

گرایش ساخت و تولید

 

رتبه تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب ۱) ریاضیات (ضریب ۲) حرارت و سیالات (ضریب ۱) جامدات (ضریب ۲) دینامیک و ارتعاشات (ضریب ۱) ساخت و تولید (ضریب ۴)
۲۸۷ ۴۸۴۰ ۸٫۸۹ ۱۰ -۳٫۵ ۱۳٫۳۳ ۱۱٫۶۷ ۲۵
۳۷۰ ۴۶۱۲ ۵٫۵۶ ۳۰ ۱۷٫۵۴ ۲۱٫۶۷ ۲۳٫۳۳ ۰
۴۶۷ ۴۴۱۴ ۰ ۳۱٫۶۷ ۴۰٫۳۵ ۱۳٫۳۳ ۱۶٫۶۷ ۰
۵۱۴ ۴۳۳۰ ۰ ۱۰ ۳۸٫۳۳ ۳۰ ۱۰ ۰
۵۶۱ ۴۲۵۲ ۰ ۵ ۳۱٫۵۸ ۲۸٫۳۳ ۱۸٫۳۳ ۰
۶۷۶ ۴۰۶۳ ۰ ۶٫۶۷ ۱٫۶۷ ۱٫۶۷ ۱۱٫۶۷ ۳۰
۷۳۳ ۳۹۹۷ ۰ ۵ ۳٫۵۱ ۴۰ ۱۵ ۰
۸۱۹ ۳۹۰۷ ۰ ۸٫۳۳ ۲۱٫۰۵ ۲۶٫۶۷ ۱٫۶۷ ۰
۸۳۸ ۳۸۸۹ ۱۶٫۶۷ ۱۸٫۳۳ ۱۷٫۵۴ ۲۰ ۵ ۰
۹۰۱ ۳۸۲۲ ۲۷٫۷۸ ۲۰ ۱۹٫۳ ۱۱٫۶۷ ۱۵ ۰
۹۶۳ ۳۷۴۵ ۰ ۵۰ ۰ ۰ ۲۰ ۰
۱۰۵۶ ۳۶۶۵ -۱٫۱ ۱۵٫۷۹ ۱۶٫۶۷ ۱۱٫۶۷ ۱۰
۱۲۹۶ ۳۴۷۲ ۴۱٫۱۱ ۰ ۰ ۱۶٫۶۷ ۲۰ ۰
۱۸۲۶ ۳۱۵۷ ۰ ۱۰ ۱٫۷۵ ۲۵ -۱٫۶۶ ۰
۲۲۳۰ ۲۹۷۲ ۴۴٫۴۴ ۰ ۳۱٫۵۸ ۶٫۶۷ ۰ ۰
۲۶۷۴ ۲۸۰۵ ۱۴٫۴۴ ۰ ۲۱٫۰۵ ۱۰ ۰ ۰
۳۴۲۰ ۲۵۹۷ ۱۶٫۶۷ ۰ ۲۳٫۳۳ ۸٫۳۳ ۰ ۰
۳۹۳۰ ۲۴۸۳ ۷۲٫۲۲ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۴۷۴۵ ۲۳۲۸ ۱۷٫۷۸ ۱٫۶۷ -۷٫۰۱ ۵ ۳٫۳۳ ۰
۵۵۷۷ ۲۱۸۷ ۳۳٫۳۳ ۰ ۵٫۲۶ ۰ ۰ ۰
۶۶۹۶ ۲۰۲۶ -۶٫۶۶ ۰ ۱۵٫۷۹ -۱۳٫۳۲ ۰ ۶٫۶۷
۸۵۵۱ ۱۸۱۸ ۷٫۷۸ -۱۰ -۳٫۵ ۶٫۶۷ ۲۰
۱۰۸۱۴ ۱۶۱۵ -۱۲٫۲۱ -۱٫۶۶ ۱۲٫۲۸ -۶٫۶۶ -۲۰ ۵
۱۲۴۱۷ ۱۴۸۵ ۰ -۱٫۶۶ ۰ ۰ ۰ ۰

گرایش طراحی کاربردی

 

رتبه تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب ۱) ریاضیات (ضریب ۲) حرارت و سیالات (ضریب ۲) جامدات (ضریب ۳) دینامیک و ارتعاشات (ضریب ۲)
۲۵۷ ۴۶۴۱ ۰ ۱۰ ۳۸٫۳۳ ۳۰ ۱۰
۲۶۶ ۴۶۲۱ ۰ ۵ ۳۱٫۵۸ ۲۸٫۳۳ ۱۸٫۳۳
۳۰۴ ۴۵۲۹ ۰ ۳۱٫۶۷ ۴۰٫۳۵ ۱۳٫۳۳ ۱۶٫۶۷
۴۵۳ ۴۱۶۹ ۰ ۵ ۳٫۵۱ ۴۰ ۱۵
۵۱۵ ۴۰۴۳ ۰ ۸٫۳۳ ۲۱٫۰۵ ۲۶٫۶۷ ۱٫۶۷
۶۴۰ ۳۸۲۹ ۵٫۵۶ ۲۰ ۱۷٫۵۴ ۱۱٫۶۷ ۱۵
۶۹۵ ۳۷۵۸ ۲۷٫۷۸ ۲۰ ۱۹٫۳ ۱۱٫۶۷ ۱۵
۸۰۸ ۳۵۹۱ ۴٫۴۴ ۲۰ ۱۴٫۰۴ ۱۳٫۳۳ ۶٫۶۷
۸۷۱ ۳۵۲۰ ۶٫۶۷ ۶٫۶۷ ۲۶٫۶۷ ۲۶٫۶۷ -۶٫۶۶
۹۲۲ ۳۴۶۸ ۰ ۱۰ ۰ ۲۸٫۳۳ ۱٫۶۷
۹۶۵ ۳۴۱۲ ۰ ۱۳٫۳۳ ۳٫۵۱ ۱۸٫۳۳ ۸٫۳۳
۹۹۶ ۳۳۸۰ ۰ ۵۰ ۰ ۰ ۲۰
۱۰۱۸ ۳۳۵۷ ۱۴٫۴۴ ۰ ۳٫۵۱ ۱۱٫۶۷ ۲۵
۱۱۹۸ ۳۲۲۴ -۱٫۱ ۱۵٫۷۹ ۱۶٫۶۷ ۱۱٫۶۷
۱۴۳۰ ۳۰۴۶ -۲٫۲۱ ۶٫۶۷ ۸٫۷۷ ۲۰ ۱۰
۱۹۴۸ ۲۷۸۹ ۲۱٫۱۱ ۳٫۳۳ ۳٫۵۱ ۱۱٫۶۷ ۸٫۳۳
۳۰۹۹ ۲۴۳۶ -۳٫۳۲ ۳۰ -۱٫۷۴ ۵ ۳٫۳۳
۳۵۱۶ ۲۳۴۵ ۲٫۲۲ ۱۰ ۰ ۱۰ -۱٫۶۶
۴۳۳۵ ۲۱۹۹ -۱٫۱ -۱۰ ۱۰ ۱۵ ۱٫۶۷
۴۹۹۹ ۲۱۰۴ ۲۰ ۰ ۰ ۵ ۰
۵۴۹۲ ۲۰۴۰ ۱۴٫۴۴ ۰ ۱۴٫۰۴ -۳٫۳۲ ۶٫۶۷
۶۳۳۶ ۱۹۴۲ ۲۸٫۸۹ ۶٫۶۷ -۵٫۲۵ ۰ ۰
۷۵۵۴ ۱۸۱۷ ۱۱٫۱۱ -۶٫۶۶ ۸٫۷۷ -۶٫۶۶ ۶٫۶۷
۹۳۹۲ ۱۶۵۸ -۲٫۲۱ ۰ -۵٫۲۵ ۳٫۳۳ ۵
۱۱۹۰۲ ۱۴۶۲ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۱۴۲۴۱ ۸۳۷ ۱۱٫۱۱ ۱٫۶۷ ۱٫۶۷ -۲۶٫۶۶ -۱۳٫۳۲

گرایش تبدیل انرژی و مهندسی هسته ای

 

رتبه تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب ۱) ریاضیات (ضریب ۲) حرارت و سیالات (ضریب ۳) جامدات (ضریب ۲) دینامیک و ارتعاشات (ضریب ۲)
۲۱۷ ۴۸۵۲ ۰ ۳۱٫۶۷ ۴۰٫۳۵ ۱۳٫۳۳ ۱۶٫۶۷
۲۹۴ ۴۵۸۰ ۰ ۵ ۳۱٫۵۸ ۲۸٫۳۳ ۱۸٫۳۳
۳۱۸ ۴۵۱۵ ۵٫۵۶ ۳۰ ۱۷٫۵۴ ۲۱٫۶۷ ۲۳٫۳۳
۵۲۲ ۴۰۳۱ ۰ ۰ ۳٫۵۱ ۴۰ ۳۰
۵۸۵ ۳۸۸۸ ۰ ۸٫۳۳ ۲۱٫۰۵ ۲۶٫۶۷ ۱٫۶۷
۶۱۳ ۳۸۳۵ ۲۷٫۷۸ ۲۰ ۱۹٫۳ ۱۱٫۶۷ ۱۵
۶۷۲ ۳۷۴۱ ۱۶٫۶۷ ۱۸٫۳۳ ۱۷٫۵۴ ۲۰ ۵
۷۹۹ ۳۵۷۹ ۰ ۱۵ ۳۱٫۵۸ ۵ ۰
۸۰۸ ۳۵۶۶ ۴٫۴۴ ۲۰ ۱۴٫۰۴ ۱۳٫۳۳ ۶٫۶۷
۸۶۳ ۳۵۰۲ ۳٫۳۳ ۳۵٫۰۹ ۱۵ ۶٫۶۷
۹۱۲ ۳۴۳۶ ۶٫۶۷ ۶٫۶۷ ۲۶٫۶۷ ۲۶٫۶۷ -۶٫۶۶
۹۴۸ ۳۴۰۳ ۰ ۵۰ ۰ ۰ ۲۰
۱۰۰۸ ۳۳۲۹ ۴۳٫۳۳ ۳٫۳۳ ۱۷٫۵۴ ۱۵ -۳٫۳۲
۱۲۰۶ ۳۱۶۸ ۰ ۱۳٫۳۳ ۳٫۵۱ ۱۸٫۳۳ ۸٫۳۳
۱۴۶۳ ۲۹۸۱ ۲٫۲۲ ۶٫۶۷ ۲۹٫۸۲ ۶٫۶۷ ۰
۱۹۲۸ ۲۷۳۷ ۰ ۱۰ ۱٫۷۵ ۲۵ -۱٫۶۶
۲۳۷۶ ۲۵۸۳ ۷۷٫۷۸ -۳٫۳۲ ۰ ۵ ۵
۳۲۷۵ ۲۳۵۱ -۳٫۳۲ ۳۰ -۱٫۷۴ ۵ ۳٫۳۳
۴۴۴۷ ۲۱۳۱ ۲۱٫۱۱ ۰ ۸٫۷۷ ۵ ۰
۴۷۸۲ ۲۰۸۲ ۳٫۳۳ -۱٫۶۶ ۳٫۵۱ ۱۱٫۶۷ -۱٫۶۶
۵۶۳۱ ۱۹۷۳ ۱۱٫۱۱ -۶٫۶۶ ۸٫۷۷ -۶٫۶۶ ۶٫۶۷
۶۲۴۷ ۱۹۰۷ ۲٫۲۲ -۳٫۳۲ ۰ ۶٫۶۷ ۵
۹۰۵۵ ۱۶۵۸ ۰ ۰ ۰ ۱٫۶۷ ۰
۱۱۵۰۶ ۱۴۷۴ ۰ -۱٫۶۶ ۰ ۰ ۰
۱۲۷۹۷ ۱۳۵۲ -۷٫۷۷ ۰ ۳٫۵۱ -۳٫۳۲ -۱٫۶۶

گرایش مهندسی پزشکی

 

رتبه تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب ۳) ریاضیات (ضریب ۴) حرارت و سیالات (ضریب ۳) جامدات (ضریب ۴) دینامیک و ارتعاشات (ضریب ۳) ساخت و تولید (ضریب ۳) مبانی بیومکانیک ۱ و ۲ (ضریب ۳) دروس پایه پزشکی (فیزیولوژی، آناتومی و فیزیک پزشکی) (ضریب ۳)
۳۰۲ ۴۵۸۰ ۵٫۵۶ ۳۰ ۱۷٫۵۴ ۲۱٫۶۷ ۲۳٫۳۳ ۰ ۰ ۰
۳۴۵ ۴۴۸۹ ۰ ۳۱٫۶۷ ۴۰٫۳۵ ۱۳٫۳۳ ۱۶٫۶۷ ۰ ۰ ۰
۴۰۸ ۴۳۴۹ ۰ ۱۰ ۳۸٫۳۳ ۳۰ ۱۰ ۰ ۰ ۰
۴۷۹ ۴۲۱۵ ۰ ۰ ۳٫۵۱ ۴۰ ۳۰ ۰ ۰ ۰
۵۹۲ ۴۰۰۹ ۵۷٫۷۸ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۴٫۰۴ ۲۶٫۶۷
۶۱۱ ۳۹۷۰ ۲۷٫۷۸ ۲۰ ۱۹٫۳ ۱۱٫۶۷ ۱۵ ۰ ۰ ۰
۶۹۰ ۳۸۷۴ ۱۶٫۶۷ ۱۸٫۳۳ ۱۷٫۵۴ ۲۰ ۵ ۰ ۰ ۰
۷۲۷ ۳۸۳۴ ۵٫۵۶ ۲۰ ۱۷٫۵۴ ۱۱٫۶۷ ۱۵ ۰ ۰ ۰
۷۴۴ ۳۸۱۶ ۰ ۵ ۳٫۵۱ ۴۰ ۱۵ ۰ ۰ ۰
۸۷۵ ۳۶۶۵ ۴۱٫۱۱ ۰ ۰ ۱۶٫۶۷ ۲۰ ۰ ۰ ۰
۹۱۰ ۳۶۲۴ ۰ ۵۰ ۰ ۰ ۲۰ ۰ ۰ ۰
۹۲۸ ۳۶۰۷ ۴۳٫۳۳ ۳٫۳۳ ۱۷٫۵۴ ۱۵ -۳٫۳۲ ۰ -۱۲٫۲۸ ۰
۹۴۹ ۳۵۹۱ ۸٫۸۹ ۱۰ -۳٫۵ ۱۳٫۳۳ ۱۱٫۶۷ ۲۵ ۰ ۰
۱۰۰۹ ۳۵۴۰ -۲٫۲۱ ۶٫۶۷ ۸٫۷۷ ۲۰ ۱۰ ۶٫۶۷ ۲۲٫۸۱ ۶٫۶۷
۱۳۱۵ ۳۳۰۴ ۴۴٫۴۴ ۰ ۳۱٫۵۸ ۶٫۶۷ ۰ ۰ ۰ ۰
۱۸۷۸ ۳۰۱۶ ۱۰ ۱۳٫۳۳ ۱۵٫۷۹ ۱۳٫۳۳ ۵ ۰ ۰ ۰
۲۵۶۰ ۲۷۵۹ ۶٫۶۷ ۱۰ ۵٫۲۶ ۱۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۳۵۸۵ ۲۵۰۶ -۳٫۳۲ ۳۰ -۱٫۷۴ ۵ ۳٫۳۳ -۱٫۶۶ ۰ ۰
۴۳۲۶ ۲۳۷۴ ۲۸٫۸۹ ۶٫۶۷ -۵٫۲۵ ۰ ۰ ۵ ۰ ۰
۴۸۳۲ ۲۲۹۳ ۳۵٫۵۶ ۰ ۵٫۲۶ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۶۴۱۴ ۲۰۷۴ ۱٫۱۱ ۰ ۱۰٫۵۳ -۱٫۶۶ ۱۰ ۵ ۵٫۲۶ ۰
۷۸۵۰ ۱۹۱۵ ۲٫۲۲ ۰ ۸٫۷۷ ۰ ۳٫۳۳ ۰ ۰ ۰
۱۱۷۴۶ ۱۵۶۹ -۴٫۴۳ ۵ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰

گرایش سیستم محرکه خودرو

 

رتبه تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب ۲) ریاضیات (ضریب ۳) حرارت و سیالات (ضریب ۳) جامدات (ضریب ۳) دینامیک و ارتعاشات (ضریب ۲)
۲۵۹ ۴۶۶۰ ۰ ۳۱٫۶۷ ۴۰٫۳۵ ۱۳٫۳۳ ۱۶٫۶۷
۲۹۵ ۴۵۵۱ ۵٫۵۶ ۳۰ ۱۷٫۵۴ ۲۱٫۶۷ ۲۳٫۳۳
۳۴۴ ۴۴۲۶ ۰ ۵ ۳۱٫۵۸ ۲۸٫۳۳ ۱۸٫۳۳
۵۰۱ ۴۰۸۸ ۰ ۰ ۳٫۵۱ ۴۰ ۳۰
۵۸۷ ۳۹۳۸ ۲۷٫۷۸ ۲۰ ۱۹٫۳ ۱۱٫۶۷ ۱۵
۶۱۲ ۳۸۸۶ ۱۶٫۶۷ ۱۸٫۳۳ ۱۷٫۵۴ ۲۰ ۵
۶۳۰ ۳۸۵۵ ۵٫۵۶ ۲۰ ۱۷٫۵۴ ۱۱٫۶۷ ۱۵
۷۲۰ ۳۷۳۴ ۰ ۵ ۳٫۵۱ ۴۰ ۱۵
۸۱۴ ۳۶۱۷ ۴٫۴۴ ۲۰ ۱۴٫۰۴ ۱۳٫۳۳ ۶٫۶۷
۹۰۰ ۳۵۱۳ ۰ ۵۰ ۰ ۰ ۲۰
۹۲۹ ۳۴۸۲ ۶٫۶۷ ۶٫۶۷ ۲۶٫۶۷ ۲۶٫۶۷ -۶٫۶۶
۹۵۰ ۳۴۶۱ ۴۱٫۱۱ ۰ ۰ ۱۶٫۶۷ ۲۰
۹۹۰ ۳۴۲۳ ۰ ۱۵ ۳۱٫۵۸ ۵ ۰
۱۰۵۲ ۳۳۶۴ ۶۰ ۰ ۷٫۰۲ ۱۳٫۳۳ ۵
۱۴۸۱ ۳۰۵۴ -۱٫۱ ۱۵٫۷۹ ۱۶٫۶۷ ۱۱٫۶۷
۱۸۵۸ ۲۸۵۸ -۲٫۲۱ ۶٫۶۷ ۸٫۷۷ ۲۰ ۱۰
۲۳۲۸ ۲۶۷۷ ۰ ۱۵ ۳٫۵۱ ۸٫۳۳ ۶٫۶۷
۳۵۶۹ ۲۳۶۶ ۰ ۱۱٫۶۷ ۱۴٫۰۴ ۰ ۰
۴۲۴۰ ۲۲۳۲ ۰ ۰ ۲۲٫۸۱ ۰ ۸٫۳۳
۴۸۱۰ ۲۱۴۷ ۲۸٫۸۹ ۶٫۶۷ -۵٫۲۵ ۰ ۰
۵۸۳۸ ۲۰۰۹ ۰ ۵ ۰ ۱٫۶۷ ۵
۶۸۸۲ ۱۸۹۷ ۶٫۶۷ ۰ ۰ ۵ ۳٫۳۳
۹۹۳۳ ۱۶۳۲ ۱۷٫۷۸ ۵ -۱۷٫۵۳ ۰ ۰
۱۲۸۶۰ ۱۴۰۲ -۱۲٫۲۱ -۱٫۶۶ ۱۲٫۲۸ -۶٫۶۶ -۲۰

گرایش طراحی سیستم های دینامیکی خودرو

 

رتبه تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب ۲) ریاضیات (ضریب ۳) حرارت و سیالات (ضریب ۱) جامدات (ضریب ۳) دینامیک و ارتعاشات (ضریب ۴)
۲۰۶ ۴۶۷۷ ۵٫۵۶ ۳۰ ۱۷٫۵۴ ۲۱٫۶۷ ۲۳٫۳۳
۳۵۱ ۴۱۹۶ ۰ ۳۱٫۶۷ ۴۰٫۳۵ ۱۳٫۳۳ ۱۶٫۶۷
۴۵۶ ۳۹۷۱ ۰ ۵ ۳٫۵۱ ۴۰ ۱۵
۴۸۸ ۳۹۲۳ ۰ ۵۰ ۰ ۰ ۲۰
۵۲۵ ۳۸۷۱ ۴۱٫۱۱ ۰ ۰ ۱۶٫۶۷ ۲۰
۵۶۵ ۳۸۱۱ ۵٫۵۶ ۲۰ ۱۷٫۵۴ ۱۱٫۶۷ ۱۵
۶۴۷ ۳۶۶۶ ۱۴٫۴۴ ۰ ۳٫۵۱ ۱۱٫۶۷ ۲۵
۷۶۵ ۳۵۲۷ ۰ ۸٫۳۳ ۲۱٫۰۵ ۲۶٫۶۷ ۱٫۶۷
۸۱۸ ۳۴۷۳ ۴٫۴۴ ۲۰ ۱۴٫۰۴ ۱۳٫۳۳ ۶٫۶۷
۹۰۹ ۳۳۶۸ ۰ ۱۳٫۳۳ ۳٫۵۱ ۱۸٫۳۳ ۸٫۳۳
۱۰۲۵ ۳۲۵۸ ۰ ۱۰ ۰ ۲۸٫۳۳ ۱٫۶۷
۱۱۰۶ ۳۱۸۹ ۸٫۸۹ ۱۰ -۳٫۵ ۱۳٫۳۳ ۱۱٫۶۷
۱۴۵۵ ۲۹۷۷ -۱٫۱ ۱۵٫۷۹ ۱۶٫۶۷ ۱۱٫۶۷
۱۹۱۱ ۲۷۵۲ ۴۴٫۴۴ ۰ ۳۱٫۵۸ ۶٫۶۷ ۰
۲۳۹۷ ۲۵۸۹ ۱۴٫۴۴ ۰ ۲۱٫۰۵ ۱۰ ۰
۳۵۰۵ ۲۳۲۴ ۰ ۰ ۳٫۵۱ ۱۳٫۳۳ ۵
۴۲۲۰ ۲۲۰۷ ۳۳٫۳۳ ۰ ۵٫۲۶ ۰ ۰
۴۷۶۱ ۲۱۲۶ ۷٫۷۸ ۰ ۰ ۱۰ -۳٫۳۲
۵۳۸۵ ۲۰۵۳ ۲۱٫۱۱ ۰ ۸٫۷۷ ۵ ۰
۵۹۰۲ ۱۹۸۸ ۱٫۱۱ ۰ ۱۰٫۵۳ -۱٫۶۶ ۱۰
۸۹۰۵ ۱۷۱۳ ۸٫۸۹ -۱٫۶۶ ۰ ۱٫۶۷ ۰
۱۳۰۱۷ ۱۳۹۹ ۲٫۲۲ ۰ ۰ ۰ ۰

گرایش سازه بدنه خودرو

 

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب ۲) ریاضیات (ضریب ۳) حرارت و سیالات (ضریب ۲) جامدات (ضریب ۴) دینامیک و ارتعاشات (ضریب ۳)
۴۱ ۴۵۸ ۴۲۵۳ ۰ ۰ ۳۸٫۶ ۳۱٫۶۷ ۰
۶۹ ۸۵۳ ۳۶۵۵ ۱۶٫۶۷ ۵ ۲۸٫۰۷ ۱۳٫۳۳ ۱۳٫۳۳
۱۰۶ ۱۳۵۸ ۳۱۹۳ ۳۴٫۴۴ ۳٫۳۳ ۱۹٫۳ ۳٫۳۳ ۱۰
۱۱۲ ۱۳۹۵ ۳۱۷۳ ۵۰ ۰ ۷٫۰۲ ۱۳٫۳۳ ۰
۱۲۴ ۱۵۳۰ ۳۰۹۲ ۳۶٫۶۷ ۵ ۱۷٫۵۴ ۳٫۳۳ ۱۰
۱۳۰ ۱۵۹۳ ۳۰۶۱ ۶٫۶۷ ۸٫۳۳ ۸٫۷۷ ۲۳٫۳۳
۱۴۶ ۱۷۷۸ ۲۹۷۶ ۰ ۲۱٫۶۷ ۱۵٫۷۹ ۸٫۳۳ ۳٫۳۳
۱۶۹ ۲۰۳۸ ۲۸۶۸ ۸۶٫۶۷ ۰ ۰ ۰ ۰
۲۱۶ ۲۶۸۳ ۲۶۴۷ ۰ ۱۱٫۶۷ ۵٫۲۶ ۱٫۶۷ ۱۰
۲۳۳ ۲۸۴۵ ۲۶۰۵ ۷٫۷۸ -۳٫۳۲ ۵٫۲۶ ۶٫۶۷ ۲۰
۲۳۹ ۲۹۲۰ ۲۵۸۷ ۵۷٫۷۸ ۱٫۶۷ ۰ ۰ ۰
۲۵۶ ۳۱۸۱ ۲۵۲۳ ۰ ۱۳٫۳۳ ۲۴٫۵۶ ۶٫۶۷ -۱٫۶۶
۲۵۹ ۳۲۵۴ ۲۵۰۶ ۰ ۰ ۱۰٫۵۳ ۱۳٫۳۳ -۱٫۶۶
۲۶۷ ۳۳۶۴ ۲۴۷۹ ۰ ۱٫۶۷ ۲۲٫۸۱ ۳٫۳۳ ۳٫۳۳
۳۲۹ ۴۲۹۸ ۲۳۰۷ ۰ ۵ ۱٫۷۵ ۱۱٫۶۷ ۰
۴۴۵ ۵۹۹۹ ۲۰۷۶ ۸٫۸۹ ۱۵ ۰ ۰ ۰
۵۴۵ ۷۳۸۳ ۱۹۳۲ ۸٫۸۹ ۰ -۱٫۷۴ ۵ ۵
۵۶۰ ۷۵۷۸ ۱۹۱۳ ۰ ۰ ۰ ۵ ۰
۵۷۹ ۷۹۲۶ ۱۸۷۹ ۱۶٫۶۷ ۰ ۰ ۰ ۰
۱۰۱۳۸ ۱۱۰۰۴ ۱۶۲۶ ۳٫۳۳ ۰ ۰ ۰ ۰
۱۴۶۲۸ ۱۵۴۹۴ ۵۸۶ -۴٫۴۳ -۲۰ -۱۹٫۲۹ -۶٫۶۶ -۶٫۶۶

گرایش مهندسی مکاترونیک

 

رتبه تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب ۱) ریاضیات (ضریب ۲) حرارت و سیالات (ضریب ۲) جامدات (ضریب ۲) دینامیک و ارتعاشات (ضریب ۳) ساخت و تولید (ضریب ۲)
۲۴۴ ۴۵۹۷ ۵٫۵۶ ۳۰ ۱۷٫۵۴ ۲۱٫۶۷ ۲۳٫۳۳ ۰
۳۰۴ ۴۴۱۹ ۰ ۵ ۳۱٫۵۸ ۲۸٫۳۳ ۱۸٫۳۳ ۰
۳۵۶ ۴۳۰۴ ۰ ۱۰ ۳۸٫۳۳ ۳۰ ۱۰ ۰
۵۶۰ ۳۸۵۳ ۵٫۵۶ ۲۰ ۱۷٫۵۴ ۱۱٫۶۷ ۱۵ ۰
۶۰۴ ۳۷۸۶ ۲۷٫۷۸ ۲۰ ۱۹٫۳ ۱۱٫۶۷ ۱۵ ۰
۶۵۴ ۳۷۲۳ ۰ ۵ ۳٫۵۱ ۴۰ ۱۵ ۰
۶۸۹ ۳۶۶۲ ۰ ۵۰ ۰ ۰ ۲۰ ۰
۷۰۲ ۳۶۴۳ ۰ ۸٫۳۳ ۲۱٫۰۵ ۲۶٫۶۷ ۱٫۶۷ ۰
۷۶۵ ۳۵۷۹ ۸٫۸۹ ۱۰ -۳٫۵ ۱۳٫۳۳ ۱۱٫۶۷ ۲۵
۸۳۴ ۳۵۰۳ ۱۴٫۴۴ ۰ ۳٫۵۱ ۱۱٫۶۷ ۲۵ ۰
۹۲۶ ۳۳۸۳ ۶٫۶۷ ۶٫۶۷ ۲۶٫۶۷ ۲۶٫۶۷ -۶٫۶۶ ۱۳٫۳۳
۱۱۷۶ ۳۱۷۹ ۰ ۱۵ ۳۱٫۵۸ ۵ ۰ ۰
۱۵۹۸ ۲۹۰۹ ۴۴٫۴۴ ۰ ۳۱٫۵۸ ۶٫۶۷ ۰ ۰
۱۹۶۶ ۲۷۳۶ ۲۶٫۶۷ -۱٫۶۶ ۷٫۰۲ ۸٫۳۳ ۸٫۳۳ ۰
۲۰۹۱ ۲۶۸۸ ۰ ۰ ۲۴٫۵۶ ۸٫۳۳ -۱٫۶۶ ۰
۲۵۰۸ ۲۵۶۷ -۱٫۱ ۰ ۰ ۶٫۶۷ ۰ ۲۰
۳۸۲۱ ۲۲۸۱ ۰ ۰ ۱۲٫۲۸ ۱٫۶۷ ۱۱٫۶۷ ۰
۴۴۲۳ ۲۱۸۳ ۱۲٫۲۲ ۱۵ ۵٫۲۶ ۵ -۱٫۶۶ ۰
۵۵۸۹ ۲۰۲۵ ۲٫۲۲ ۱۵ ۰ ۰ ۰
۶۱۳۹ ۱۹۶۲ ۲٫۲۲ ۰ ۸٫۷۷ ۰ ۳٫۳۳ ۰
۷۶۳۵ ۱۸۱۷ ۲۶٫۶۷ ۵ ۰ ۰ -۱٫۶۶ ۰
۱۱۱۷۵ ۱۵۳۳ ۰ ۰ ۱٫۷۵ -۱٫۶۶ ۰ ۰
۱۲۹۳۸ ۱۳۸۵ ۲٫۲۲ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰

 

از اینکه فرازگر را همرایی کردید از شما سپاسگذاریم.

5/5 - (2 امتیاز)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *