کارنامه ارشد برق ۹۷ – بدون سهمیه

تجربه نشان داده است که با مقایسه آزمون هر سال با آزمون سال های گذشته می توان تخمین مناسبی از رتبه بدست آورد. به همین منظور در اینجا برای شما بیش ز ۱۰۰ نمونه کارنامه ارشد برق ۹۷ را آماده کرده ایم تا به ارزیابی عملکرد خود بپردازید.

 

کارنامه ارشد برق ۹۷ - بدون سهمیه

 

کارنامه ارشد برق ۹۷ – گرایش های الکترونیک – مهندسی پدافند غیرعامل – مهندسی فتونیک و مهندسی نانوفناوری
کارنامه ارشد برق ۹۷-گرایش های قدرت-مهندسی راه آهن برقی-مهندسی سیستمهای انرژی-مهندسی انرژیهای تجدیدپذیر-مهندسی هسته ای
کارنامه ارشد برق ۹۷ – گرایش الکترونیک قدرت و ماشین های الکترونیکی
کارنامه ارشد برق ۹۷ – گرایش مخابرات میدان موج و مخابرات نوری
کارنامه ارشد برق ۹۷ – گرایش های مخابرات سیستم – مهندسی راه آهن برقی – مهندسی فناوری ماهواره ای – مهندسی مخابرات امنیتی
کارنامه ارشد برق ۹۷ – گرایش های کنترل- مهندسی کنترل و علائم راه آهن
کارنامه ارشد برق ۹۷ – گرایش مهندسی پزشکی
کارنامه ارشد برق ۹۷ – گرایش مهندسی مکاترونیک

 

 

گرایش های الکترونیک – مهندسی پدافند غیرعامل – مهندسی فتونیک و مهندسی نانوفناوری

 

رتبه

تراز

زبان عمومی و تخصصی (ضریب ۲)

ریاضیات (ضریب ۳)

مدارهای الکتریکی (ضریب ۳)

الکترونیک و سیستم های دیجیتال (ضریب ۴)

ماشین الکتریکی و تحلیل سیستم های انرژی الکتریکی  (ضریب ۱)

سیستم‌های کنترل خطی (ضریب ۱)

الکترو مغناطیس (ضریب ۲)

سیگنال ها و سیستم ها (ضریب ۲)

۹۹
۶۳۴۵
۱۸٫۸۹
۲۱٫۴۳
۷۱٫۴۳
۵۳٫۳۳
۰
۰
۰
۶۳٫۸۹
۱۰۶
۶۲۸۸
۴۳٫۳۳
۴۰٫۴۸
۶۱٫۹
۳۷٫۷۸
۰
۰
۰
۴۱٫۶۷
۲۵۰
۵۴۴۳
۰
۶۴٫۲۹
۷۶٫۱۹
۰
۶۲٫۲۲
۲۵
۰
۶٫۰۶
۳۴۹
۵۰۸۹
۰
۴۰٫۴۸
۶۱٫۹
۶٫۶۷
۰
۱۶٫۶۷
۰
۶۰٫۶۱
۴۴۵
۴۸۴۵
۶۶٫۶۷
۳۸٫۱
۵۷٫۱۴
۰
۱۱٫۱۱
۰
۰
۰
۵۹۹
۴۵۰۱
۶۷٫۷۸
۲۸٫۵۷
۰
۱۷٫۷۸
۰
۰
۰
۶۳٫۶۴
۹۰۶
۴۰۳۴
۶۱٫۱۱
۰
۲٫۳۸
۵۷٫۷۸
۰
۰
۰
۰
۱۰۰۴
۳۹۲۲
۴۳٫۳۳
۱۴٫۲۹
۷٫۱۴
۱۱٫۱۱
۰
۰
۲۱٫۲۱
۲۴٫۲۴
۱۱۲۱
۳۷۶۷
۸۰
۰
۴۵٫۲۴
۰
۰
۰
۰
۰
۱۵۶۲
۳۳۷۶
۱۳٫۳۳
۲۳٫۸۱
۵۲٫۳۸
-۶٫۶۶
۲۰
۲۲٫۲۲
-۹٫۰۹
۰
۱۶۸۴
۳۲۸۸
۶۱٫۱۱
۲۸٫۵۷
۱۴٫۲۹
۶٫۶۷
۰
۰
۰
۰
۱۸۵۷
۳۱۸۹
-۱٫۱
۲۸٫۵۷
۱۶٫۶۷
۲۸٫۸۹
۲٫۲۲
۲۲٫۲۲
-۲۱٫۲
-۹٫۰۹
۲۱۵۳
۳۰۴۵
۰
۲٫۳۸
۱۱٫۹
۳۷٫۷۸
۰
۰
۰
۶٫۰۶
۲۴۲۷
۲۹۲۹
۲٫۲۲
-۴٫۷۵
۱۴٫۲۹
۲۸٫۸۹
۲٫۲۲
۱۱٫۱۱
۳٫۰۳
۱۵٫۱۵
۳۰۲۰
۲۷۲۹
۰
۱۹٫۰۵
۱۶٫۶۷
۶٫۶۷
۰
۰
۰
۱۵٫۱۵
۳۷۶۵
۲۵۴۹
۱۶٫۶۷
۴٫۷۶
۲۳٫۸۱
-۶٫۶۶
-۶٫۶۶
۴۴٫۴۴
-۹٫۰۹
۱۵٫۱۵
۴۲۴۵
۲۴۵۲
۱۵٫۵۶
-۴٫۷۵
-۴٫۷۵
۱۱٫۱۱
۱۱٫۱۱
۲۲٫۲۲
۱۵٫۱۵
۳٫۰۳
۵۶۱۶
۲۲۴۸
۰
۰
۱۹٫۰۵
۰
۲۲٫۲۲
۱۹٫۴۴
۰
۰
۶۴۰۸
۲۱۵۴
۱۳٫۳۳
-۱۴٫۲۸
-۱۴٫۲۸
۴۲٫۲۲
۱۱٫۱۱
۱۱٫۱۱
-۱۵٫۱۴
-۶٫۰۶
۷۱۸۲
۲۰۷۴
-۲٫۲۱
-۲٫۳۸
۱۹٫۰۵
-۶٫۶۶
۲٫۲۲
-۲۲٫۲۱
۲۲٫۲۲
۱۸٫۱۸
۸۲۳۹
۱۹۸۳
۲۴٫۴۴
-۴٫۷۵
۰
۰
۶٫۶۷
۰
۰
۰
۱۰۱۸۱
۱۸۴۶
۳٫۳۳
۷٫۱۴
۰
۰
۰
۰
۰
۰
۱۱۱۵۲
۱۷۸۹
۲۲٫۲۲
۰
۰
۰
۰
۰
۰
۰
۱۴۳۳۹
۱۶۲۶
۲٫۲۲
۰
۰
۰
۰
۸٫۳۳
۰
۰
۱۶۲۲۸
۱۵۴۴
-۴٫۴۳
۰
-۱۴٫۲۸
۰
۲۰
۲۲٫۲۲
-۹٫۰۹
۰
۲۰۳۴۸
۱۳۲۸
-۱۲٫۲۱
-۷٫۱۳
۲۳٫۸۱
۴٫۴۴
۴٫۴۴
-۲۷٫۷۷
-۱۸٫۱۷
-۱۹٫۴۳
۲۰۸۷۳
۱۲۸۳
-۵٫۵۵
-۴٫۷۵
۰
۰
-۲٫۲۱
-۵٫۵۵
۰
۰

گرایش های قدرت – مهندسی راه آهن برقی – مهندسی سیستمهای انرژی – مهندسی انرژیهای تجدیدپذیر – مهندسی هسته ای

 

رتبه

تراز

زبان عمومی و تخصصی (ضریب ۲)

ریاضیات (ضریب ۳)

مدارهای الکتریکی (ضریب ۳)

الکترونیک و سیستم های دیجیتال (ضریب ۱)

ماشین الکتریکی و تحلیل سیستم های انرژی الکتریکی  (ضریب ۴)

سیستم‌های کنترل خطی (ضریب ۲)

الکترو مغناطیس (ضریب ۲)

سیگنال ها و سیستم ها (ضریب ۱)

۱۸
۸۰۷۸
۰
۶۴٫۲۹
۷۶٫۱۹
۰
۶۲٫۲۲
۲۵
۰
۶٫۰۶
۱۳۷
۶۳۶۲
۰
۵۷٫۱۴
۷۸٫۵۷
۰
۰
۳۳٫۳۳
۰
۲۷٫۲۷
۲۰۸
۵۹۸۳
۴۳٫۳۳
۴۰٫۴۸
۶۱٫۹
۳۷٫۷۸
۰
۰
۰
۴۱٫۶۷
۲۵۶
۵۷۹۱
۶۶٫۶۷
۳۸٫۱
۵۷٫۱۴
۰
۱۱٫۱۱
۰
۰
۰
۳۳۹
۵۵۲۱
۱۸٫۸۹
۲۱٫۴۳
۷۱٫۴۳
۵۳٫۳۳
۰
۰
۰
۶۳٫۸۹
۳۸۸
۵۳۳۱
۰
۴۰٫۴۸
۶۱٫۹
۶٫۶۷
۰
۱۶٫۶۷
۰
۶۰٫۶۱
۵۶۲
۴۸۹۹
۱۵٫۵۶
۴۰٫۴۸
۲۳٫۸۱
۰
۲۸٫۸۹
۰
۰
۰
۶۶۶
۴۶۸۱
۱۳٫۳۳
۲۳٫۸۱
۵۲٫۳۸
-۶٫۶۶
۲۰
۲۲٫۲۲
-۹٫۰۹
۰
۶۷۵
۴۶۶۶
۰
۵۰
۴۰٫۴۸
۶۲٫۲۲
۰
۰
۰
۰
۸۰۰
۴۴۱۶
۳٫۳۳
۲۸٫۵۷
۲۶٫۱۹
-۶٫۶۶
۳۵٫۵۶
-۵٫۵۵
۱۱٫۱۱
۲۱٫۲۱
۹۰۲
۴۲۵۱
۰
۱۶٫۶۷
۱۱٫۹
۰
۴۶٫۶۷
۰
۰
۰
۱۱۶۹
۳۹۴۰
۴۲٫۲۲
۱۴٫۲۹
۹٫۵۲
۶٫۶۷
۴٫۴۴
۵۲٫۷۸
-۹٫۰۹
۹٫۰۹
۱۵۵۰
۳۶۰۹
-۶٫۶۶
۲۳٫۸۱
۱۴٫۲۹
-۶٫۶۶
۰
۲۲٫۲۲
۳۳٫۳۳
۳۹٫۳۹
۱۶۹۵
۳۴۹۹
۰
۴۲٫۸۶
۱۶٫۶۷
۰
۰
۱۱٫۱۱
۰
۹٫۰۹
۲۲۴۷
۳۱۷۷
۰
۰
۱۹٫۰۵
۰
۲۲٫۲۲
۱۹٫۴۴
۰
۰
۲۶۰۳
۳۰۳۶
۴٫۴۴
۲۱٫۴۳
۱۱٫۹
۰
۰
۵٫۵۶
۰
۶٫۰۶
۲۷۸۰
۲۹۷۹
۳۰
۷٫۱۴
۱۱٫۹
۳۵٫۵۶
۰
۰
۰
۰
۳۳۰۵
۲۸۲۴
۳۲٫۲۲
۰
۷٫۱۴
۰
۱۱٫۱۱
۰
۰
۰
۳۵۶۶
۲۷۵۳
۱۱٫۱۱
۲۳٫۸۱
۴٫۷۶
۲٫۲۲
۱۱٫۱۱
-۲۲٫۲۱
۱۵٫۱۵
-۹٫۰۹
۴۳۹۷
۲۵۷۳
۲٫۲۲
-۴٫۷۵
۱۴٫۲۹
۲۸٫۸۹
۲٫۲۲
۱۱٫۱۱
۳٫۰۳
۱۵٫۱۵
۵۷۹۱
۲۳۴۴
۲٫۲۲
۹٫۵۲
۰
۳۳٫۳۳
۲٫۲۲
-۸٫۳۲
۰
-۱۲٫۱۱
۶۵۴۸
۲۲۴۶
۱۰
۲۳٫۸۱
۰
۶٫۶۷
۰
۰
۰
-۳٫۰۳
۷۱۵۴
۲۱۷۹
۴٫۴۴
۷٫۱۴
۰
۶٫۶۷
۲۰
-۱۳٫۸۸
-۹٫۰۹
۳٫۰۳
۸۲۷۲
۲۰۶۲
۲۰
۷٫۱۴
-۹٫۵۱
۴٫۴۴
۲٫۲۲
۱۳٫۸۹
-۶٫۰۶
-۶٫۰۶
۹۸۸۳
۱۹۲۷
۵٫۵۶
۰
۷٫۱۴
۴٫۴۴
۰
۰
۰
۰
۱۱۵۹۶
۱۸۰۸
۰
-۴٫۷۵
۰
۰
۰
۰
۰
۶٫۰۶
۱۳۲۳۷
۱۷۱۳
۶٫۶۷
۲٫۳۸
۹٫۵۲
۰
۰
۰
-۳٫۰۳
-۹٫۰۹
۱۶۲۶۵
۱۵۷۱
۴٫۴۴
-۴٫۷۵
۱۱٫۹
-۱۱٫۱
۲٫۲۲
-۸٫۳۲
۰
۳٫۰۳
۱۹۴۴۱
۱۴۲۵
-۴٫۴۳
-۹٫۵۱
-۴٫۷۵
۴٫۴۴
۰
۰
۰
۶٫۰۶
۲۱۷۰۵
۱۲۶۷
-۵٫۵۵
-۴٫۷۵
۰
۰
-۲٫۲۱
-۵٫۵۵
۰
۰

گرایش الکترونیک قدرت و ماشین های الکترونیکی

 

رتبه

تراز

زبان عمومی و تخصصی (ضریب ۲)

ریاضیات (ضریب ۳)

مدارهای الکتریکی (ضریب ۳)

الکترونیک و سیستم های دیجیتال (ضریب ۱)

ماشین الکتریکی و تحلیل سیستم های انرژی الکتریکی  (ضریب ۴)

سیستم‌های کنترل خطی (ضریب ۲)

الکترو مغناطیس (ضریب ۱)

سیگنال ها و سیستم ها (ضریب ۲)

۲۴
۷۸۷۱
۰
۶۴٫۲۹
۷۶٫۱۹
۰
۶۲٫۲۲
۲۵
۰
۶٫۰۶
۱۴۸
۶۳۹۵
۰
۵۷٫۱۴
۷۸٫۵۷
۰
۰
۳۳٫۳۳
۰
۲۷٫۲۷
۱۸۹
۶۱۴۶
۴۳٫۳۳
۴۰٫۴۸
۶۱٫۹
۳۷٫۷۸
۰
۰
۰
۴۱٫۶۷
۲۶۳
۵۸۶۹
۱۸٫۸۹
۲۱٫۴۳
۷۱٫۴۳
۵۳٫۳۳
۰
۰
۰
۶۳٫۸۹
۳۲۵
۵۶۵۹
۰
۴۰٫۴۸
۶۱٫۹
۶٫۶۷
۰
۱۶٫۶۷
۰
۶۰٫۶۱
۵۱۹
۵۰۳۳
۵۷٫۷۸
۳۵٫۷۱
۲۸٫۵۷
۲۶٫۶۷
۰
۰
۰
۳۶٫۳۶
۶۳۷
۴۷۸۱
۱۵٫۵۶
۴۰٫۴۸
۲۳٫۸۱
۰
۲۸٫۸۹
۰
۰
۰
۷۱۱
۴۶۲۷
۱۳٫۳۳
۲۳٫۸۱
۵۲٫۳۸
-۶٫۶۶
۲۰
۲۲٫۲۲
-۹٫۰۹
۰
۷۶۳
۴۵۵۱
۰
۵۰
۴۰٫۴۸
۶۲٫۲۲
۰
۰
۰
۰
۸۷۱
۴۳۷۸
۳٫۳۳
۲۸٫۵۷
۲۶٫۱۹
-۶٫۶۶
۳۵٫۵۶
-۵٫۵۵
۱۱٫۱۱
۲۱٫۲۱
۹۴۰
۴۲۵۹
۳۴٫۴۴
۲۸٫۵۷
۳۵٫۷۱
۰
۰
۱۶٫۶۷
۰
۲۱٫۲۱
۱۰۴۷
۴۱۱۱
۸۰
۰
۴۵٫۲۴
۰
۰
۰
۰
۰
۱۳۶۵
۳۷۸۶
۴۲٫۲۲
۳۳٫۳۳
۴٫۷۶
-۴٫۴۳
۲۰
۰
۰
۳٫۰۳
۱۶۲۱
۳۵۷۱
-۶٫۶۶
۲۳٫۸۱
۱۴٫۲۹
-۶٫۶۶
۰
۲۲٫۲۲
۳۳٫۳۳
۳۹٫۳۹
۱۷۱۷
۳۴۹۶
۰
۴۲٫۸۶
۱۶٫۶۷
۰
۰
۱۱٫۱۱
۰
۹٫۰۹
۱۷۶۰
۳۴۵۸
۶۱٫۱۱
۲۸٫۵۷
۱۴٫۲۹
۶٫۶۷
۰
۰
۰
۰
۲۱۴۲
۳۲۴۱
۲۱٫۱۱
۱۹٫۰۵
۱۴٫۲۹
۲۰
۰
۵٫۵۶
۰
۱۲٫۱۲
۲۲۱۲
۳۲۱۰
-۱٫۱
۲۸٫۵۷
۱۶٫۶۷
۲۸٫۸۹
۲٫۲۲
۲۲٫۲۲
-۲۱٫۲
-۹٫۰۹
۲۵۸۱
۳۰۴۸
۰
۳۵٫۷۱
۴٫۷۶
۰
۱۱٫۱۱
۰
۰
۰
۳۵۶۶
۲۷۵۰
۴٫۴۴
۱۴٫۲۹
۱۴٫۲۹
۶٫۶۷
۰
-۵٫۵۵
۰
۱۸٫۱۸
۵۳۲۷
۲۴۰۳
۰
۲٫۳۸
۱۱٫۹
۳۷٫۷۸
۰
۰
۰
۶٫۰۶
۶۲۸۸
۲۲۶۶
۱۴٫۴۴
-۴٫۷۵
۱۴٫۲۹
۲٫۲۲
۰
۰
۰
۱۲٫۱۲
۷۹۹۲
۲۰۷۷
۲٫۲۲
۴٫۷۶
۲٫۳۸
۱۱٫۱۱
۲٫۲۲
۱۱٫۱۱
-۱۲٫۱۱
-۵٫۵۵
۸۵۰۳
۲۰۳۲
۳٫۳۳
۱۱٫۹
۰
۰
-۴٫۴۳
۰
۰
۱۸٫۱۸
۹۲۱۰
۱۹۷۰
۰
۰
۰
۰
۰
۰
۰
۰
۱۰۹۳۸
۱۸۴۶
-۴٫۴۳
۲۳٫۸۱
۴٫۷۶
-۶٫۶۶
۰
۰
۰
۰
۱۲۷۳۴
۱۷۳۹
-۱٫۱
۱۱٫۹
-۷٫۱۳
-۴٫۴۳
-۲٫۲۱
۵٫۵۶
-۳٫۰۳
۹٫۰۹
۱۳۹۴۶
۱۶۷۲
۶٫۶۷
۰
-۴٫۷۵
۲٫۲۲
۰
-۱۱٫۱
۰
۰
۱۵۱۳۸
۱۶۱۰
۴٫۴۴
۲٫۳۸
۰
۰
۰
۰
۰
۰
۱۶۴۷۶
۱۵۵۲
-۳٫۳۲
۰
۰
۰
-۲٫۲۱
۰
۰
۰
۲۰۵۲۴
۱۳۴۵
-۳٫۳۲
-۲٫۳۸
-۴٫۷۵
۰
-۲٫۲۱
-۲٫۷۷
-۲٫۷۷
۰

گرایش مخابرات میدان موج و مخابرات نوری

 

رتبه

تراز

زبان عمومی و تخصصی (ضریب ۲)

ریاضیات (ضریب ۳)

مدارهای الکتریکی (ضریب ۳)

الکترونیک و سیستم های دیجیتال (ضریب ۲)

ماشین الکتریکی و تحلیل سیستم های انرژی الکتریکی  (ضریب ۱)

سیستم‌های کنترل خطی (ضریب ۱)

الکترو مغناطیس (ضریب ۴)

سیگنال ها و سیستم ها (ضریب ۲)

۱۲۶
۶۳۲۱
۴۳٫۳۳
۴۰٫۴۸
۶۱٫۹
۳۷٫۷۸
۰
۰
۰
۴۱٫۶۷
۱۴۵
۶۱۶۵
۱۸٫۸۹
۲۱٫۴۳
۷۱٫۴۳
۵۳٫۳۳
۰
۰
۰
۶۳٫۸۹
۱۸۵
۵۹۶۶
۰
۵۷٫۱۴
۷۸٫۵۷
۰
۰
۳۳٫۳۳
۰
۲۷٫۲۷
۱۸۵
۵۹۶۶
۰
۶۴٫۲۹
۷۶٫۱۹
۰
۶۲٫۲۲
۲۵
۰
۶٫۰۶
۲۹۲
۵۴۵۱
۰
۴۰٫۴۸
۶۱٫۹
۶٫۶۷
۰
۱۶٫۶۷
۰
۶۰٫۶۱
۳۴۶
۵۲۶۴
۶۶٫۶۷
۳۸٫۱
۵۷٫۱۴
۰
۱۱٫۱۱
۰
۰
۰
۳۷۷
۵۱۴۷
۵۷٫۷۸
۳۵٫۷۱
۲۸٫۵۷
۲۶٫۶۷
۰
۰
۰
۳۶٫۳۶
۴۵۲
۴۹۴۸
۰
۵۰
۴۰٫۴۸
۶۲٫۲۲
۰
۰
۰
۰
۹۸۵
۴۰۴۸
۸۰
۰
۴۵٫۲۴
۰
۰
۰
۰
۰
۱۵۸۵
۳۴۵۳
۶۱٫۱۱
۲۸٫۵۷
۱۴٫۲۹
۶٫۶۷
۰
۰
۰
۰
۲۰۱۲
۳۲۰۸
۴۲٫۲۲
۳۳٫۳۳
۴٫۷۶
-۴٫۴۳
۲۰
۰
۰
۳٫۰۳
۲۵۲۱
۲۹۸۶
۲۳٫۳۳
۷٫۱۴
۹٫۵۲
۳۳٫۳۳
۴٫۴۴
۸٫۳۳
۰
۰
۳۰۰۷
۲۸۲۸
۳۸٫۸۹
-۴٫۷۵
۴٫۷۶
۳۷٫۷۸
-۶٫۶۶
۰
۰
۰
۳۴۶۳
۲۷۰۳
-۶٫۶۶
۲۳٫۸۱
-۴٫۷۵
۱۱٫۱۱
۲٫۲۲
-۲۲٫۲۱
۱۱٫۱۱
۲۷٫۲۷
۳۶۵۸
۲۶۶۰
۱۶٫۶۷
۴٫۷۶
۲۳٫۸۱
-۶٫۶۶
-۶٫۶۶
۴۴٫۴۴
-۹٫۰۹
۱۵٫۱۵
۴۳۹۱
۲۵۱۱
۲۲٫۲۲
۷٫۱۴
۲۱٫۴۳
۰
-۸٫۸۸
۵٫۵۶
۰
۰
۵۵۲۲
۲۳۲۹
۷٫۷۸
۹٫۵۲
۷٫۱۴
۰
۳۵٫۵۶
۰
۰
۰
۶۸۶۴
۲۱۵۹
۱۷٫۷۸
۰
۹٫۵۲
۲٫۲۲
۰
۰
۰
۰
۷۳۳۰
۲۱۱۲
۳٫۳۳
۱۱٫۹
۰
۰
-۴٫۴۳
۰
۰
۱۸٫۱۸
۸۶۵۳
۱۹۸۷
۱۰
۷٫۱۴
۲٫۳۸
۰
۰
۰
۰
۰
۱۱۴۷۷
۱۷۹۱
۱٫۱۱
۴٫۷۶
-۴٫۷۵
۶٫۶۷
۶٫۶۷
-۲٫۷۷
۰
۳٫۰۳
۱۴۳۵۹
۱۶۴۰
۱۸٫۸۹
۰
۰
۰
۰
۰
۰
۰
۱۷۲۵۹
۱۵۱۶
۰
۰
۰
۰
۰
۰
۰
۰
۲۰۰۳۵
۱۳۸۶
۲٫۲۲
۰
۰
۰
۰
۰
۰
۰

گرایش های مخابرات سیستم – مهندسی راه آهن برقی – مهندسی فناوری ماهواره ای – مهندسی مخابرات امنیتی

 

رتبه

تراز

زبان عمومی و تخصصی (ضریب ۲)

ریاضیات (ضریب ۳)

مدارهای الکتریکی (ضریب ۳)

الکترونیک و سیستم های دیجیتال (ضریب ۲)

ماشین الکتریکی و تحلیل سیستم های انرژی الکتریکی  (ضریب ۱)

سیستم‌های کنترل خطی (ضریب ۱)

الکترو مغناطیس (ضریب ۲)

سیگنال ها و سیستم ها (ضریب ۴)

۱۲۶
۶۵۴۹
۱۸٫۸۹
۲۱٫۴۳
۷۱٫۴۳
۵۳٫۳۳
۰
۰
۰
۶۳٫۸۹
۱۵۳
۶۴۰۱
۴۳٫۳۳
۴۰٫۴۸
۶۱٫۹
۳۷٫۷۸
۰
۰
۰
۴۱٫۶۷
۲۳۴
۵۸۸۷
۰
۵۷٫۱۴
۷۸٫۵۷
۰
۰
۳۳٫۳۳
۰
۲۷٫۲۷
۲۸۶
۵۵۷۶
۰
۶۴٫۲۹
۷۶٫۱۹
۰
۶۲٫۲۲
۲۵
۰
۶٫۰۶
۳۶۵
۵۲۶۲
۵۷٫۷۸
۳۵٫۷۱
۲۸٫۵۷
۲۶٫۶۷
۰
۰
۰
۳۶٫۳۶
۴۱۴
۵۱۵۶
۶۷٫۷۸
۲۸٫۵۷
۰
۱۷٫۷۸
۰
۰
۰
۶۳٫۶۴
۴۹۴
۴۸۸۷
۶۶٫۶۷
۳۸٫۱
۵۷٫۱۴
۰
۱۱٫۱۱
۰
۰
۰
۶۳۱
۴۶۰۰
۰
۵۰
۴۰٫۴۸
۶۲٫۲۲
۰
۰
۰
۰
۹۱۸
۴۱۲۵
۴۳٫۳۳
۱۴٫۲۹
۷٫۱۴
۱۱٫۱۱
۰
۰
۲۱٫۲۱
۲۴٫۲۴
۹۹۳
۴۰۳۱
۳۴٫۴۴
۲۸٫۵۷
۳۵٫۷۱
۰
۰
۱۶٫۶۷
۰
۲۱٫۲۱
۱۰۳۳
۳۹۹۱
۰
۲۶٫۱۹
۲۱٫۴۳
۰
۰
۰
۱۸٫۱۸
۳۹٫۳۹
۱۵۳۰
۳۴۹۱
۱۳٫۳۳
۲۳٫۸۱
۵۲٫۳۸
-۶٫۶۶
۲۰
۲۲٫۲۲
-۹٫۰۹
۰
۲۰۴۳
۳۱۴۰
۳۵٫۵۶
۴٫۷۶
۴٫۷۶
۴٫۴۴
۴٫۴۴
۰
۹٫۰۹
۱۸٫۱۸
۲۵۱۴
۲۹۲۸
۴٫۴۴
۱۴٫۲۹
۱۴٫۲۹
۶٫۶۷
۰
-۵٫۵۵
۰
۱۸٫۱۸
۳۲۴۳
۲۷۰۴
۳۸٫۸۹
-۴٫۷۵
۴٫۷۶
۳۷٫۷۸
-۶٫۶۶
۰
۰
۰
۳۶۸۴
۲۵۹۵
۱۱٫۱۱
۴٫۷۶
-۴٫۷۵
۰
-۲۴٫۴۳
۱۱٫۱۱
۲۷٫۲۷
۱۱٫۱۱
۴۵۳۷
۲۴۳۳
۷۳٫۳۳
۴٫۷۶
۰
۰
۰
۵٫۵۶
۰
۰
۵۱۴۰
۲۳۳۷
۵۳٫۳۳
۰
۰
۰
۰
۰
۰
۰
۶۷۱۷
۲۱۳۴
۷٫۷۸
-۷٫۱۳
۱۶٫۶۷
۰
۰
۱۱٫۱۱
۰
۲٫۷۸
۷۷۶۸
۲۰۳۲
۰
-۲٫۳۸
۱۱٫۹
۰
۴۸٫۸۹
۰
۰
۰
۱۰۹۰۰
۱۸۰۵
۱۱٫۱۱
۲٫۳۸
۰
۰
۴٫۴۴
۵٫۵۶
۱۸٫۱۸
۰
۱۲۳۰۳
۱۷۳۰
۰
۲۳٫۸۱
۹٫۵۲
۰
۶٫۶۷
۱۹٫۴۴
-۶٫۰۶
-۳۳٫۳۲
۱۳۷۳۴
۱۶۵۷
۱۴٫۴۴
-۴٫۷۵
-۲٫۳۸
-۱۱٫۱
۸٫۸۹
-۸٫۳۲
۶٫۰۶
-۶٫۰۶
۱۵۰۸۶
۱۵۹۳
۰
۰
۰
۰
۰
۰
۰
۰
۱۶۶۸۴
۱۵۲۴
۴٫۴۴
-۴٫۷۵
۱۱٫۹
-۱۱٫۱
۲٫۲۲
-۸٫۳۲
۰
۳٫۰۳
۲۰۲۶۵
۱۳۴۵
-۳٫۳۲
-۲٫۳۸
-۴٫۷۵
۰
-۲٫۲۱
-۲٫۷۷
-۲٫۷۷
۰

گرایش های کنترل- مهندسی کنترل و علائم راه آهن

 

رتبه

تراز

زبان عمومی و تخصصی (ضریب ۲)

ریاضیات (ضریب ۳)

مدارهای الکتریکی (ضریب ۳)

الکترونیک و سیستم های دیجیتال (ضریب ۱)

ماشین الکتریکی و تحلیل سیستم های انرژی الکتریکی  (ضریب ۲)

سیستم‌های کنترل خطی (ضریب ۴)

الکترو مغناطیس (ضریب ۱)

سیگنال ها و سیستم ها (ضریب ۲)

۴۶
۷۰۳۴
۰
۶۴٫۲۹
۷۶٫۱۹
۰
۶۲٫۲۲
۲۵
۰
۶٫۰۶
۶۴
۶۷۷۷
۰
۵۷٫۱۴
۷۸٫۵۷
۰
۰
۳۳٫۳۳
۰
۲۷٫۲۷
۱۶۲
۵۹۳۴
۴۳٫۳۳
۴۰٫۴۸
۶۱٫۹
۳۷٫۷۸
۰
۰
۰
۴۱٫۶۷
۲۰۱
۵۷۶۷
۰
۴۰٫۴۸
۶۱٫۹
۶٫۶۷
۰
۱۶٫۶۷
۰
۶۰٫۶۱
۲۲۹
۵۶۶۶
۱۸٫۸۹
۲۱٫۴۳
۷۱٫۴۳
۵۳٫۳۳
۰
۰
۰
۶۳٫۸۹
۳۳۵
۵۲۶۶
۶۶٫۶۷
۳۸٫۱
۵۷٫۱۴
۰
۱۱٫۱۱
۰
۰
۰
۴۶۷
۴۸۶۶
۵۷٫۷۸
۳۵٫۷۱
۲۸٫۵۷
۲۶٫۶۷
۰
۰
۰
۳۶٫۳۶
۵۱۸
۴۷۴۷
۴۲٫۲۲
۱۴٫۲۹
۹٫۵۲
۶٫۶۷
۴٫۴۴
۵۲٫۷۸
-۹٫۰۹
۹٫۰۹
۶۱۵
۴۵۶۰
۱۳٫۳۳
۲۳٫۸۱
۵۲٫۳۸
-۶٫۶۶
۲۰
۲۲٫۲۲
-۹٫۰۹
۰
۶۹۱
۴۴۲۲
۳۴٫۴۴
۲۸٫۵۷
۳۵٫۷۱
۰
۰
۱۶٫۶۷
۰
۲۱٫۲۱
۷۰۲
۴۴۱۱
۰
۵۰
۴۰٫۴۸
۶۲٫۲۲
۰
۰
۰
۰
۸۴۸
۴۱۸۳
۱۵٫۵۶
۴۰٫۴۸
۲۳٫۸۱
۰
۲۸٫۸۹
۰
۰
۰
۹۴۹
۴۰۵۲
۱۶٫۶۷
۴٫۷۶
۲۳٫۸۱
-۶٫۶۶
-۶٫۶۶
۴۴٫۴۴
-۹٫۰۹
۱۵٫۱۵
۱۰۰۰
۳۹۹۱
۸۰
۰
۴۵٫۲۴
۰
۰
۰
۰
۰
۱۳۹۳
۳۶۰۴
۰
۴۲٫۸۶
۱۶٫۶۷
۰
۰
۱۱٫۱۱
۰
۹٫۰۹
۱۶۴۰
۳۴۲۴
۷۰
۱۴٫۲۹
۱۴٫۲۹
۲٫۲۲
۰
۰
۱۳٫۸۹
۱۸٫۱۸
۱۷۳۳
۳۳۵۳
۶۱٫۱۱
۲۸٫۵۷
۱۴٫۲۹
۶٫۶۷
۰
۰
۰
۰
۲۴۳۳
۳۰۲۹
۰
۳۸٫۱
-۲٫۳۸
۰
۰
۸٫۳۳
۱۲٫۱۲
۶٫۰۶
۲۸۷۳
۲۸۶۴
۵۶٫۶۷
۱۴٫۲۹
۰
۰
۰
۰
۰
۰
۳۲۸۰
۲۷۵۰
۲۰
۷٫۱۴
۷٫۱۴
۰
۳۷٫۷۸
۰
۰
۰
۴۶۲۰
۲۴۷۱
۰
-۲٫۳۸
۱۱٫۹
۰
۴۸٫۸۹
۰
۰
۰
۵۲۴۴
۲۳۷۶
۱۱٫۱۱
۴٫۷۶
-۲۳٫۸
۲٫۲۲
۲٫۲۲
۲۲٫۲۲
۰
۲۲٫۲۲
۶۱۲۵
۲۲۵۳
۲٫۲۲
۱۴٫۲۹
۰
۶٫۶۷
۰
۰
۰
۱۵٫۱۵
۶۶۹۹
۲۱۸۷
۴٫۴۴
۱۴٫۲۹
-۲٫۳۸
۱۳٫۳۳
۰
۰
۰
۹٫۰۹
۷۸۱۳
۲۰۶۷
۳٫۳۳
۱۱٫۹
۰
۰
-۴٫۴۳
۰
۰
۱۸٫۱۸
۸۴۰۹
۲۰۱۳
۰
۰
۹٫۵۲
-۴٫۴۳
۶٫۶۷
۸٫۳۳
۰
۰
۹۷۹۲
۱۹۰۰
۵٫۵۶
۰
۷٫۱۴
۴٫۴۴
۰
۰
۰
۰
۱۰۳۱۹
۱۸۶۵
۲٫۲۲
۰
۰
۰
۰
۸٫۳۳
۰
۰
۱۱۷۷۸
۱۷۷۶
۰
۰
۰
۰
۲۰
۰
۰
۰
۱۲۶۷۹
۱۷۲۶
۴٫۴۴
۷٫۱۴
۰
۶٫۶۷
۲۰
-۱۳٫۸۸
-۹٫۰۹
۳٫۰۳
۱۵۳۴۴
۱۵۹۳
۶٫۶۷
۰
-۴٫۷۵
۲٫۲۲
۰
-۱۱٫۱
۰
۰
۱۹۵۵۲
۱۳۹۹
۸٫۸۹
-۱۴٫۲۸
-۲۳٫۸
۰
۰
۰
۱۲٫۱۲
-۲۱٫۲
۲۱۶۴۴
۱۲۳۲
-۵٫۵۵
-۴٫۷۵
۰
۰
-۲٫۲۱
-۵٫۵۵
۰
۰

گرایش مهندسی پزشکی

 

رتبه

تراز

زبان عمومی و تخصصی (ضریب ۲)

ریاضیات (ضریب ۳)

مدارهای الکتریکی (ضریب ۳)

الکترونیک و سیستم های دیجیتال (ضریب ۳)

ماشین الکتریکی و تحلیل سیستم های انرژی الکتریکی  (ضریب ۱)

سیستم‌های کنترل خطی (ضریب ۴)

الکترو مغناطیس (ضریب ۱)

سیگنال ها و سیستم ها (ضریب ۴)

مقدمه ای مهندسی پزشکی (ضریب ۱)

۱۱۷
۶۵۱۵
۱۸٫۸۹
۲۱٫۴۳
۷۱٫۴۳
۵۳٫۳۳
۰
۰
۰
۶۳٫۸۹
۰
۱۴۴
۶۳۴۶
۰
۵۷٫۱۴
۷۸٫۵۷
۰
۰
۳۳٫۳۳
۰
۲۷٫۲۷
۰
۱۵۲
۶۲۸۹
۴۳٫۳۳
۴۰٫۴۸
۶۱٫۹
۳۷٫۷۸
۰
۰
۰
۴۱٫۶۷
۰
۲۱۰
۵۹۶۹
۰
۴۰٫۴۸
۶۱٫۹
۶٫۶۷
۰
۱۶٫۶۷
۰
۶۰٫۶۱
۰
۳۹۸
۵۱۵۳
۵۷٫۷۸
۳۵٫۷۱
۲۸٫۵۷
۲۶٫۶۷
۰
۰
۰
۳۶٫۳۶
۰
۴۵۶
۴۹۹۶
۶۷٫۷۸
۲۸٫۵۷
۰
۱۷٫۷۸
۰
۰
۰
۶۳٫۶۴
۰
۵۹۹
۴۶۴۹
۶۶٫۶۷
۳۸٫۱
۵۷٫۱۴
۰
۱۱٫۱۱
۰
۰
۰
۰
۷۳۱
۴۳۹۲
۴۲٫۲۲
۱۴٫۲۹
۹٫۵۲
۶٫۶۷
۴٫۴۴
۵۲٫۷۸
-۹٫۰۹
۹٫۰۹
۰
۸۵۷
۴۲۱۵
۳۴٫۴۴
۲۸٫۵۷
۳۵٫۷۱
۰
۰
۱۶٫۶۷
۰
۲۱٫۲۱
۰
۹۱۳
۴۱۲۹
۱۳٫۳۳
۲۳٫۸۱
۵۲٫۳۸
-۶٫۶۶
۲۰
۲۲٫۲۲
-۹٫۰۹
۰
۲۲٫۲۲
۱۰۵۹
۳۹۵۰
۱۶٫۶۷
۴٫۷۶
۲۳٫۸۱
-۶٫۶۶
-۶٫۶۶
۴۴٫۴۴
-۹٫۰۹
۱۵٫۱۵
۱۱٫۱۱
۱۵۱۰
۳۵۲۱
۶۱٫۱۱
۰
۲٫۳۸
۵۷٫۷۸
۰
۰
۰
۰
۰
۲۱۶۱
۳۱۳۸
۲۳٫۳۳
۷٫۱۴
۹٫۵۲
۳۳٫۳۳
۴٫۴۴
۸٫۳۳
۰
۰
۰
۲۵۶۴
۲۹۷۵
۴٫۴۴
۲۱٫۴۳
۱۱٫۹
۰
۰
۵٫۵۶
۰
۶٫۰۶
۰
۳۰۵۲
۲۸۰۰
۰
۱۹٫۰۵
۱۶٫۶۷
۶٫۶۷
۰
۰
۰
۱۵٫۱۵
۰
۴۱۲۵
۲۵۴۷
۰
۳۵٫۷۱
۴٫۷۶
۰
۱۱٫۱۱
۰
۰
۰
۰
۵۶۰۵
۲۳۰۶
۲٫۲۲
۹٫۵۲
۰
۳۳٫۳۳
۲٫۲۲
-۸٫۳۲
۰
-۱۲٫۱۱
۰
۶۳۹۶
۲۲۰۷
۰
۲۳٫۸۱
۹٫۵۲
۰
۶٫۶۷
۱۹٫۴۴
-۶٫۰۶
-۳۳٫۳۲
۰
۸۵۱۸
۱۹۹۷
۷٫۷۸
۲٫۳۸
۷٫۱۴
۰
۰
-۵٫۵۵
۰
۰
۰
۹۸۸۶
۱۸۹۳
۱۶٫۶۷
۰
۰
۰
۰
۰
۰
۰
۰
۱۲۶۲۸
۱۷۳۰
-۲٫۲۱
۰
۲٫۳۸
۰
-۴٫۴۳
۸٫۳۳
۰
۰
۵٫۵۶
۱۴۳۶۵
۱۶۴۸
۳٫۳۳
-۴٫۷۵
۰
۰
۰
۰
۰
۰
-۲٫۷۷
۱۶۲۴۸
۱۵۶۹
۵٫۵۶
۰
۰
۰
۰
۰
۰
۰
۰
۱۹۶۰۰
۱۴۱۸
-۲٫۲۱
۱۶٫۶۷
-۴٫۷۵
۰
۰
-۸٫۳۲
۰
-۳٫۰۳
۲٫۷۸
۲۲۷۵۵
۱۰۵۳
۸٫۸۹
-۱۴٫۲۸
-۴٫۷۵
-۶٫۶۶
۰
۰
۰
-۲۱٫۲
۲٫۷۸

گرایش مهندسی مکاترونیک

 

رتبه

تراز

زبان عمومی و تخصصی (ضریب ۲)

ریاضیات (ضریب ۳)

مدارهای الکتریکی (ضریب ۳)

الکترونیک و سیستم های دیجیتال (ضریب ۴)

ماشین الکتریکی و تحلیل سیستم های انرژی الکتریکی  (ضریب ۴)

سیستم‌های کنترل خطی (ضریب ۴)

الکترو مغناطیس (ضریب ۱)

سیگنال ها و سیستم ها (ضریب ۱)

۲۷
۷۸۰۹
۰
۶۴٫۲۹
۷۶٫۱۹
۰
۶۲٫۲۲
۲۵
۰
۶٫۰۶
۱۴۱
۶۴۵۷
۰
۵۷٫۱۴
۷۸٫۵۷
۰
۰
۳۳٫۳۳
۰
۲۷٫۲۷
۱۶۳
۶۳۴۶
۴۳٫۳۳
۴۰٫۴۸
۶۱٫۹
۳۷٫۷۸
۰
۰
۰
۴۱٫۶۷
۱۷۶
۶۲۵۷
۱۸٫۸۹
۲۱٫۴۳
۷۱٫۴۳
۵۳٫۳۳
۰
۰
۰
۶۳٫۸۹
۳۱۰
۵۶۸۲
۰
۵۰
۴۰٫۴۸
۶۲٫۲۲
۰
۰
۰
۰
۴۱۳
۵۳۴۹
۶۶٫۶۷
۳۸٫۱
۵۷٫۱۴
۰
۱۱٫۱۱
۰
۰
۰
۵۱۵
۵۰۹۹
۵۷٫۷۸
۳۵٫۷۱
۲۸٫۵۷
۲۶٫۶۷
۰
۰
۰
۳۶٫۳۶
۶۴۵
۴۸۱۰
۴۲٫۲۲
۱۴٫۲۹
۹٫۵۲
۶٫۶۷
۴٫۴۴
۵۲٫۷۸
-۹٫۰۹
۹٫۰۹
۷۴۴
۴۶۴۷
۱۳٫۳۳
۲۳٫۸۱
۵۲٫۳۸
-۶٫۶۶
۲۰
۲۲٫۲۲
-۹٫۰۹
۰
۷۹۸
۴۵۶۹
۱۵٫۵۶
۴۰٫۴۸
۲۳٫۸۱
۰
۲۸٫۸۹
۰
۰
۰
۹۵۴
۴۳۵۰
۶۸٫۸۹
-۱۴٫۲۸
-۱۴٫۲۸
۲۸٫۸۹
۱۱٫۱۱
۲۷٫۷۸
۰
۱۱٫۱۱
۱۰۰۶
۴۲۷۷
۶۷٫۷۸
۲۸٫۵۷
۰
۱۷٫۷۸
۰
۰
۰
۶۳٫۶۴
۱۴۴۱
۳۸۰۱
۳٫۳۳
۲۸٫۵۷
۲۶٫۱۹
-۶٫۶۶
۳۵٫۵۶
-۵٫۵۵
۱۱٫۱۱
۲۱٫۲۱
۱۶۲۱
۳۶۴۵
۱۶٫۶۷
۴٫۷۶
۲۳٫۸۱
-۶٫۶۶
-۶٫۶۶
۴۴٫۴۴
-۹٫۰۹
۱۵٫۱۵
۲۲۰۹
۳۲۸۸
۷۰
۱۴٫۲۹
۱۴٫۲۹
۲٫۲۲
۰
۰
۱۳٫۸۹
۱۸٫۱۸
۲۴۷۰
۳۱۷۲
۰
۲۶٫۱۹
۲۱٫۴۳
۰
۰
۰
۱۸٫۱۸
۳۹٫۳۹
۳۰۸۴
۲۹۵۲
۰
۳۸٫۱
-۲٫۳۸
۰
۰
۸٫۳۳
۱۲٫۱۲
۶٫۰۶
۳۵۱۲
۲۸۳۴
۵۶٫۶۷
۱۴٫۲۹
۰
۰
۰
۰
۰
۰
۴۸۸۵
۲۵۲۱
۲٫۲۲
۴٫۷۶
۲٫۳۸
۱۱٫۱۱
۲٫۲۲
۱۱٫۱۱
-۱۲٫۱۱
-۵٫۵۵
۵۶۵۹
۲۳۹۲
۴٫۴۴
۱۴٫۲۹
-۲٫۳۸
۱۳٫۳۳
۰
۰
۰
۹٫۰۹
۷۲۸۴
۲۱۷۶
۱۴٫۴۴
-۴٫۷۵
۱۴٫۲۹
۲٫۲۲
۰
۰
۰
۱۲٫۱۲
۸۳۱۰
۲۰۶۸
۱۵٫۵۶
۰
۰
۰
۰
۰
۰
۹٫۰۹
۹۶۱۴
۱۹۵۰
۳٫۳۳
-۴٫۷۵
۷٫۱۴
-۲٫۲۱
۰
۸٫۳۳
۰
۳٫۰۳
۱۳۶۲۵
۱۷۰۳
۲۲٫۲۲
۰
-۲٫۳۸
۰
-۲٫۲۱
۰
۰
۰
۱۵۲۳۹
۱۶۲۶
۱۸٫۸۹
۰
۰
۰
۰
۰
۰
۰
۱۹۹۷۵
۱۴۱۹
۳٫۳۳
۰
۰
۰
۰
۰
۰
۰
۲۲۲۲۸
۱۲۵۲
۱۰
۲٫۳۸
-۴٫۷۵
-۸٫۸۸
۱۳٫۳۳
-۸٫۳۲
-۱۲٫۱۱
۶٫۰۶

 

از اینکه فرازگر را همرایی کردید از شما سپاسگذاریم.

5/5 - (1 امتیاز)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *