کارنامه ارشد مدیریت 97 با سهمیه

کارنامه ارشد مدیریت ۹۷ با سهمیه :

تجربه نشان داده است که با مقایسه آزمون هر سال با آزمون سال های گذشته می توان تخمین مناسبی از رتبه بدست آورد. به همین منظور در اینجا برای شما بیش از ۱۰۰ نمونه کارنامه ارشد مدیریت 97 با سهمیه را آماده کرده ایم تا به ارزیابی عملکرد خود بپردازید.

 

کارنامه ارشد مدیریت ۹۷ با سهمیه

 

 

 

گرایش مدیریت بازرگانی

 

رتبه
رتبه کشوری
تراز
زبان عمومی و تخصصی
(ضریب ۳)
اصول و مبانی مدیریت از دیدگاه اسلام
(ضریب ۲)
ریاضی و آمار
(ضریب ۲)
تئوری‌های مدیریت
(ضریب ۳)
اقتصاد خرد و کلان
(ضریب ۲)
تحقیق در عملیات
(ضریب ۲)
بازاریابی
(ضریب ۴)
۲۹
۳۳۸
۵۵۴۷
۴٫۴۴
۲۶٫۶۷
-۵٫۲۵
۳۸٫۸۹
۴۵٫۶۱
۰
۶۶٫۶۷
۸۰
۱۰۶۴
۴۲۳۲
۲۶٫۶۷
۴٫۴۴
۸٫۷۷
۱۴٫۴۴
۴۲٫۱۱
۰
۱۵٫۵۶
۱۶۷
۲۵۵۵
۳۴۳۱
۴۵٫۵۶
۱۵٫۵۶
۰
۱۱٫۱۱
۰
۰
۱۱٫۱۱
۱۷۳
۲۶۱۲
۳۴۱۱
۰
۴۰
۰
-۷٫۷۷
۱۰٫۵۳
۰
۲۸٫۸۹
۲۲۴
۳۳۰۴
۳۲۴۵
۶٫۶۷
۱۱٫۱۱
۲۹٫۸۲
-۱۵٫۵۵
۸٫۷۷
۲٫۲۲
۲۸٫۸۹
۲۸۵
۴۳۷۸
۳۰۵۴
۴٫۴۴
۲۰
۰
۴٫۴۴
-۱٫۷۴
۰
۲۴٫۴۴
۳۶۱
۶۰۵۲
۲۸۶۱
۳۶٫۶۷
۲۲٫۲۲
۰
۱۱٫۱۱
۰
۰
-۴٫۴۳
۴۱۹
۷۰۸۹
۲۷۷۴
۰
۰
۳٫۵۱
۰
۶۸٫۴۲
۰
۰
۴۲۴
۷۲۶۹
۲۷۶۰
۱۰
۸٫۸۹
۰
۲٫۲۲
-۱٫۷۴
۰
۱۷٫۷۸
۴۳۰
۷۳۳۸
۲۷۵۵
۳٫۳۳
۶٫۶۷
۰
۱۵٫۵۶
-۱۲٫۲۸
۰
۲۶٫۶۷
۴۸۷
۸۵۳۵
۲۶۶۸
۸٫۸۹
۲۶٫۶۷
۰
۷٫۷۸
۸٫۷۷
۰
۸٫۸۹
۵۱۴
۹۱۳۴
۲۶۳۱
۰
۱۳٫۳۳
۰
۱۳٫۳۳
۰
۰
۱۵٫۵۶
۵۸۸
۱۰۷۳۱
۲۵۴۲
-۱٫۱
۳۵٫۵۶
۰
۰
۳٫۵۱
۰
۱۷٫۷۸
۶۲۲
۱۱۴۳۷
۲۵۰۶
۱٫۱۱
۲۴٫۴۴
۰
۵٫۵۶
-۵٫۲۵
-۲٫۲۱
۱۷٫۷۸
۶۹۱
۱۲۶۶۳
۲۴۵۰
۱۱٫۱۱
۱۱٫۱۱
۸٫۷۷
-۲٫۲۱
۲۹٫۸۲
-۶٫۶۶
۱۱٫۱۱
۷۷۷
۱۴۴۱۲
۲۳۷۶
-۲٫۲۱
۱۷٫۷۸
۱۰٫۵۳
۳٫۳۳
-۳٫۵
۰
۶٫۶۷
۱۴۷۹۸
۱۶۲۱۹
۲۳۱۱
۰
۶٫۶۷
۰
-۳٫۳۲
۰
۰
۱۱٫۱۱
۱۶۴۴۰
۱۷۸۶۱
۲۲۵۶
۲٫۲۲
۰
۰
۱۶٫۶۷
۰
۰
۰
۱۶۵۰۵
۱۷۹۲۶
۲۲۵۴
-۲٫۲۱
۲۲٫۲۲
-۷٫۰۱
۱۲٫۲۲
-۱۴٫۰۳
۰
۱۵٫۵۶
۲۰۲۷۵
۲۱۶۹۶
۲۱۴۷
۲۱٫۱۱
-۱۱٫۱
-۱۲٫۲۸
۴٫۴۴
۳٫۵۱
۱۷٫۷۸
۲٫۲۲
۲۱۳۷۶
۲۲۷۹۷
۲۱۱۹
۱۰
۰
۰
۰
۰
۰
۱۳٫۳۳
۲۵۹۰۰
۲۷۳۲۱
۲۰۱۰
۰
۲۶٫۶۷
۰
۴٫۴۴
-۱٫۷۴
۰
۰
۳۰۶۹۴
۳۲۱۱۵
۱۹۰۸
۲٫۲۲
۱۳٫۳۳
-۵٫۲۵
-۶٫۶۶
-۱۲٫۲۸
۶٫۶۷
۱۵٫۵۶
۳۱۸۵۹
۳۳۲۸۰
۱۸۸۶
۳٫۳۳
۲۰
-۵٫۲۵
۱۲٫۲۲
۳٫۵۱
-۲٫۲۱
-۶٫۶۶
۳۲۹۰۰
۳۴۳۲۱
۱۸۶۶
۰
۰
۰
۱۴٫۴۴
۰
۰
۰
۳۵۲۳۵
۳۶۶۵۶
۱۸۲۴
۰
۲٫۲۲
۰
-۱٫۱
۵٫۲۶
۰
۱۱٫۱۱
۳۵۲۳۵
۳۶۶۵۶
۱۸۲۴
۰
۰
۰
۰
-۱٫۷۴
۰
۴٫۴۴
۳۷۵۷۶
۳۸۹۹۷
۱۷۸۲
-۲٫۲۱
۶٫۶۷
-۱٫۷۴
-۴٫۴۳
-۷٫۰۱
-۲٫۲۱
۱۱٫۱۱
۴۰۰۹۲
۴۱۵۱۳
۱۷۳۹
-۴٫۴۳
۳۷٫۷۸
-۲۸٫۰۷
۲٫۲۲
۸٫۷۷
-۲۴٫۴۳
۱۱٫۱۱
۴۲۷۰۱
۴۴۱۲۲
۱۶۹۴
-۱٫۱
۲٫۲۲
۰
۳٫۳۳
-۵٫۲۵
۰
۶٫۶۷
۴۹۲۰۴
۵۰۶۲۵
۱۵۸۷
-۸٫۸۸
۶٫۶۷
۰
-۳٫۳۲
۳٫۵۱
۰
۶٫۶۷
۵۰۳۵۵
۵۱۷۷۶
۱۵۶۹
۱٫۱۱
۴٫۴۴
۰
۰
۰
۰
۰
۵۱۵۲۱
۵۲۹۴۲
۱۵۵۰
۰
۰
۰
۰
۰
۰
۰
۵۱۷۰۰
۵۳۱۲۱
۱۵۴۷
۰
۱۳٫۳۳
۰
۰
-۳٫۵
۰
-۸٫۸۸
۵۸۴۶۲
۵۹۹۰۸
۱۴۲۶
-۶٫۶۶
۲٫۲۲
-۵٫۲۵
-۱۱٫۱
۸٫۷۷
۰
۲٫۲۲
۵۸۸۰۵
۶۰۲۲۶
۱۴۲۰
-۲٫۲۱
۲۰
۰
-۷٫۷۷
-۷٫۰۱
۰
-۴٫۴۳
۵۹۸۱۵
۶۱۲۳۶
۱۴۰۰
-۳٫۳۲
-۲٫۲۱
۰
۰
-۱۰٫۵۲
۰
۰

گرایش مدیریت دولتی

 

رتبه
رتبه کشوری
تراز
زبان عمومی و تخصصی
(ضریب ۳)
اصول و مبانی مدیریت از دیدگاه اسلام
(ضریب ۲)
ریاضی و آمار
(ضریب ۲)
تئوری‌های مدیریت
(ضریب ۳)
اقتصاد خرد و کلان
(ضریب ۲)
مالیه عمومی و بودجه
(ضریب ۳)
مدیریت منابع انسانی
(ضریب ۳)
۴۰
۵۳۵
۴۶۷۱
۴۵٫۵۶
۱۵٫۵۶
۰
۱۱٫۱۱
۰
۳۷٫۷۸
۰
۸۵
۱۴۰۷
۳۹۹۹
۲۶٫۶۷
۴٫۴۴
۸٫۷۷
۱۴٫۴۴
۴۲٫۱۱
۰
۰
۹۱
۱۴۷۵
۳۹۶۴
۳۶٫۶۷
۲۲٫۲۲
۰
۱۱٫۱۱
۰
۰
۲۶٫۶۷
۱۱۳
۱۹۱۲
۳۸۱۴
۴٫۴۴
۲۶٫۶۷
-۵٫۲۵
۳۸٫۸۹
۴۵٫۶۱
۰
۰
۱۳۷
۲۳۹۲
۳۶۶۵
۲٫۲۲
۰
۰
۱۶٫۶۷
۰
۰
۴۴٫۴۴
۲۸۹
۵۳۰۱
۳۱۷۷
۳٫۳۳
۲۰
-۵٫۲۵
۱۲٫۲۲
۳٫۵۱
۱۱٫۱۱
۲۰
۳۲۲
۶۰۵۸
۳۰۹۵
۰
۱۳٫۳۳
۰
۱۳٫۳۳
۰
۸٫۸۹
۱۷٫۷۸
۴۲۴
۸۱۴۷
۲۹۱۰
۰
۰
۳٫۵۱
۰
۶۸٫۴۲
۰
۰
۴۸۹
۹۵۰۴
۲۸۱۹
۰
۴۰
۰
-۷٫۷۷
۱۰٫۵۳
۰
۶٫۶۷
۵۱۳
۹۸۹۵
۲۷۹۶
۶٫۶۷
۱۱٫۱۱
۲۹٫۸۲
-۱۵٫۵۵
۸٫۷۷
-۱۵٫۵۵
۲۰
۵۱۷
۹۹۸۳
۲۷۹۱
۸٫۸۹
۲۶٫۶۷
۰
۷٫۷۸
۸٫۷۷
۰
۸٫۸۹
۵۳۴
۱۰۲۰۲
۲۷۷۷
۱۱٫۱۱
۱۱٫۱۱
۸٫۷۷
-۲٫۲۱
۲۹٫۸۲
۱۱٫۱۱
۲٫۲۲
۵۸۹
۱۱۲۳۵
۲۷۱۵
۴٫۴۴
۲۰
۰
۴٫۴۴
-۱٫۷۴
۰
۱۱٫۱۱
۶۶۷
۱۲۷۲۲
۲۶۳۷
-۲٫۲۱
۱۷٫۷۸
۱۰٫۵۳
۳٫۳۳
-۳٫۵
۰
۱۳٫۳۳
۲۴۲۰۳
۲۵۳۸۲
۲۱۹۱
۱۰
۸٫۸۹
۰
۲٫۲۲
-۱٫۷۴
۰
-۴٫۴۳
۲۸۶۹۴
۲۹۸۷۳
۲۰۷۶
۰
۲۶٫۶۷
۰
۴٫۴۴
-۱٫۷۴
۰
۰
۲۹۷۶۵
۳۰۹۴۴
۲۰۵۱
۱٫۱۱
۲۴٫۴۴
۰
۵٫۵۶
-۵٫۲۵
۰
۰
۲۹۹۷۷
۳۱۱۵۶
۲۰۴۷
۰
۶٫۶۷
۰
-۳٫۳۲
۰
۰
۲٫۲۲
۳۰۳۹۳
۳۱۵۷۲
۲۰۳۸
-۱٫۱
۳۵٫۵۶
۰
۰
۳٫۵۱
۰
-۲٫۲۱
۳۰۶۴۶
۳۱۸۲۵
۲۰۳۲
-۲٫۲۱
۲۲٫۲۲
-۷٫۰۱
۱۲٫۲۲
-۱۴٫۰۳
-۸٫۸۸
۱۱٫۱۱
۳۳۱۰۹
۳۴۲۸۸
۱۹۷۹
-۸٫۸۸
۶٫۶۷
۰
-۳٫۳۲
۳٫۵۱
۱۱٫۱۱
۶٫۶۷
۳۵۹۳۳
۳۷۱۱۲
۱۹۱۹
۰
۰
۰
۱۴٫۴۴
۰
۰
۰
۳۹۳۷۳
۴۰۵۵۲
۱۸۵۰
۱٫۱۱
۴٫۴۴
۰
۰
۰
۰
۸٫۸۹
۴۴۰۷۰
۴۵۲۴۹
۱۷۵۹
-۴٫۴۳
۳۷٫۷۸
-۲۸٫۰۷
۲٫۲۲
۸٫۷۷
۰
۲٫۲۲
۴۴۸۷۳
۴۶۰۵۲
۱۷۴۴
۱۰
۰
۰
۰
۰
۰
۰
۴۵۷۱۶
۴۶۸۹۵
۱۷۲۸
۳٫۳۳
۶٫۶۷
۰
۱۵٫۵۶
-۱۲٫۲۸
-۲٫۲۱
-۱۳٫۳۲
۴۷۱۷۰
۴۸۳۴۹
۱۷۰۲
۰
۰
۰
۰
-۱٫۷۴
۰
۰
۵۱۸۶۴
۵۳۰۴۳
۱۶۱۵
۰
۱۳٫۳۳
۰
۰
-۳٫۵
-۴٫۴۳
-۴٫۴۳
۵۳۸۳۴
۵۵۰۱۳
۱۵۷۹
۲٫۲۲
۱۳٫۳۳
-۵٫۲۵
-۶٫۶۶
-۱۲٫۲۸
۲٫۲۲
۶٫۶۷
۵۵۴۴۶
۵۶۶۲۵
۱۵۵۰
۰
۰
۰
۰
۰
۰
۰
۵۷۸۳۷
۵۹۰۱۶
۱۵۰۵
-۲٫۲۱
۲۰
۰
-۷٫۷۷
-۷٫۰۱
۰
۰
۵۸۰۶۵
۵۹۲۴۴
۱۵۰۰
۰
۲٫۲۲
۰
-۱٫۱
۵٫۲۶
۰
۰
۵۹۹۱۹
۶۱۰۹۸
۱۴۶۴
۲۱٫۱۱
-۱۱٫۱
-۱۲٫۲۸
۴٫۴۴
۳٫۵۱
-۲٫۲۱
-۱۵٫۵۵
۶۰۰۶۳
۶۱۲۴۲
۱۴۶۱
-۱٫۱
۲٫۲۲
۰
۳٫۳۳
-۵٫۲۵
۰
-۲٫۲۱
۶۲۱۲۰
۶۳۲۹۹
۱۴۱۹
-۳٫۳۲
-۲٫۲۱
۰
۰
-۱۰٫۵۲
۰
۰
۶۳۱۵۶
۶۴۳۳۵
۱۳۹۵
-۲٫۲۱
۶٫۶۷
-۱٫۷۴
-۴٫۴۳
-۷٫۰۱
-۸٫۸۸
-۶٫۶۶
۶۸۶۷۹
۶۹۸۷۵
۱۲۰۵
-۶٫۶۶
۲٫۲۲
-۵٫۲۵
-۱۱٫۱
۸٫۷۷
-۶٫۶۶
-۱۵٫۵۵

گرایش مدیریت صنعتی

 

رتبه
رتبه کشوری
تراز
زبان عمومی و تخصصی
(ضریب ۳)
اصول و مبانی مدیریت از دیدگاه اسلام
(ضریب ۲)
ریاضی و آمار
(ضریب ۳)
تئوری‌های مدیریت
(ضریب ۳)
اقتصاد خرد و کلان
(ضریب ۲)
تحقیق در عملیات
(ضریب ۳)
مدیریت تولید
(ضریب ۳)
۷۰
۹۰۱
۳۸۰۸
۲۶٫۶۷
۴٫۴۴
۸٫۷۷
۱۴٫۴۴
۴۲٫۱۱
۰
۰
۱۰۴
۱۴۶۷
۳۴۵۹
۴٫۴۴
۲۶٫۶۷
-۵٫۲۵
۳۸٫۸۹
۴۵٫۶۱
۰
۰
۱۷۸
۲۷۳۶
۳۰۶۴
۴۵٫۵۶
۱۵٫۵۶
۰
۱۱٫۱۱
۰
۰
۰
۲۱۷
۳۴۱۲
۲۹۴۴
۳۶٫۶۷
۲۲٫۲۲
۰
۱۱٫۱۱
۰
۰
۰
۲۷۲
۴۵۴۷
۲۷۸۷
۰
۰
۳٫۵۱
۰
۶۸٫۴۲
۰
۰
۴۵۳
۷۶۳۹
۲۵۲۳
۰
۴۰
۰
-۷٫۷۷
۱۰٫۵۳
۰
۰
۵۶۳
۱۰۲۵۱
۲۳۸۱
۸٫۸۹
۲۶٫۶۷
۰
۷٫۷۸
۸٫۷۷
۰
۰
۶۰۰
۱۱۰۰۲
۲۳۴۶
۶٫۶۷
۱۱٫۱۱
۲۹٫۸۲
-۱۵٫۵۵
۸٫۷۷
۲٫۲۲
-۲۴٫۴۳
۶۴۱
۱۲۰۷۹
۲۳۰۳
۴٫۴۴
۲۰
۰
۴٫۴۴
-۱٫۷۴
۰
۰
۷۱۶
۱۳۵۷۰
۲۲۴۸
۲۱٫۱۱
-۱۱٫۱
-۱۲٫۲۸
۴٫۴۴
۳٫۵۱
۱۷٫۷۸
۲٫۲۲
۷۲۱
۱۳۶۵۵
۲۲۴۵
۲٫۲۲
۰
۰
۱۶٫۶۷
۰
۰
۰
۷۳۴
۱۳۹۵۱
۲۲۳۵
-۲٫۲۱
۱۷٫۷۸
۱۰٫۵۳
۳٫۳۳
-۳٫۵
۰
-۲٫۲۱
۷۵۷
۱۴۶۲۵
۲۲۱۳
۱۰
۸٫۸۹
۰
۲٫۲۲
-۱٫۷۴
۰
۰
۸۶۷
۱۶۸۴۸
۲۱۴۸
۰
۱۳٫۳۳
۰
۱۳٫۳۳
۰
۰
۰
۱۰۲۳
۲۰۳۳۵
۲۰۶۲
۱۱٫۱۱
۱۱٫۱۱
۸٫۷۷
-۲٫۲۱
۲۹٫۸۲
-۶٫۶۶
-۶٫۶۶
۱۱۵۰
۲۲۹۷۲
۲۰۰۳
۳٫۳۳
۲۰
-۵٫۲۵
۱۲٫۲۲
۳٫۵۱
-۲٫۲۱
۰
۱۱۶۰
۲۳۱۲۸
۲۰۰۰
۰
۲۶٫۶۷
۰
۴٫۴۴
-۱٫۷۴
۰
۰
۲۱۴۳۰
۲۳۵۱۶
۱۹۹۲
-۱٫۱
۳۵٫۵۶
۰
۰
۳٫۵۱
۰
۰
۲۲۳۷۶
۲۴۴۶۲
۱۹۷۴
۰
۶٫۶۷
۰
-۳٫۳۲
۰
۰
۰
۲۳۷۶۲
۲۵۸۴۸
۱۹۴۷
۱٫۱۱
۲۴٫۴۴
۰
۵٫۵۶
-۵٫۲۵
-۲٫۲۱
۰
۲۴۲۰۵
۲۶۲۹۱
۱۹۳۹
۳٫۳۳
۶٫۶۷
۰
۱۵٫۵۶
-۱۲٫۲۸
۰
۰
۲۸۹۵۱
۳۱۰۳۷
۱۸۵۷
۰
۰
۰
۱۴٫۴۴
۰
۰
۰
۳۶۷۱۵
۳۸۸۰۱
۱۷۳۹
۰
۱۳٫۳۳
۰
۰
-۳٫۵
۰
۰
۳۸۴۴۱
۴۰۵۲۷
۱۷۱۳
-۲٫۲۱
۲۲٫۲۲
-۷٫۰۱
۱۲٫۲۲
-۱۴٫۰۳
۰
-۲٫۲۱
۳۸۵۷۲
۴۰۶۵۸
۱۷۱۱
۱۰
۰
۰
۰
۰
۰
۰
۳۹۳۴۵
۴۱۴۳۱
۱۷۰۱
۰
۰
۰
۰
-۱٫۷۴
۰
۰
۴۹۰۹۸
۵۱۱۸۵
۱۵۶۸
۱٫۱۱
۴٫۴۴
۰
۰
۰
۰
۰
۵۰۳۹۱
۵۲۴۷۸
۱۵۵۰
۰
۰
۰
۰
۰
۰
۰
۵۳۹۱۲
۵۵۹۹۹
۱۵۰۰
-۲٫۲۱
۲۰
۰
-۷٫۷۷
-۷٫۰۱
۰
۰
۵۴۴۶۸
۵۶۵۵۵
۱۴۹۲
-۱٫۱
۲٫۲۲
۰
۳٫۳۳
-۵٫۲۵
۰
۰
۵۴۸۵۱
۵۶۹۳۸
۱۴۸۶
۰
۲٫۲۲
۰
-۱٫۱
۵٫۲۶
۰
۰
۵۹۵۱۳
۶۱۶۰۰
۱۴۱۳
-۳٫۳۲
-۲٫۲۱
۰
۰
-۱۰٫۵۲
۰
۰
۶۱۳۵۹
۶۳۴۶۸
۱۳۷۸
-۶٫۶۶
۲٫۲۲
-۵٫۲۵
-۱۱٫۱
۸٫۷۷
۰
۰
۶۱۳۸۱
۶۳۴۶۸
۱۳۷۸
-۲٫۲۱
۶٫۶۷
-۱٫۷۴
-۴٫۴۳
-۷٫۰۱
-۲٫۲۱
-۱۵٫۵۵
۶۱۶۸۶
۶۳۷۷۳
۱۳۷۲
-۸٫۸۸
۶٫۶۷
۰
-۳٫۳۲
۳٫۵۱
۰
-۶٫۶۶
۶۲۳۶۶
۶۴۴۵۳
۱۳۵۸
۲٫۲۲
۱۳٫۳۳
-۵٫۲۵
-۶٫۶۶
-۱۲٫۲۸
۶٫۶۷
-۱۱٫۱
۶۷۶۰۲
۶۹۶۸۹
۱۱۹۸
-۴٫۴۳
۳۷٫۷۸
-۲۸٫۰۷
۲٫۲۲
۸٫۷۷
-۲۴٫۴۳
۰

گرایش مدیریت فناوری اطلاعات

 

رتبه
رتبه کشوری
تراز
زبان عمومی و تخصصی
(ضریب ۳)
اصول و مبانی مدیریت از دیدگاه اسلام
(ضریب ۲)
ریاضی و آمار
(ضریب ۲)
تئوری‌های مدیریت
(ضریب ۳)
اقتصاد خرد و کلان
(ضریب ۲)
تحقیق در عملیات
(ضریب ۲)
مدیریت تولید
(ضریب ۲)
بازاریابی
(ضریب ۲)
۴۷
۵۱۹
۴۷۵۸
۴٫۴۴
۲۶٫۶۷
-۵٫۲۵
۳۸٫۸۹
۴۵٫۶۱
۰
۰
۶۶٫۶۷
۷۷
۹۵۹
۴۱۳۸
۲۶٫۶۷
۴٫۴۴
۸٫۷۷
۱۴٫۴۴
۴۲٫۱۱
۰
۰
۱۵٫۵۶
۱۶۰
۲۳۴۲
۳۳۷۸
۴۵٫۵۶
۱۵٫۵۶
۰
۱۱٫۱۱
۰
۰
۰
۱۱٫۱۱
۲۵۸
۳۹۰۵
۳۰۴۷
۰
۴۰
۰
-۷٫۷۷
۱۰٫۵۳
۰
۰
۲۸٫۸۹
۲۶۹
۴۱۴۶
۳۰۱۰
۳۶٫۶۷
۲۲٫۲۲
۰
۱۱٫۱۱
۰
۰
۰
-۴٫۴۳
۳۴۴
۵۴۹۰
۲۸۴۵
۰
۰
۳٫۵۱
۰
۶۸٫۴۲
۰
۰
۰
۳۹۴
۶۵۷۳
۲۷۴۴
۴٫۴۴
۲۰
۰
۴٫۴۴
-۱٫۷۴
۰
۰
۲۴٫۴۴
۴۴۱
۷۵۰۰
۲۶۷۰
۶٫۶۷
۱۱٫۱۱
۲۹٫۸۲
-۱۵٫۵۵
۸٫۷۷
۲٫۲۲
-۲۴٫۴۳
۲۸٫۸۹
۴۹۱
۸۴۱۲
۲۶۰۸
۸٫۸۹
۲۶٫۶۷
۰
۷٫۷۸
۸٫۷۷
۰
۰
۸٫۸۹
۵۳۸
۹۶۲۴
۲۵۳۵
۱۰
۸٫۸۹
۰
۲٫۲۲
-۱٫۷۴
۰
۰
۱۷٫۷۸
۶۲۸
۱۱۳۳۹
۲۴۵۱
۰
۱۳٫۳۳
۰
۱۳٫۳۳
۰
۰
۰
۱۵٫۵۶
۶۷۵
۱۲۲۹۰
۲۴۱۰
۳٫۳۳
۶٫۶۷
۰
۱۵٫۵۶
-۱۲٫۲۸
۰
۰
۲۶٫۶۷
۷۶۵
۱۴۳۴۷
۲۳۳۰
-۱٫۱
۳۵٫۵۶
۰
۰
۳٫۵۱
۰
۰
۱۷٫۷۸
۸۱۱
۱۵۴۲۶
۲۲۹۴
-۲٫۲۱
۱۷٫۷۸
۱۰٫۵۳
۳٫۳۳
-۳٫۵
۰
-۲٫۲۱
۶٫۶۷
۸۱۴
۱۵۴۵۹
۲۲۹۳
۱۱٫۱۱
۱۱٫۱۱
۸٫۷۷
-۲٫۲۱
۲۹٫۸۲
-۶٫۶۶
-۶٫۶۶
۱۱٫۱۱
۸۱۷
۱۵۴۹۹
۲۲۹۲
۲٫۲۲
۰
۰
۱۶٫۶۷
۰
۰
۰
۰
۸۲۰
۱۵۶۶۴
۲۲۸۶
۱٫۱۱
۲۴٫۴۴
۰
۵٫۵۶
-۵٫۲۵
-۲٫۲۱
۰
۱۷٫۷۸
۹۳۰
۱۷۹۴۵
۲۲۱۷
۲۱٫۱۱
-۱۱٫۱
-۱۲٫۲۸
۴٫۴۴
۳٫۵۱
۱۷٫۷۸
۲٫۲۲
۲٫۲۲
۱۸۴۲۰
۲۰۲۰۸
۲۱۵۷
۰
۶٫۶۷
۰
-۳٫۳۲
۰
۰
۰
۱۱٫۱۱
۲۳۱۱۶
۲۴۹۰۴
۲۰۴۵
۰
۲۶٫۶۷
۰
۴٫۴۴
-۱٫۷۴
۰
۰
۰
۲۳۳۴۵
۲۵۱۳۳
۲۰۴۰
-۲٫۲۱
۲۲٫۲۲
-۷٫۰۱
۱۲٫۲۲
-۱۴٫۰۳
۰
-۲٫۲۱
۱۵٫۵۶
۲۴۷۰۴
۲۶۴۹۲
۲۰۱۱
۳٫۳۳
۲۰
-۵٫۲۵
۱۲٫۲۲
۳٫۵۱
-۲٫۲۱
۰
-۶٫۶۶
۲۷۹۷۱
۲۹۷۵۹
۱۹۴۶
۱۰
۰
۰
۰
۰
۰
۰
۱۳٫۳۳
۳۰۸۴۴
۳۲۶۳۲
۱۸۹۳
۰
۰
۰
۱۴٫۴۴
۰
۰
۰
۰
۳۸۶۳۴
۴۰۴۲۲
۱۷۶۰
۰
۰
۰
۰
-۱٫۷۴
۰
۰
۴٫۴۴
۴۴۱۲۳
۴۵۹۱۱
۱۶۷۳
۰
۲٫۲۲
۰
-۱٫۱
۵٫۲۶
۰
۰
۱۱٫۱۱
۴۶۶۷۴
۴۸۴۶۲
۱۶۳۳
۰
۱۳٫۳۳
۰
۰
-۳٫۵
۰
۰
-۸٫۸۸
۴۸۶۷۳
۵۰۴۶۱
۱۶۰۲
-۱٫۱
۲٫۲۲
۰
۳٫۳۳
-۵٫۲۵
۰
۰
۶٫۶۷
۴۹۴۲۰
۵۱۲۰۸
۱۵۹۱
-۴٫۴۳
۳۷٫۷۸
-۲۸٫۰۷
۲٫۲۲
۸٫۷۷
-۲۴٫۴۳
۰
۱۱٫۱۱
۴۹۴۲۰
۵۱۲۰۸
۱۵۹۱
۲٫۲۲
۱۳٫۳۳
-۵٫۲۵
-۶٫۶۶
-۱۲٫۲۸
۶٫۶۷
-۱۱٫۱
۱۵٫۵۶
۵۰۴۵۵
۵۲۲۴۳
۱۵۷۵
۱٫۱۱
۴٫۴۴
۰
۰
۰
۰
۰
۰
۵۲۰۵۲
۵۳۸۴۰
۱۵۵۰
۰
۰
۰
۰
۰
۰
۰
۰
۵۳۴۸۱
۵۵۲۶۹
۱۵۲۸
-۲٫۲۱
۶٫۶۷
-۱٫۷۴
-۴٫۴۳
-۷٫۰۱
-۲٫۲۱
-۱۵٫۵۵
۱۱٫۱۱
۵۷۷۹۲
۵۹۵۸۰
۱۴۵۷
-۲٫۲۱
۲۰
۰
-۷٫۷۷
-۷٫۰۱
۰
۰
-۴٫۴۳
۵۸۳۲۵
۶۰۱۱۳
۱۴۴۸
-۸٫۸۸
۶٫۶۷
۰
-۳٫۳۲
۳٫۵۱
۰
-۶٫۶۶
۶٫۶۷
۶۰۳۵۸
۶۲۱۷۰
۱۴۱۱
-۶٫۶۶
۲٫۲۲
-۵٫۲۵
-۱۱٫۱
۸٫۷۷
۰
۰
۲٫۲۲
۶۰۳۸۲
۶۲۱۷۰
۱۴۱۱
-۳٫۳۲
-۲٫۲۱
۰
۰
-۱۰٫۵۲
۰
۰
۰

گرایش مدیریت تکنولوژی

 

رتبه
رتبه کشوری
تراز
زبان عمومی و تخصصی
(ضریب ۳)
اصول و مبانی مدیریت از دیدگاه اسلام
(ضریب ۲)
ریاضی و آمار
(ضریب ۲)
تئوری‌های مدیریت 
(ضریب ۳)
اقتصاد خرد و کلان
(ضریب ۲)
تحقیق در عملیات
(ضریب ۲)
مدیریت تولید
(ضریب ۲)
۶۶
۸۴۱
۴۰۸۳
۲۶٫۶۷
۴٫۴۴
۸٫۷۷
۱۴٫۴۴
۴۲٫۱۱
۰
۰
۸۰
۱۰۵۰
۳۹۱۵
۴٫۴۴
۲۶٫۶۷
-۵٫۲۵
۳۸٫۸۹
۴۵٫۶۱
۰
۰
۱۵۵
۲۱۹۱
۳۳۶۳
۴۵٫۵۶
۱۵٫۵۶
۰
۱۱٫۱۱
۰
۰
۰
۱۸۳
۲۷۱۷
۳۲۲۶
۳۶٫۶۷
۲۲٫۲۲
۰
۱۱٫۱۱
۰
۰
۰
۲۵۹
۴۲۰۵
۲۹۵۹
۰
۰
۳٫۵۱
۰
۶۸٫۴۲
۰
۰
۴۴۹
۷۳۹۲
۲۶۴۷
۰
۴۰
۰
-۷٫۷۷
۱۰٫۵۳
۰
۰
۵۰۶
۸۶۵۱
۲۵۶۵
۸٫۸۹
۲۶٫۶۷
۰
۷٫۷۸
۸٫۷۷
۰
۰
۶۴۵
۱۱۸۶۲
۲۴۰۱
۴٫۴۴
۲۰
۰
۴٫۴۴
-۱٫۷۴
۰
۰
۶۹۳
۱۳۱۶۳
۲۳۴۷
۲٫۲۲
۰
۰
۱۶٫۶۷
۰
۰
۰
۱۳۵۳۵
۱۴۷۶۰
۲۲۸۹
۱۰
۸٫۸۹
۰
۲٫۲۲
-۱٫۷۴
۰
۰
۱۴۲۴۷
۱۵۴۷۲
۲۲۶۶
۶٫۶۷
۱۱٫۱۱
۲۹٫۸۲
-۱۵٫۵۵
۸٫۷۷
۲٫۲۲
-۲۴٫۴۳
۱۴۳۰۸
۱۵۵۳۳
۲۲۶۴
۲۱٫۱۱
-۱۱٫۱
-۱۲٫۲۸
۴٫۴۴
۳٫۵۱
۱۷٫۷۸
۲٫۲۲
۱۴۳۷۴
۱۵۵۹۹
۲۲۶۲
۰
۱۳٫۳۳
۰
۱۳٫۳۳
۰
۰
۰
۱۵۲۲۰
۱۶۴۴۵
۲۲۳۵
-۲٫۲۱
۱۷٫۷۸
۱۰٫۵۳
۳٫۳۳
-۳٫۵
۰
-۲٫۲۱
۱۶۲۵۲
۱۷۴۷۷
۲۲۰۵
۱۱٫۱۱
۱۱٫۱۱
۸٫۷۷
-۲٫۲۱
۲۹٫۸۲
-۶٫۶۶
-۶٫۶۶
۱۷۲۵۰
۱۸۴۷۵
۲۱۷۷
۳٫۳۳
۲۰
-۵٫۲۵
۱۲٫۲۲
۳٫۵۱
-۲٫۲۱
۰
۲۰۰۶۶
۲۱۲۹۱
۲۱۰۴
-۱٫۱
۳۵٫۵۶
۰
۰
۳٫۵۱
۰
۰
۲۰۲۶۲
۲۱۴۸۷
۲۰۹۹
۰
۲۶٫۶۷
۰
۴٫۴۴
-۱٫۷۴
۰
۰
۲۲۴۳۵
۲۳۶۶۰
۲۰۴۸
۱٫۱۱
۲۴٫۴۴
۰
۵٫۵۶
-۵٫۲۵
-۲٫۲۱
۰
۲۳۵۲۹
۲۴۷۵۴
۲۰۲۴
۳٫۳۳
۶٫۶۷
۰
۱۵٫۵۶
-۱۲٫۲۸
۰
۰
۲۵۴۸۳
۲۶۷۰۸
۱۹۸۲
۰
۶٫۶۷
۰
-۳٫۳۲
۰
۰
۰
۲۷۸۱۶
۲۹۰۴۱
۱۹۳۷
۰
۰
۰
۱۴٫۴۴
۰
۰
۰
۳۴۱۴۵
۳۵۳۷۰
۱۸۲۵
-۲٫۲۱
۲۲٫۲۲
-۷٫۰۱
۱۲٫۲۲
-۱۴٫۰۳
۰
-۲٫۲۱
۳۷۴۷۱
۳۸۶۹۶
۱۷۷۰
۰
۱۳٫۳۳
۰
۰
-۳٫۵
۰
۰
۳۸۴۵۰
۳۹۶۷۵
۱۷۵۴
۱۰
۰
۰
۰
۰
۰
۰
۴۲۰۵۲
۴۳۲۷۷
۱۶۹۸
۰
۰
۰
۰
-۱٫۷۴
۰
۰
۴۹۵۶۷
۵۰۷۹۲
۱۵۸۵
۱٫۱۱
۴٫۴۴
۰
۰
۰
۰
۰
۵۱۹۲۶
۵۳۱۵۱
۱۵۵۰
۰
۰
۰
۰
۰
۰
۰
۵۴۶۵۴
۵۵۸۷۹
۱۵۰۷
-۲٫۲۱
۲۰
۰
-۷٫۷۷
-۷٫۰۱
۰
۰
۵۴۸۳۷
۵۶۰۶۲
۱۵۰۴
۰
۲٫۲۲
۰
-۱٫۱
۵٫۲۶
۰
۰
۵۵۲۸۶
۵۶۵۱۱
۱۴۹۷
-۱٫۱
۲٫۲۲
۰
۳٫۳۳
-۵٫۲۵
۰
۰
۵۹۶۰۲
۶۰۸۲۷
۱۴۲۶
-۴٫۴۳
۳۷٫۷۸
-۲۸٫۰۷
۲٫۲۲
۸٫۷۷
-۲۴٫۴۳
۰
۶۱۰۱۴
۶۲۲۳۹
۱۴۰۰
-۲٫۲۱
۶٫۶۷
-۱٫۷۴
-۴٫۴۳
-۷٫۰۱
-۲٫۲۱
-۱۵٫۵۵
۶۱۵۸۰
۶۲۸۰۵
۱۳۸۹
-۳٫۳۲
-۲٫۲۱
۰
۰
-۱۰٫۵۲
۰
۰
۶۲۳۱۹
۶۳۵۴۴
۱۳۷۴
-۸٫۸۸
۶٫۶۷
۰
-۳٫۳۲
۳٫۵۱
۰
-۶٫۶۶
۶۲۳۵۰
۶۳۵۹۴
۱۳۷۳
-۶٫۶۶
۲٫۲۲
-۵٫۲۵
-۱۱٫۱
۸٫۷۷
۰
۰
۶۳۰۲۸
۶۴۲۵۳
۱۳۵۹
۲٫۲۲
۱۳٫۳۳
-۵٫۲۵
-۶٫۶۶
-۱۲٫۲۸
۶٫۶۷
-۱۱٫۱

گرایش مدیریت مالی

 

رتبه
رتبه کشوری
تراز
زبان عمومی و تخصصی
(ضریب ۲)
اصول و مبانی مدیریت از دیدگاه اسلام
(ضریب ۲)
ریاضی و آمار
(ضریب ۳)
تئوری‌های مدیریت
(ضریب ۲)
اقتصاد خرد و کلان
(ضریب ۳)
مدیریت مالی
(ضریب ۴)
مدیریت سرمایه‌گذاری و ریسک
(ضریب ۴)
حسابداری مالی و صنعتی
(ضریب ۴)
۱۹
۱۴۷
۵۴۸۹
۰
۰
۳٫۵۱
۰
۶۸٫۴۲
۳۱٫۱۱
۲۸٫۵۷
۷۳٫۳۳
۹۰
۱۱۲۹
۳۲۴۱
۲۶٫۶۷
۴٫۴۴
۸٫۷۷
۱۴٫۴۴
۴۲٫۱۱
۰
۰
۰
۱۶۸
۲۴۸۳
۲۷۸۴
۴٫۴۴
۲۶٫۶۷
-۵٫۲۵
۳۸٫۸۹
۴۵٫۶۱
۰
۰
۰
۴۸۱۵
۵۰۵۰
۲۴۶۶
۴۵٫۵۶
۱۵٫۵۶
۰
۱۱٫۱۱
۰
۰
۰
۶٫۶۷
۴۹۸۱
۵۲۱۶
۲۴۵۵
۱۱٫۱۱
۱۱٫۱۱
۸٫۷۷
-۲٫۲۱
۲۹٫۸۲
۱۱٫۱۱
-۲۳٫۸
۲۸٫۸۹
۵۴۶۵
۵۷۰۰
۲۴۱۷
۰
۴۰
۰
-۷٫۷۷
۱۰٫۵۳
۰
۰
۰
۷۶۷۰
۷۹۰۵
۲۲۹۳
۶٫۶۷
۱۱٫۱۱
۲۹٫۸۲
-۱۵٫۵۵
۸٫۷۷
-۶٫۶۶
۱۴٫۲۹
-۱۵٫۵۵
۷۷۸۹
۸۰۲۴
۲۲۸۷
۳۶٫۶۷
۲۲٫۲۲
۰
۱۱٫۱۱
۰
۰
۰
۰
۸۸۶۱
۹۰۹۶
۲۲۳۹
۳٫۳۳
۲۰
-۵٫۲۵
۱۲٫۲۲
۳٫۵۱
۰
۲٫۳۸
۲۲٫۲۲
۱۱۵۱۰
۱۱۷۴۵
۲۱۴۴
۸٫۸۹
۲۶٫۶۷
۰
۷٫۷۸
۸٫۷۷
۰
۰
۴٫۴۴
۱۲۸۶۶
۱۳۱۰۱
۲۱۰۳
۴٫۴۴
۲۰
۰
۴٫۴۴
-۱٫۷۴
۰
۰
۰
۱۴۱۵۱
۱۴۳۸۶
۲۰۶۸
-۲٫۲۱
۱۷٫۷۸
۱۰٫۵۳
۳٫۳۳
-۳٫۵
۰
۰
۰
۱۵۶۳۳
۱۵۸۶۸
۲۰۳۲
۱۰
۸٫۸۹
۰
۲٫۲۲
-۱٫۷۴
۰
۰
۰
۱۷۹۱۴
۱۸۱۴۹
۱۹۸۱
۲٫۲۲
۰
۰
۱۶٫۶۷
۰
۰
۰
۰
۲۰۱۸۲
۲۰۴۱۷
۱۹۳۷
۱۰
۰
۰
۰
۰
۶٫۶۷
۰
۱۱٫۱۱
۲۰۴۱۲
۲۰۶۴۷
۱۹۳۳
-۱٫۱
۳۵٫۵۶
۰
۰
۳٫۵۱
-۲٫۲۱
۰
۶٫۶۷
۲۰۵۷۵
۲۰۸۱۰
۱۹۳۰
۰
۶٫۶۷
۰
-۳٫۳۲
۰
۰
۰
-۲٫۲۱
۲۲۴۵۹
۲۲۶۹۴
۱۸۹۸
۰
۱۳٫۳۳
۰
۱۳٫۳۳
۰
۰
۰
۰
۲۷۴۳۱
۲۷۶۶۶
۱۸۲۱
-۲٫۲۱
۶٫۶۷
-۱٫۷۴
-۴٫۴۳
-۷٫۰۱
۸٫۸۹
۹٫۵۲
-۴٫۴۳
۲۷۶۹۹
۲۷۹۳۴
۱۸۱۷
۰
۲۶٫۶۷
۰
۴٫۴۴
-۱٫۷۴
۰
۰
۰
۳۰۶۲۴
۳۰۸۵۹
۱۷۷۶
۱٫۱۱
۲۴٫۴۴
۰
۵٫۵۶
-۵٫۲۵
۰
۰
۰
۳۶۹۵۵
۳۷۱۹۰
۱۶۹۶
۰
۰
۰
۰
-۱٫۷۴
۰
۰
۰
۴۰۸۶۲
۴۱۰۹۷
۱۶۴۹
۰
۰
۰
۱۴٫۴۴
۰
۰
۰
۰
۴۱۴۲۶
۴۱۶۶۱
۱۶۴۲
۳٫۳۳
۶٫۶۷
۰
۱۵٫۵۶
-۱۲٫۲۸
۰
۰
۰
۴۱۹۳۸
۴۲۱۷۳
۱۶۳۶
۰
۱۳٫۳۳
۰
۰
-۳٫۵
۰
۰
-۲٫۲۱
۴۳۸۵۵
۴۴۰۹۰
۱۶۱۴
۰
۲٫۲۲
۰
-۱٫۱
۵٫۲۶
۰
۰
۶٫۶۷
۴۵۴۲۲
۴۵۶۵۷
۱۵۹۵
۲۱٫۱۱
-۱۱٫۱
-۱۲٫۲۸
۴٫۴۴
۳٫۵۱
۲۸٫۸۹
-۲۱٫۴۲
-۶٫۶۶
۴۷۰۳۴
۴۷۲۶۹
۱۵۷۶
-۸٫۸۸
۶٫۶۷
۰
-۳٫۳۲
۳٫۵۱
۰
-۲٫۳۸
۶٫۶۷
۴۸۲۵۹
۴۸۴۹۴
۱۵۶۱
-۴٫۴۳
۳۷٫۷۸
-۲۸٫۰۷
۲٫۲۲
۸٫۷۷
۲٫۲۲
۰
۲٫۲۲
۴۸۶۴۸
۴۸۸۸۳
۱۵۵۶
-۲٫۲۱
۲۲٫۲۲
-۷٫۰۱
۱۲٫۲۲
-۱۴٫۰۳
۰
۰
۲٫۲۲
۴۹۱۰۴
۴۹۳۳۹
۱۵۵۰
۰
۰
۰
۰
۰
۰
۰
۰
۵۰۲۹۳
۵۰۵۲۸
۱۵۳۶
۱٫۱۱
۴٫۴۴
۰
۰
۰
۰
۰
۰
۵۴۷۸۲
۵۵۰۲۲
۱۴۸۰
-۶٫۶۶
۲٫۲۲
-۵٫۲۵
-۱۱٫۱
۸٫۷۷
۰
۰
۰
۵۵۸۱۷
۵۶۰۵۲
۱۴۶۶
-۲٫۲۱
۲۰
۰
-۷٫۷۷
-۷٫۰۱
۰
-۲٫۳۸
۰
۵۷۰۴۴
۵۷۲۷۹
۱۴۴۹
-۱٫۱
۲٫۲۲
۰
۳٫۳۳
-۵٫۲۵
۰
۰
۰
۶۰۳۱۳
۶۰۵۴۸
۱۴۰۱
-۳٫۳۲
-۲٫۲۱
۰
۰
-۱۰٫۵۲
۰
۰
۰
۷۰۲۹۵
۷۰۵۳۰
۱۰۷۰
۲٫۲۲
۱۳٫۳۳
-۵٫۲۵
-۶٫۶۶
-۱۲٫۲۸
-۸٫۸۸
۰
-۶٫۶۶

گرایش مدیریت کارآفرینی

 

رتبه
رتبه کشوری
تراز
زبان عمومی و تخصصی
(ضریب ۳)
اصول و مبانی مدیریت از دیدگاه اسلام
(ضریب ۲)
ریاضی و آمار
(ضریب ۳)
تئوری‌های مدیریت
(ضریب ۲)
اقتصاد خرد و کلان
(ضریب ۲)
بازاریابی
(ضریب ۲)
مبانی کارآفرینی
(ضریب ۳)
۵۱
۶۳۷
۴۶۷۴
۴٫۴۴
۲۶٫۶۷
-۵٫۲۵
۳۸٫۸۹
۴۵٫۶۱
۶۶٫۶۷
۰
۷۰
۹۴۳
۴۳۱۶
۲۶٫۶۷
۴٫۴۴
۸٫۷۷
۱۴٫۴۴
۴۲٫۱۱
۱۵٫۵۶
۰
۹۴
۱۴۸۷
۳۹۵۲
۳۶٫۶۷
۲۲٫۲۲
۰
۱۱٫۱۱
۰
-۴٫۴۳
۳۱٫۱۱
۱۷۰
۲۷۹۶
۳۴۸۷
۶٫۶۷
۱۱٫۱۱
۲۹٫۸۲
-۱۵٫۵۵
۸٫۷۷
۲۸٫۸۹
۲٫۲۲
۱۷۸
۲۹۷۱
۳۴۵۰
۴۵٫۵۶
۱۵٫۵۶
۰
۱۱٫۱۱
۰
۱۱٫۱۱
۰
۲۵۲
۴۰۳۴
۳۲۵۱
۱۱٫۱۱
۱۱٫۱۱
۸٫۷۷
-۲٫۲۱
۲۹٫۸۲
۱۱٫۱۱
۲۰
۲۵۶
۴۰۷۸
۳۲۴۴
۳٫۳۳
۶٫۶۷
۰
۱۵٫۵۶
-۱۲٫۲۸
۲۶٫۶۷
۳۱٫۱۱
۲۶۵
۴۲۵۷
۳۲۱۹
۰
۴۰
۰
-۷٫۷۷
۱۰٫۵۳
۲۸٫۸۹
۰
۳۰۱
۴۶۶۶
۳۱۶۳
۸٫۸۹
۲۶٫۶۷
۰
۷٫۷۸
۸٫۷۷
۸٫۸۹
۱۷٫۷۸
۳۶۶
۶۰۲۹
۳۰۰۴
۰
۰
۳٫۵۱
۰
۶۸٫۴۲
۰
۰
۴۴۱
۷۷۱۵
۲۸۶۱
۴٫۴۴
۲۰
۰
۴٫۴۴
-۱٫۷۴
۲۴٫۴۴
۲٫۲۲
۶۰۰
۱۰۹۰۹
۲۶۵۴
۳٫۳۳
۲۰
-۵٫۲۵
۱۲٫۲۲
۳٫۵۱
-۶٫۶۶
۲۴٫۴۴
۶۵۵
۱۲۰۷۵
۲۵۹۳
۱٫۱۱
۲۴٫۴۴
۰
۵٫۵۶
-۵٫۲۵
۱۷٫۷۸
۸٫۸۹
۶۶۱
۱۲۲۲۵
۲۵۸۶
۱۰
۸٫۸۹
۰
۲٫۲۲
-۱٫۷۴
۱۷٫۷۸
۰
۷۱۰
۱۳۴۷۱
۲۵۲۸
-۲٫۲۱
۱۷٫۷۸
۱۰٫۵۳
۳٫۳۳
-۳٫۵
۶٫۶۷
۲٫۲۲
۱۴۷۸۰
۱۵۹۶۱
۲۴۲۶
-۱٫۱
۳۵٫۵۶
۰
۰
۳٫۵۱
۱۷٫۷۸
۰
۱۵۴۸۱
۱۶۶۶۲
۲۴۰۰
۰
۱۳٫۳۳
۰
۱۳٫۳۳
۰
۱۵٫۵۶
۰
۱۵۵۶۹
۱۶۷۵۰
۲۳۹۷
۰
۶٫۶۷
۰
-۳٫۳۲
۰
۱۱٫۱۱
۶٫۶۷
۲۳۱۱۳
۲۴۲۹۵
۲۱۷۰
۲٫۲۲
۰
۰
۱۶٫۶۷
۰
۰
۰
۲۷۷۶۷
۲۸۹۴۹
۲۰۵۵
۰
۲۶٫۶۷
۰
۴٫۴۴
-۱٫۷۴
۰
۰
۳۰۴۷۴
۳۱۶۵۶
۱۹۹۵
۱۰
۰
۰
۰
۰
۱۳٫۳۳
۰
۳۴۸۷۳
۳۶۰۵۵
۱۹۰۵
۰
۲٫۲۲
۰
-۱٫۱
۵٫۲۶
۱۱٫۱۱
۶٫۶۷
۳۸۲۳۱
۳۹۴۱۳
۱۸۴۰
-۱٫۱
۲٫۲۲
۰
۳٫۳۳
-۵٫۲۵
۶٫۶۷
۸٫۸۹
۴۱۲۰۸
۴۲۳۹۰
۱۷۸۳
۰
۰
۰
۱۴٫۴۴
۰
۰
۰
۴۲۱۷۶
۴۳۳۵۸
۱۷۶۵
۰
۰
۰
۰
-۱٫۷۴
۴٫۴۴
۰
۴۶۹۷۶
۴۸۱۵۸
۱۶۷۹
-۲٫۲۱
۲۲٫۲۲
-۷٫۰۱
۱۲٫۲۲
-۱۴٫۰۳
۱۵٫۵۶
-۱۳٫۳۲
۴۷۱۳۳
۴۸۳۱۵
۱۶۷۶
-۴٫۴۳
۳۷٫۷۸
-۲۸٫۰۷
۲٫۲۲
۸٫۷۷
۱۱٫۱۱
-۲٫۲۱
۴۸۰۶۴
۴۹۲۴۶
۱۶۵۹
-۲٫۲۱
۶٫۶۷
-۱٫۷۴
-۴٫۴۳
-۷٫۰۱
۱۱٫۱۱
۰
۵۲۲۳۷
۵۳۴۱۹
۱۵۸۵
۱٫۱۱
۴٫۴۴
۰
۰
۰
۰
۰
۵۲۴۱۳
۵۳۵۹۵
۱۵۸۲
۲۱٫۱۱
-۱۱٫۱
-۱۲٫۲۸
۴٫۴۴
۳٫۵۱
۲٫۲۲
-۶٫۶۶
۵۴۲۱۵
۵۵۳۹۷
۱۵۵۰
۰
۰
۰
۰
۰
۰
۰
۵۴۴۴۲
۵۵۶۲۴
۱۵۴۶
۰
۱۳٫۳۳
۰
۰
-۳٫۵
-۸٫۸۸
-۶٫۶۶
۵۴۹۳۸
۵۶۱۲۰
۱۵۳۷
۲٫۲۲
۱۳٫۳۳
-۵٫۲۵
-۶٫۶۶
-۱۲٫۲۸
۱۵٫۵۶
-۲٫۲۱
۵۷۵۸۵
۵۸۷۶۷
۱۴۸۹
-۲٫۲۱
۲۰
۰
-۷٫۷۷
-۷٫۰۱
-۴٫۴۳
۰
۵۹۶۶۸
۶۰۸۵۰
۱۴۴۶
-۸٫۸۸
۶٫۶۷
۰
-۳٫۳۲
۳٫۵۱
۶٫۶۷
-۴٫۴۳
۶۰۴۵۱
۶۱۶۵۳
۱۴۳۰
-۶٫۶۶
۲٫۲۲
-۵٫۲۵
-۱۱٫۱
۸٫۷۷
۲٫۲۲
۰
۶۲۵۴۶
۶۳۷۲۸
۱۳۸۶
-۳٫۳۲
-۲٫۲۱
۰
۰
-۱۰٫۵۲
۰
-۲٫۲۱

گرایش مدیریت منابع انسانی

 

رتبه
رتبه کشوری
تراز
زبان عمومی و تخصصی
(ضریب ۳)
اصول و مبانی مدیریت از دیدگاه اسلام
(ضریب ۲)
ریاضی و آمار
(ضریب ۲)
تئوری‌های مدیریت
(ضریب ۳)
اقتصاد خرد و کلان
(ضریب ۲)
مدیریت منابع انسانی
(ضریب ۳)
بازاریابی
(ضریب ۲)
۴۶
۵۵۴
۵۰۱۶
۴٫۴۴
۲۶٫۶۷
-۵٫۲۵
۳۸٫۸۹
۴۵٫۶۱
۰
۶۶٫۶۷
۷۸
۱۲۰۴
۴۳۰۱
۲۶٫۶۷
۴٫۴۴
۸٫۷۷
۱۴٫۴۴
۴۲٫۱۱
۰
۱۵٫۵۶
۱۱۶
۱۸۴۲
۳۹۳۸
۳۶٫۶۷
۲۲٫۲۲
۰
۱۱٫۱۱
۰
۲۶٫۶۷
-۴٫۴۳
۱۵۲
۲۴۷۹
۳۶۹۶
۲٫۲۲
۰
۰
۱۶٫۶۷
۰
۴۴٫۴۴
۰
۱۸۳
۳۰۵۴
۳۵۵۹
۶٫۶۷
۱۱٫۱۱
۲۹٫۸۲
-۱۵٫۵۵
۸٫۷۷
۲۰
۲۸٫۸۹
۲۰۰
۳۲۸۱
۳۵۱۴
۴۵٫۵۶
۱۵٫۵۶
۰
۱۱٫۱۱
۰
۰
۱۱٫۱۱
۲۶۱
۴۳۲۲
۳۳۳۸
۰
۴۰
۰
-۷٫۷۷
۱۰٫۵۳
۶٫۶۷
۲۸٫۸۹
۳۳۹
۵۷۴۹
۳۱۵۴
۴٫۴۴
۲۰
۰
۴٫۴۴
-۱٫۷۴
۱۱٫۱۱
۲۴٫۴۴
۳۸۱
۶۶۸۱
۳۰۶۱
۰
۱۳٫۳۳
۰
۱۳٫۳۳
۰
۱۷٫۷۸
۱۵٫۵۶
۷۲۰۴
۷۸۲۵
۲۹۶۶
۸٫۸۹
۲۶٫۶۷
۰
۷٫۷۸
۸٫۷۷
۸٫۸۹
۸٫۸۹
۷۶۹۱
۸۳۱۲
۲۹۲۹
۰
۰
۳٫۵۱
۰
۶۸٫۴۲
۰
۰
۱۰۱۴۴
۱۰۷۶۵
۲۷۶۸
-۲٫۲۱
۱۷٫۷۸
۱۰٫۵۳
۳٫۳۳
-۳٫۵
۱۳٫۳۳
۶٫۶۷
۱۱۴۰۶
۱۲۰۲۷
۲۶۹۷
۳٫۳۳
۲۰
-۵٫۲۵
۱۲٫۲۲
۳٫۵۱
۲۰
-۶٫۶۶
۱۳۷۴۸
۱۴۳۶۹
۲۵۸۴
۱۱٫۱۱
۱۱٫۱۱
۸٫۷۷
-۲٫۲۱
۲۹٫۸۲
۲٫۲۲
۱۱٫۱۱
۱۵۶۸۶
۱۶۳۰۷
۲۵۰۶
۱۰
۸٫۸۹
۰
۲٫۲۲
-۱٫۷۴
-۴٫۴۳
۱۷٫۷۸
۱۷۱۴۶
۱۷۷۶۷
۲۴۴۹
-۲٫۲۱
۲۲٫۲۲
-۷٫۰۱
۱۲٫۲۲
-۱۴٫۰۳
۱۱٫۱۱
۱۵٫۵۶
۱۹۴۴۰
۲۰۰۶۱
۲۳۶۹
۱٫۱۱
۲۴٫۴۴
۰
۵٫۵۶
-۵٫۲۵
۰
۱۷٫۷۸
۱۹۸۵۷
۲۰۴۷۸
۲۳۵۶
-۱٫۱
۳۵٫۵۶
۰
۰
۳٫۵۱
-۲٫۲۱
۱۷٫۷۸
۲۳۵۸۹
۲۴۲۱۰
۲۲۴۴
۰
۶٫۶۷
۰
-۳٫۳۲
۰
۲٫۲۲
۱۱٫۱۱
۲۴۰۷۴
۲۴۶۹۵
۲۲۳۰
۳٫۳۳
۶٫۶۷
۰
۱۵٫۵۶
-۱۲٫۲۸
-۱۳٫۳۲
۲۶٫۶۷
۲۹۶۸۲
۳۰۳۰۳
۲۰۸۵
۰
۲۶٫۶۷
۰
۴٫۴۴
-۱٫۷۴
۰
۰
۳۴۳۳۷
۳۴۹۵۸
۱۹۸۰
۱۰
۰
۰
۰
۰
۰
۱۳٫۳۳
۳۵۲۴۳
۳۵۸۶۴
۱۹۶۰
-۴٫۴۳
۳۷٫۷۸
-۲۸٫۰۷
۲٫۲۲
۸٫۷۷
۲٫۲۲
۱۱٫۱۱
۳۶۹۳۱
۳۷۵۵۲
۱۹۲۵
۰
۰
۰
۱۴٫۴۴
۰
۰
۰
۴۰۳۳۸
۴۰۹۵۹
۱۸۵۵
۱٫۱۱
۴٫۴۴
۰
۰
۰
۸٫۸۹
۰
۴۴۵۶۸
۴۵۱۸۹
۱۷۷۲
۲٫۲۲
۱۳٫۳۳
-۵٫۲۵
-۶٫۶۶
-۱۲٫۲۸
۶٫۶۷
۱۵٫۵۶
۴۴۹۶۱
۴۵۵۸۲
۱۷۶۴
۰
۰
۰
۰
-۱٫۷۴
۰
۴٫۴۴
۴۸۵۵۱
۴۹۱۷۲
۱۶۹۵
۰
۲٫۲۲
۰
-۱٫۱
۵٫۲۶
۰
۱۱٫۱۱
۴۸۷۱۶
۴۹۳۳۷
۱۶۹۲
-۸٫۸۸
۶٫۶۷
۰
-۳٫۳۲
۳٫۵۱
۶٫۶۷
۶٫۶۷
۵۴۸۳۷
۵۵۴۵۸
۱۵۷۴
۰
۱۳٫۳۳
۰
۰
-۳٫۵
-۴٫۴۳
-۸٫۸۸
۵۴۹۲۵
۵۵۵۴۶
۱۵۷۲
-۱٫۱
۲٫۲۲
۰
۳٫۳۳
-۵٫۲۵
-۲٫۲۱
۶٫۶۷
۵۵۷۹۳
۵۶۴۱۴
۱۵۵۵
-۲٫۲۱
۶٫۶۷
-۱٫۷۴
-۴٫۴۳
-۷٫۰۱
-۶٫۶۶
۱۱٫۱۱
۵۶۰۶۶
۵۶۶۸۷
۱۵۵۰
۰
۰
۰
۰
۰
۰
۰
۵۶۶۵۱
۵۷۲۷۲
۱۵۳۸
۲۱٫۱۱
-۱۱٫۱
-۱۲٫۲۸
۴٫۴۴
۳٫۵۱
-۱۵٫۵۵
۲٫۲۲
۶۰۶۷۳
۶۱۲۹۴
۱۴۵۶
-۲٫۲۱
۲۰
۰
-۷٫۷۷
-۷٫۰۱
۰
-۴٫۴۳
۶۳۰۶۲
۶۳۶۸۳
۱۴۰۴
-۳٫۳۲
-۲٫۲۱
۰
۰
-۱۰٫۵۲
۰
۰
۶۸۰۳۸
۶۸۶۷۲
۱۲۵۰
-۶٫۶۶
۲٫۲۲
-۵٫۲۵
-۱۱٫۱
۸٫۷۷
-۱۵٫۵۵
۲٫۲۲

گرایش مدیریت حمل و نقل دریایی 

 

رتبه
رتبه کشوری
تراز
زبان عمومی و تخصصی
(ضریب ۴)
اصول و مبانی مدیریت از دیدگاه اسلام
(ضریب ۲)
ریاضی و آمار
(ضریب ۳)
تئوری‌های مدیریت
(ضریب ۲)
اقتصاد خرد و کلان
(ضریب ۲)
تحقیق در عملیات
(ضریب ۳)
دانش حمل‌ونقل
(ضریب ۳)
۵۷
۸۸۱
۴۰۹۰
۲۶٫۶۷
۴٫۴۴
۸٫۷۷
۱۴٫۴۴
۴۲٫۱۱
۰
۰
۱۳۹
۲۲۸۹
۳۵۰۸
۳۶٫۶۷
۲۲٫۲۲
۰
۱۱٫۱۱
۰
۰
۶٫۶۷
۱۵۲
۲۵۲۷
۳۴۴۶
۴۵٫۵۶
۱۵٫۵۶
۰
۱۱٫۱۱
۰
۰
-۲٫۲۱
۱۷۳
۲۸۹۳
۳۳۵۸
۴٫۴۴
۲۶٫۶۷
-۵٫۲۵
۳۸٫۸۹
۴۵٫۶۱
۰
۰
۲۶۷
۴۹۹۳
۳۰۴۰
۱۱٫۱۱
۱۱٫۱۱
۸٫۷۷
-۲٫۲۱
۲۹٫۸۲
-۶٫۶۶
۲۰
۲۸۳
۵۳۱۷
۳۰۰۶
۶٫۶۷
۱۱٫۱۱
۲۹٫۸۲
-۱۵٫۵۵
۸٫۷۷
۲٫۲۲
۲٫۲۲
۳۳۴
۶۲۶۷
۲۹۱۴
۰
۰
۳٫۵۱
۰
۶۸٫۴۲
۰
۰
۳۴۵
۶۵۹۵
۲۸۸۸
-۲٫۲۱
۱۷٫۷۸
۱۰٫۵۳
۳٫۳۳
-۳٫۵
۰
۱۷٫۷۸
۳۸۷
۷۵۲۰
۲۸۱۹
۳٫۳۳
۲۰
-۵٫۲۵
۱۲٫۲۲
۳٫۵۱
-۲٫۲۱
۲۴٫۴۴
۸۳۷۸
۹۰۹۴
۲۷۰۹
۸٫۸۹
۲۶٫۶۷
۰
۷٫۷۸
۸٫۷۷
۰
۶٫۶۷
۹۶۲۶
۱۰۳۴۲
۲۶۴۳
۰
۴۰
۰
-۷٫۷۷
۱۰٫۵۳
۰
۰
۱۱۹۳۴
۱۲۶۵۰
۲۵۳۰
۰
۶٫۶۷
۰
-۳٫۳۲
۰
۰
۱۵٫۵۶
۱۶۷۸۰
۱۷۴۹۶
۲۳۵۱
۴٫۴۴
۲۰
۰
۴٫۴۴
-۱٫۷۴
۰
۰
۱۸۰۱۶
۱۸۷۳۲
۲۳۱۲
۱۰
۸٫۸۹
۰
۲٫۲۲
-۱٫۷۴
۰
۰
۱۹۷۵۶
۲۰۴۷۲
۲۲۶۳
۰
۲٫۲۲
۰
-۱٫۱
۵٫۲۶
۰
۲۲٫۲۲
۲۰۶۲۱
۲۱۳۳۷
۲۲۴۰
۳٫۳۳
۶٫۶۷
۰
۱۵٫۵۶
-۱۲٫۲۸
۰
۱۱٫۱۱
۲۳۹۲۵
۲۴۶۴۱
۲۱۵۶
۲٫۲۲
۰
۰
۱۶٫۶۷
۰
۰
۰
۲۴۰۴۱
۲۴۷۵۷
۲۱۵۳
۲۱٫۱۱
-۱۱٫۱
-۱۲٫۲۸
۴٫۴۴
۳٫۵۱
۱۷٫۷۸
-۱۵٫۵۵
۲۶۳۱۱
۲۷۰۲۷
۲۱۰۰
-۲٫۲۱
۶٫۶۷
-۱٫۷۴
-۴٫۴۳
-۷٫۰۱
-۲٫۲۱
۲۰
۲۷۱۰۳
۲۷۸۱۹
۲۰۸۳
۰
۱۳٫۳۳
۰
۱۳٫۳۳
۰
۰
۰
۲۸۶۰۸
۲۹۳۲۴
۲۰۵۱
-۱٫۱
۳۵٫۵۶
۰
۰
۳٫۵۱
۰
۰
۲۹۹۸۴
۳۰۷۰۰
۲۰۲۱
-۲٫۲۱
۲۲٫۲۲
-۷٫۰۱
۱۲٫۲۲
-۱۴٫۰۳
۰
۱۱٫۱۱
۳۰۲۸۴
۳۱۰۰۰
۲۰۱۵
۰
۲۶٫۶۷
۰
۴٫۴۴
-۱٫۷۴
۰
۰
۳۱۷۷۷
۳۲۴۹۳
۱۹۸۵
۰
۱۳٫۳۳
۰
۰
-۳٫۵
۰
۶٫۶۷
۳۳۵۱۴
۳۴۲۳۰
۱۹۵۲
۱٫۱۱
۲۴٫۴۴
۰
۵٫۵۶
-۵٫۲۵
-۲٫۲۱
۰
۴۱۱۷۷
۴۱۸۹۳
۱۸۱۳
۱۰
۰
۰
۰
۰
۰
۰
۴۴۲۱۵
۴۴۹۳۱
۱۷۶۰
۰
۰
۰
۱۴٫۴۴
۰
۰
۰
۴۷۵۴۹
۴۸۲۶۵
۱۷۰۳
۰
۰
۰
۰
-۱٫۷۴
۰
۰
۴۸۸۲۹
۴۹۵۴۵
۱۶۸۲
-۱٫۱
۲٫۲۲
۰
۳٫۳۳
-۵٫۲۵
۰
۶٫۶۷
۵۲۷۶۷
۵۳۴۸۳
۱۶۱۶
۲٫۲۲
۱۳٫۳۳
-۵٫۲۵
-۶٫۶۶
-۱۲٫۲۸
۶٫۶۷
۲٫۲۲
۵۴۴۷۵
۵۵۱۹۱
۱۵۸۶
۱٫۱۱
۴٫۴۴
۰
۰
۰
۰
۰
۵۶۵۰۳
۵۷۲۱۹
۱۵۵۰
۰
۰
۰
۰
۰
۰
۰
۵۷۴۸۹
۵۸۲۰۵
۱۵۳۲
-۲٫۲۱
۲۰
۰
-۷٫۷۷
-۷٫۰۱
۰
۰
۶۰۳۵۸
۶۱۰۷۴
۱۴۷۹
-۸٫۸۸
۶٫۶۷
۰
-۳٫۳۲
۳٫۵۱
۰
۴٫۴۴
۶۳۳۴۳
۶۴۰۵۹
۱۴۱۷
-۳٫۳۲
-۲٫۲۱
۰
۰
-۱۰٫۵۲
۰
۰
۶۴۰۴۷
۶۴۷۷۸
۱۴۰۰
-۶٫۶۶
۲٫۲۲
-۵٫۲۵
-۱۱٫۱
۸٫۷۷
۰
۰
۶۹۹۰۳
۷۰۶۱۹
۱۱۷۹
-۴٫۴۳
۳۷٫۷۸
-۲۸٫۰۷
۲٫۲۲
۸٫۷۷
-۲۴٫۴۳
۰

گرایش مدیریت بازرگانی دریایی

 

رتبه
رتبه کشوری
تراز
زبان عمومی و تخصصی
(ضریب ۴)
اصول و مبانی مدیریت از دیدگاه اسلام
(ضریب ۲)
ریاضی و آمار
(ضریب ۴)
تئوری‌های مدیریت
(ضریب ۲)
اقتصاد خرد و کلان
(ضریب ۲)
دانش مدیریت بازرگانی و حمل‌ونقل
(ضریب ۲)
۵۰
۷۱۵
۴۲۶۹
۲۶٫۶۷
۴٫۴۴
۸٫۷۷
۱۴٫۴۴
۴۲٫۱۱
۰
۱۰۳
۱۵۱۴
۳۷۲۵
۳۶٫۶۷
۲۲٫۲۲
۰
۱۱٫۱۱
۰
۱۲٫۲۲
۱۲۷
۱۸۸۴
۳۵۵۲
۴۵٫۵۶
۱۵٫۵۶
۰
۱۱٫۱۱
۰
۰
۱۵۶
۲۳۲۵
۳۴۰۵
۴٫۴۴
۲۶٫۶۷
-۵٫۲۵
۳۸٫۸۹
۴۵٫۶۱
۰
۱۹۶
۳۰۳۹
۳۲۱۸
۶٫۶۷
۱۱٫۱۱
۲۹٫۸۲
-۱۵٫۵۵
۸٫۷۷
-۲٫۲۱
۲۵۸
۴۳۶۳
۲۹۹۸
۰
۰
۳٫۵۱
۰
۶۸٫۴۲
۰
۲۶۵
۴۶۰۴
۲۹۶۷
۸٫۸۹
۲۶٫۶۷
۰
۷٫۷۸
۸٫۷۷
۱۴٫۴۴
۳۴۰
۶۰۴۳
۲۸۱۴
۱۱٫۱۱
۱۱٫۱۱
۸٫۷۷
-۲٫۲۱
۲۹٫۸۲
۶٫۶۷
۷۱۵۵
۷۷۵۱
۲۶۷۱
۰
۴۰
۰
-۷٫۷۷
۱۰٫۵۳
۰
۸۹۲۷
۹۵۲۳
۲۵۵۶
-۲٫۲۱
۱۷٫۷۸
۱۰٫۵۳
۳٫۳۳
-۳٫۵
۴٫۴۴
۱۰۳۵۰
۱۰۹۴۶
۲۴۸۲
۰
۶٫۶۷
۰
-۳٫۳۲
۰
۱۵٫۵۶
۱۰۴۸۵
۱۱۰۸۱
۲۴۷۵
۴٫۴۴
۲۰
۰
۴٫۴۴
-۱٫۷۴
۳٫۳۳
۱۱۵۵۶
۱۲۱۵۲
۲۴۲۷
۳٫۳۳
۲۰
-۵٫۲۵
۱۲٫۲۲
۳٫۵۱
۱۳٫۳۳
۱۳۹۶۶
۱۴۵۶۲
۲۳۳۱
۱۰
۸٫۸۹
۰
۲٫۲۲
-۱٫۷۴
۰
۱۸۸۵۲
۱۹۴۴۸
۲۱۷۷
-۱٫۱
۳۵٫۵۶
۰
۰
۳٫۵۱
۳٫۳۳
۱۹۰۵۴
۱۹۶۵۰
۲۱۷۲
۲٫۲۲
۰
۰
۱۶٫۶۷
۰
۰
۲۱۸۳۱
۲۲۴۲۷
۲۱۰۲
۰
۱۳٫۳۳
۰
۱۳٫۳۳
۰
۰
۲۴۸۰۴
۲۵۴۰۰
۲۰۳۵
۰
۲۶٫۶۷
۰
۴٫۴۴
-۱٫۷۴
۰
۲۶۱۴۱
۲۶۷۳۷
۲۰۰۶
۱٫۱۱
۲۴٫۴۴
۰
۵٫۵۶
-۵٫۲۵
۰
۲۷۸۳۱
۲۸۴۲۷
۱۹۷۲
۲۱٫۱۱
-۱۱٫۱
-۱۲٫۲۸
۴٫۴۴
۳٫۵۱
۶٫۶۷
۳۰۲۷۵
۳۰۸۷۱
۱۹۲۷
۱۰
۰
۰
۰
۰
۳٫۳۳
۳۳۳۲۸
۳۳۹۲۴
۱۸۷۲
۳٫۳۳
۶٫۶۷
۰
۱۵٫۵۶
-۱۲٫۲۸
۰
۳۷۶۸۴
۳۸۲۸۰
۱۷۹۸
۰
۱۳٫۳۳
۰
۰
-۳٫۵
۱٫۱۱
۳۸۸۳۳
۳۹۴۲۹
۱۷۸۰
-۲٫۲۱
۶٫۶۷
-۱٫۷۴
-۴٫۴۳
-۷٫۰۱
۱۱٫۱۱
۳۹۳۵۸
۳۹۹۵۴
۱۷۷۲
۰
۰
۰
۱۴٫۴۴
۰
۰
۴۰۴۱۶
۴۱۰۱۲
۱۷۵۵
۰
۰
۰
۰
-۱٫۷۴
۲٫۲۲
۴۵۲۴۷
۴۵۸۴۳
۱۶۷۹
۰
۲٫۲۲
۰
-۱٫۱
۵٫۲۶
۵٫۵۶
۴۵۳۶۴
۴۵۹۶۰
۱۶۷۷
-۲٫۲۱
۲۲٫۲۲
-۷٫۰۱
۱۲٫۲۲
-۱۴٫۰۳
۲٫۲۲
۵۰۹۴۹
۵۱۵۴۵
۱۵۹۰
۱٫۱۱
۴٫۴۴
۰
۰
۰
۰
۵۳۴۸۲
۵۴۰۷۸
۱۵۵۰
۰
۰
۰
۰
۰
۰
۵۴۴۰۲
۵۴۹۹۸
۱۵۳۵
-۲٫۲۱
۲۰
۰
-۷٫۷۷
-۷٫۰۱
۰
۵۸۴۴۰
۵۹۰۳۶
۱۴۶۶
-۸٫۸۸
۶٫۶۷
۰
-۳٫۳۲
۳٫۵۱
۴٫۴۴
۵۸۹۱۹
۵۹۵۱۵
۱۴۵۸
-۱٫۱
۲٫۲۲
۰
۳٫۳۳
-۵٫۲۵
۰
۶۲۱۵۱
۶۲۷۴۷
۱۳۹۷
۲٫۲۲
۱۳٫۳۳
-۵٫۲۵
-۶٫۶۶
-۱۲٫۲۸
۳٫۳۳
۶۴۵۱۵
۶۵۱۱۱
۱۳۴۴
-۳٫۳۲
-۲٫۲۱
۰
۰
-۱۰٫۵۲
-۴٫۴۳
۶۴۷۲۴
۶۵۳۳۱
۱۳۳۹
-۶٫۶۶
۲٫۲۲
-۵٫۲۵
-۱۱٫۱
۸٫۷۷
۰
۶۵۵۳۵
۶۶۱۳۱
۱۳۱۹
-۴٫۴۳
۳۷٫۷۸
-۲۸٫۰۷
۲٫۲۲
۸٫۷۷
۰

از اینکه فرازگر را همرایی کردید از شما سپاسگذاریم.

5/5 - (2 امتیاز)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *