رتبه و محل قبولی ارشد مدیریت ۹۷

امروز برای شما نمونه هایی از رتبه و محل قبولی ارشد مدیریت ۹۷ را در جدولی آماده کرده ایم تا با بررسی آن کمکی به انتخاب بهتر شما کرده باشیم. در ادامه با فرازگر همراه باشید.

 

رتبه و محل قبولی ارشد مدیریت ۹۷
 

رتبه و محل قبولی ارشد مدیریت ۹۷

 

رتبه

نام زیر گرایش

محل قبولی

۹
مالی گرایش بیمه
روزانه- دانشگاه تهران
۲۵
مدیریت مالی
نوبت دوم- دانشگاه شهید بهشتی – تهران
۲۷
مدیریت رفتار سازمانی
روزانه- دانشگاه تهران
۳۱
عملکرد و بهره برداری منابع انسانی
روزانه- دانشگاه تهران
۴۴
بانکداری
نوبت دوم- دانشگاه علامه طباطبایی – تهران
۴۹
بازاریابی
روزانه- دانشگاه علامه طباطبایی – تهران
۹۱
مدیریت کیفیت و بهره وری
روزانه- دانشگاه تهران
۹۷
سیستمهای اطلاعاتی پیشرفته
روزانه- دانشگاه شهید بهشتی – تهران
۹۸
بازاریابی
نوبت دوم- دانشگاه شهید بهشتی – تهران
۹۸
بانکداری
روزانه- دانشگاه تهران پردیس فارابی قم
۱۱۷
سیاست گذاری علم و فناوری
روزانه- دانشگاه صنعتی شریف – تهران
۱۳۷
بازرگانی بین المللی
نوبت دوم- دانشگاه شهید بهشتی – تهران
۱۷۵
بازاریابی
روزانه- دانشگاه اصفهان
۱۷۸
کارآفرینی فناوری
روزانه- دانشگاه تهران
۲۴۳
مهندسی مالی و مدیریت ریسک
غیرانتفاعی- دانشگاه غیرانتفاعی خاتم – تهران
۲۶۳
بازاریابی
روزانه- دانشگاه تهران پردیس فارابی قم
۲۷۳
سیستمهای اطلاعاتی پیشرفته
نوبت دوم- دانشگاه علامه طباطبایی – تهران
۲۷۴
مدیریت رفتار سازمانی
نوبت دوم- دانشگاه تهران
۲۹۴
بازاریابی
نوبت دوم- دانشگاه اصفهان
۳۳۵
انتقال تکنولوژی
روزانه- دانشگاه علامه طباطبایی – تهران
۳۵۱
کسب و کار جدید
روزانه- دانشگاه شهید بهشتی – تهران
۴۰۱
بازرگانی بین المللی
روزانه- موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی
۴۴۲
بانکداری
غیرانتفاعی- دانشگاه غیرانتفاعی خاتم – تهران
۴۵۴
مدیریت تحول
روزانه- موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی
۴۶۳
تحقیق در عملیات
روزانه- دانشگاه تهران پردیس فارابی قم
۴۷۷
کسب و کار الکترونیک
روزانه- دانشگاه خوارزمی
۵۰۰
کسب و کار جدید
روزانه- دانشگاه خوارزمی
۵۳۰
تجارت الکترونیکی
روزانه- دانشگاه تبریز
۵۳۳
توسعه منابع انسانی
نوبت دوم- دانشگاه فردوسی مشهد
۶۰۱
سیاستهای تحقیق و توسعه
روزانه- دانشگاه علم و صنعت ایران – تهران
۶۳۵
مدیریت تحول
روزانه- دانشگاه زنجان
۶۶۱
تجارت الکترونیکی
روزانه- دانشگاه یزد
۶۶۴
نواوری تکنولوژی
نوبت دوم- دانشگاه علم و صنعت ایران – تهران
۶۶۵
کسب و کار الکترونیکی
نوبت دوم- دانشگاه تهران
۷۶۱
تحقیق در عملیات
نوبت دوم- دانشگاه شهید بهشتی – تهران
۸۳۸
بازاریابی
روزانه- دانشگاه شهید چمران – اهواز
۸۶۴
توسعه کارآفرینی
نوبت دوم- دانشگاه تهران
۱۰۲۱
بازاریابی
روزانه- دانشگاه سمنان
۱۰۸۱
تولید و عملیات
روزانه- دانشگاه یزد
۱۰۸۷
توسعه منابع انسانی
روزانه- دانشگاه سیستان و بلوچستان – زاهدان
۱۱۰۲
کسب و کار جدید
نوبت دوم- دانشگاه مازندران – بابلسر
۱۱۳۲
بازرگانی بین المللی
روزانه- دانشگاه قم
۱۲۴۴
مدیریت سازمانهای دولتی گرایش مالی و اقتصادی
روزانه- دانشگاه محقق اردبیلی – اردبیل
۱۲۴۷
تجارت الکترونیکی
نوبت دوم- دانشگاه یزد
۱۳۷۱
کار آفرینی
نوبت دوم- دانشگاه تبریز
۱۵۳۲
کسب و کار جدید
نوبت دوم- دانشگاه سمنان
۱۵۴۵
مدیریت استراتژیک
روزانه- دانشگاه قم
۱۶۸۸
تولید و عملیات
نوبت دوم- دانشگاه یزد
۱۷۰۵
مدیریت سازمانهای دولتی گرایش مالی و اقتصادی
نوبت دوم- دانشگاه محقق اردبیلی – اردبیل
۱۷۸۳
مدیریت منابع انسانی اسلامی
نوبت دوم- دانشگاه زنجان
۱۸۰۵
تجارت الکترونیکی
روزانه- دانشکده علوم انسانی حضرت معصومه(س) – قم
۲۰۵۹
توسعه منابع انسانی
پردیس- دانشگاه تربیت مدرس
۲۰۸۴
کارآفرینی فناوری
روزانه- دانشگاه سیستان و بلوچستان – زاهدان
۲۲۲۲
مدیریت پروژه
روزانه- دانشگاه قم
۲۲۳۳
بازرگانی بین المللی
غیرانتفاعی- دانشگاه غیرانتفاعی خاتم – تهران
۲۲۳۳
مدیریت حمل و نقل دریایی بین قارهای
روزانه- دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار
۲۳۶۶
توسعه منابع انسانی
نوبت دوم- دانشگاه سیستان و بلوچستان – زاهدان
۲۸۴۷
بازرگانی بین المللی
مجازی دولتی- دانشگاه شهید بهشتی – تهران
۲۹۳۰
کسب و کار الکترونیک
پیام نور- دانشگاه پیام نور استان تهران – تهران غرب
۳۰۳۰
مدیریت تحول
پیام نور- دانشگاه پیام نور استان فارس – مرکز شیراز
۳۱۲۹
کسب و کار جدید
روزانه- دانشگاه سیستان و بلوچستان – زاهدان
۳۱۹۹
مدیریت مالی
غیرانتفاعی- موسسه غیرانتفاعی ارشاد – دماوند
۳۳۰۰
بازرگانی بین المللی
پیام نور- دانشگاه پیام نور استان البرز – مرکز کرج
۳۶۶۵
خط مشی گذاری عمومی
پیام نور- دانشگاه پیام نور استان فارس – مرکز شیراز
۴۱۵۹
تجارت الکترونیکی
پیام نور- دانشگاه پیام نور استان تهران – واحد ری
۴۳۳۲
سیستمهای اطلاعاتی پیشرفته
پردیس- دانشگاه تربیت مدرس
۴۴۶۷
تحقیق در عملیات
پردیس- دانشگاه شهید بهشتی – تهران
۵۲۰۲
کسب و کار الکترونیک
نوبت دوم- دانشگاه سیستان و بلوچستان – زاهدان
۵۲۷۱
مدیریت رفتار سازمانی
پردیس- دانشگاه شهید بهشتی – تهران
۵۲۹۵
کسب و کار الکترونیکی
نوبت دوم- دانشگاه سیستان و بلوچستان – زاهدان
۵۳۴۷
کار آفرینی
پیام نور- دانشگاه پیام نور استان تهران – واحد ری
۶۲۴۵
مدیریت منابع انسانی اسلامی
پردیس- دانشگاه خوارزمی
۶۴۱۴
کارآفرینی فناوری
مجازی دولتی- دانشگاه تهران
۶۵۱۴
سیاست گذاری علم و فناوری
پردیس- دانشگاه شهید بهشتی – تهران
۶۵۶۷
تجارت الکترونیکی
پیام نور- دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی – مرکز مشهد
۶۹۲۱
کسب و کار الکترونیک
پردیس- دانشگاه خوارزمی
۷۳۴۵
توسعه منابع انسانی
پیام نور- دانشگاه پیام نور استان کرمان – مرکز سیرجان
۷۴۹۶
مدیریت مالی
غیرانتفاعی- موسسه غیرانتفاعی شهاب دانش – قم
۷۷۸۴
خط مشی گذاری عمومی
پیام نور- دانشگاه پیام نور استان البرز – واحد ماهدشت
۸۰۶۵
مدیریت کیفیت و بهره وری
پردیس- دانشگاه شهید بهشتی – تهران
۸۰۸۹
بازاریابی
پیام نور- دانشگاه پیام نور استان مازندران – مرکز بابل
۸۳۲۵
مدیریت دانش
پردیس- دانشگاه شهید بهشتی – تهران
۸۵۸۶
سازمانی
مجازی دولتی- دانشگاه تهران
۹۱۶۷
نواوری تکنولوژی
پردیس- دانشگاه علم و صنعت ایران – تهران
۹۶۴۸
بودجه و مالیه عمومی
پیام نور- دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی – مرکز خوی
۱۰۶۶۹
سازمانی
مجازی دولتی- دانشگاه شهید بهشتی – تهران
۱۱۲۶۷
تجارت الکترونیکی
پیام نور- دانشگاه پیام نور استان هرمزگان – واحد قشم
۱۲۰۳۹
مدیریت رفتار سازمانی
پیام نور- دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی – مرکز خوی
۱۲۱۲۴
بانکداری
مجازی غیرانتفاعی- موسسه غیرانتفاعی مجازی مهر البرز – تهران
۱۳۶۰۰
سیستمهای اطلاعاتی پیشرفته
مجازی دولتی- دانشگاه فردوسی مشهد
۱۳۸۹۵
کسب و کار جدید
پیام نور- دانشگاه پیام نور استان اصفهان – مرکز خوانسار
۱۵۴۱۵
بازاریابی
مجازی غیرانتفاعی- موسسه غیرانتفاعی مجازی مهر البرز – تهران
۱۵۴۹۴
بودجه و مالیه عمومی
پیام نور- دانشگاه پیام نور استان مرکزی – مرکز ساوه
۱۷۷۹۰
مدیریت منابع انسانی اسلامی
غیرانتفاعی- موسسه غیرانتفاعی سهروردی – قزوین
۱۹۹۲۰
توسعه منابع انسانی
غیرانتفاعی- دانشگاه غیرانتفاعی ایوانکی
۲۱۸۲۵
تولید و عملیات
غیرانتفاعی- دانشگاه غیرانتفاعی دانش البرز – آبیک
۲۲۰۲۶
مهندسی مالی و مدیریت ریسک
غیرانتفاعی- موسسه غیر انتفاعی پرندک- پرندک
۲۳۸۴۵
کار آفرینی
پیام نور- دانشگاه پیام نور استان سمنان – مرکز گرمسار
۲۴۱۰۰
بودجه و مالیه عمومی
پیام نور- دانشگاه پیام نور استان یزد – مرکز تفت
۲۴۳۱۱
مهندسی مالی و مدیریت ریسک
غیرانتفاعی- دانشگاه غیرانتفاعی علم و هنر – یزد
۲۶۷۲۰
مدیریت دانش
مجازی غیرانتفاعی- موسسه غیرانتفاعی مجازی مهر البرز – تهران
۲۶۹۴۸
توسعه منابع انسانی
غیرانتفاعی- موسسه غیرانتفاعی راهبرد شمال – رشت
۲۷۸۴۶
کارآفرینی فناوری
پیام نور- دانشگاه پیام نور استان مازندران – مرکز بابل
۲۹۳۳۰
مدیریت رفتار سازمانی
پیام نور- دانشگاه پیام نور استان یزد – مرکز مهریز
۳۲۴۱۴
سازمانی
پیام نور- دانشگاه پیام نور استان مازندران – مرکز ساری
۳۵۸۷۲
بازرگانی بین المللی
غیرانتفاعی- موسسه غیرانتفاعی آذرآبادگان – ارومیه
۳۸۳۲۲
مدیریت مالی
غیرانتفاعی- دانشگاه غیرانتفاعی علامه محدث نوری – نور
۴۰۴۸۹
تولید و عملیات
غیرانتفاعی- موسسه غیرانتفاعی نور هدایت – شهرکرد
۴۱۶۷۶
کسب و کار الکترونیکی
پیام نور- دانشگاه پیام نور استان مازندران – مرکز ساری
۴۵۲۴۷
بازاریابی
غیرانتفاعی- موسسه غیرانتفاعی کار واحد قزوین
۴۸۵۱۵
تولید و عملیات
غیرانتفاعی- موسسه غیرانتفاعی شهاب دانش – قم
۵۳۳۰۴
سیستمهای اطلاعاتی پیشرفته
غیرانتفاعی- دانشگاه غیرانتفاعی علامه محدث نوری – نور
۵۳۳۶۶
انتقال تکنولوژی
مجازی غیرانتفاعی- موسسه غیرانتفاعی مجازی فارابی – مهرشهر کرج
۵۴۴۲۸
مدیریت مالی
غیرانتفاعی- موسسه غیرانتفاعی ادیب مازندران – ساری
۵۷۵۷۹
تولید و عملیات
غیرانتفاعی- موسسه غیرانتفاعی آذرآبادگان – ارومیه
۶۷۴۸۵
تحقیق در عملیات
غیرانتفاعی- موسسه غیرانتفاعی سمنگان – آمل
۶۹۴۹۷
مدیریت استراتژیک
غیرانتفاعی- موسسه غیرانتفاعی طبرستان – چالوس

 

از اینکه فرازگر را همرایی کردید از شما سپاسگذاریم.

5/5 - (2 امتیاز)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *