آپلود فایل با Ajax در ASP.net mvc بوسیله File Upload

در این مقاله، آپلود فایل با Ajax در ASP.net mvc بوسیله File Upload خواهیم پرداخت که چگونه می‌توانیم بدون refresh کردن صفحه، فایل را بارگذاری کنیم. همانطور که می دانیم، در MVC، کنترلر سرور وجود ندارد، این مثال، برای آنکه ما بخواهیم فایل ها را بدون refresh کردن صفحه بارگذاری کنیم، مفید خواهد بود.

 

پلاگین مورد نیاز برای آپلود فایل با Ajax

 • ابتدا نیاز است پلاگین jquery.form.js را از اینجا دانلود کنید.
 • این پلاگین BeginForm را به راحتی تبدیل به فرم ایجکسی می‌کند.
 • در این مثال ما از زبان VB.net استفاده کردیم. شما به راحتی می‌توانید برای سی شارپ هم از آن ایده بگیرید.

 

 طراحی صفحه View :

 • Jquery  مورد نیاز و کتابخانه فرم را در یک Section یا در هدر خود اضافه کنید.

 

@section Scripts { 
<script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.7/jquery.js">
</script> <script src="https://malsup.github.com/jquery.form.js"></script> 
}

 

 •  Html.BeginForm، را مانند خط اول کد زیر تغییر دهید.
 • یک input از نوع file و یک دکمه در فرم اضافه کنید.
 • کلاس های بکار رقته در کد زیر برای زیباسازی است و مورد بحث آموزش ما نیست.

 

@Using (Html.BeginForm("myupload", "fm_Gallery", FormMethod.Post, New With {.enctype = "multipart/form-data", .id = "myUploadForm"}))
     @Html.AntiForgeryToken()

     @<div class="Row_2col_50 center width_90">
     
       <div class="form-element">
         <input type="file" id="input-file" name="files" data-label="Select files" data-multiple-caption="{n} files selected" multiple />
         </div>
         <p><input type="button" id="formsubmit" value="بارگذاری" class="btn btn-success"></p> 
      </div>
End Using

 

 • کد زیر پروگرس بار یا نوار پیشرفت آپلود فایل است.

 

<div class="progress">
  <div class="progress-bar">
    ۰ %
  </div>
</div>
<div id="status">
</div>

 

 • حالا کدهای زیر را به تگ Script اضافه کنید.
 • به id = "myUploadForm" در خط اول  Html.beginform و همچنین در خط ۸ کد زیر دقت کنید که چگونه فرم مورد نظر انتخاب شده است.

 

<script>
  (function () {
    var bar = $('.progress-bar');
    var percent = $('.progress-bar');
    var status = $('#status');
 
    $('myUploadForm').ajaxForm({
      beforeSend: function () {
        status.empty();
        var percentVal = '0%';
        bar.width(percentVal)
        percent.html(percentVal);
      },
      uploadProgress: function (event, position, total, percentComplete) {
        var percentVal = percentComplete + '%';
        bar.width(percentVal)
        percent.html(percentVal);
      },
      success: function () {
        var percentVal = '100%';
        bar.width(percentVal)
        percent.html(percentVal);
      },
      complete: function (xhr) {
        status.html(xhr.responseText);
      }
    });
 
  })();
</script>

 

طراحیAction  :

 • فایل درخواست post شده به متد  Action به نام files ارسال خواهد شد.
 • در MVC ، کلاس HttpPostedFileBase برای بازیابی فایل های Post شده استفاده می‌شود.
 • در زیر مثالی از متد Action به نام myupload می باشد.

 

    <HttpPost>
    <ValidateAntiForgeryToken>
    Function myupload(files As IEnumerable(Of HttpPostedFileBase)) As ActionResult

      Try

        If (Not (files) Is Nothing) Then

          For Each u In files

            ' Verify that the user selected a file
            If ((Not u Is Nothing) _
                AndAlso (u.ContentLength > 0)) Then

              '۱- Get and Check File Extention
              If Path.GetExtension(u.FileName).
              ContainsAny(".jpeg", ".jpg", ".png", ".gif",
                    ".mp4", ".mp3", ".wma", ".wav",
                    ".۷z", ".zip", ".rar", ".csv",
                    ".xlsx", ".xls", ".doc", ".docx",
                    ".txt", ".pdf", ".pptx") = False Then

                Return msgR.Noty("پسوند فایل غیر قابل قبول است.", "success", "bottom right")
                Exit For
                Exit Function

              ElseIf (u.ContentLength / 1024 / 1024) > 512 Then

                Return msgR.Noty("حداکثر حجم فایل ۵۱۲ MB است.", "success", "bottom right")
                Exit For
                Exit Function

              End If              ' extract only the fielname
              Dim fileName = Path.GetFileName(u.FileName)

              '۵- Check File Exist And if (True) Generate new name
              While (System.IO.File.Exists(Server.MapPath(current_path) & "\\" & fileName))
                fileName = Path.GetFileNameWithoutExtension(u.FileName) + "_" + Date.Now.Second.ToString + Path.GetExtension(u.FileName)
              End While


              ' TODO: need to define destination
              Dim pathh = Server.MapPath(current_path) + "\" + fileName
              u.SaveAs(pathh)

            End If

          Next

        End If

      Catch ex As Exception

      End Try

      Return msgR.Noty("اپلود انجام شد", "success", "bottom right")

    End Function

 

متد content arrey که در کد بالا استفاده شده است یک اکستنشن متد است که برای آشنایی بیشتر لطفا این مطلب را مشاهده کنید.

 

3.7/5 - (3 امتیاز)
2 thoughts on “آپلود فایل با Ajax در ASP.net mvc بوسیله File Upload”

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *